Cài đặt & Thiết lập bằng JavaScript

Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase là cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON và được đồng bộ hóa theo thời gian thực với mọi máy khách được kết nối. Khi bạn xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với nền tảng Android, Apple và SDK JavaScript của chúng tôi, tất cả khách hàng của bạn sẽ chia sẻ một phiên bản Cơ sở dữ liệu thời gian thực và tự động nhận các bản cập nhật với dữ liệu mới nhất.

Điều kiện tiên quyết

Nếu bạn chưa có, hãy cài đặt SDK Firebase JS và khởi chạy Firebase .

Tạo cơ sở dữ liệu

 1. Điều hướng đến phần Cơ sở dữ liệu thời gian thực của bảng điều khiển Firebase . Bạn sẽ được nhắc chọn dự án Firebase hiện có. Thực hiện theo quy trình tạo cơ sở dữ liệu.

 2. Chọn chế độ bắt đầu cho Quy tắc bảo mật Firebase của bạn:

  Chê độ kiểm tra

  Phù hợp để bắt đầu với thư viện máy khách web và thiết bị di động nhưng cho phép mọi người đọc và ghi đè dữ liệu của bạn. Sau khi thử nghiệm, hãy nhớ xem lại phần Tìm hiểu quy tắc cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase .

  Để bắt đầu với web, Apple hoặc Android SDK, hãy chọn testmode.

  Chế độ khóa

  Từ chối tất cả các hoạt động đọc và ghi từ máy khách trên thiết bị di động và web. Máy chủ ứng dụng đã được xác thực của bạn vẫn có thể truy cập cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Chọn vị trí cho cơ sở dữ liệu.

  Tùy thuộc vào vị trí của cơ sở dữ liệu , URL của cơ sở dữ liệu mới sẽ có một trong các dạng sau:

  • DATABASE_NAME .firebaseio.com (dành cho cơ sở dữ liệu trong us-central1 )

  • DATABASE_NAME . REGION .firebasedatabase.app (dành cho cơ sở dữ liệu ở tất cả các vị trí khác)

 4. Nhấp vào Xong .

Khi bạn bật Cơ sở dữ liệu thời gian thực, nó cũng kích hoạt API trong Trình quản lý API đám mây .

Định cấu hình quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực

Cơ sở dữ liệu thời gian thực cung cấp ngôn ngữ quy tắc khai báo cho phép bạn xác định cách cấu trúc dữ liệu, cách lập chỉ mục và thời điểm dữ liệu của bạn có thể được đọc và ghi vào.

Thêm SDK JS cơ sở dữ liệu thời gian thực và khởi tạo cơ sở dữ liệu thời gian thực

Bạn phải chỉ định URL cơ sở dữ liệu thời gian thực của mình khi khởi tạo SDK JavaScript.

Bạn có thể tìm thấy URL Cơ sở dữ liệu thời gian thực của mình trong phần Cơ sở dữ liệu thời gian thực của bảng điều khiển Firebase . Tùy thuộc vào vị trí của cơ sở dữ liệu , URL cơ sở dữ liệu sẽ có một trong các dạng sau:

 • https:// DATABASE_NAME .firebaseio.com (dành cho cơ sở dữ liệu ở us-central1 )
 • https:// DATABASE_NAME . REGION .firebasedatabase.app (dành cho cơ sở dữ liệu ở tất cả các vị trí khác)

Khởi tạo SDK bằng đoạn mã sau:

API mô-đun web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getDatabase } from "firebase/database";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
 // The value of `databaseURL` depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Realtime Database and get a reference to the service
const database = getDatabase(app);

API không gian tên web

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/compat/database";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
 // The value of `databaseURL` depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Realtime Database and get a reference to the service
const database = firebase.database();

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase!

Bước tiếp theo