Bảo mật dữ liệu trong Cloud Firestore

Cloud Firestore cung cấp khả năng quản lý truy cập và xác thực mạnh mẽ thông qua hai phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào thư viện ứng dụng khách mà bạn sử dụng.

  • Đối với thư viện ứng dụng khách di động và web , hãy sử dụng Quy tắc xác thực Firebase và Quy tắc bảo mật Cloud Firestore để xử lý xác thực không máy chủ, ủy quyền và xác thực dữ liệu. Tìm hiểu cách bảo mật dữ liệu của bạn cho các thư viện máy khách Android, Apple và Web bằng Quy tắc bảo mật Cloud Firestore .

    Sử dụng Kiểm tra ứng dụng để giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào dữ liệu Cloud Firestore của bạn.

  • Đối với thư viện máy khách máy chủ , hãy sử dụng Quản lý Danh tính và Truy cập (IAM) để quản lý quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn. Tìm hiểu cách bảo mật dữ liệu của bạn cho các thư viện máy khách Java, Python, Node.js và Go với IAM .