Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

رسیدگی به وابستگی ها


دو راه برای تعیین وابستگی برای توابع Cloud نوشته شده در پایتون وجود دارد: استفاده از فایل requirements.txt مدیر بسته پیپ یا بسته بندی وابستگی های محلی در کنار تابع خود.

مشخصات وابستگی با استفاده از استاندارد Pipfile/Pipfile.lock پشتیبانی نمی شود. پروژه شما نباید شامل این فایل ها باشد.

تعیین وابستگی ها با پیپ

وابستگی ها در پایتون با پیپ مدیریت می شوند و در یک فایل ابرداده به نام requirements.txt بیان می شوند. این فایل باید در همان دایرکتوری فایل main.py باشد که حاوی کد تابع شماست.

وقتی تابع خود را اجرا می کنید، Cloud Functions وابستگی های اعلام شده در فایل requirements.txt را با استفاده از pip دانلود و نصب می کند.

فایل requirements.txt حاوی یک خط در هر بسته است. هر خط حاوی نام بسته و به صورت اختیاری، نسخه درخواستی است. برای جزئیات بیشتر، به مرجع requirements.txt مراجعه کنید.

نمونه زیر یک نمونه فایل requirements.txt است:

requests==2.20.0
numpy

بسته بندی وابستگی های محلی

شما همچنین می توانید وابستگی ها را در کنار عملکرد خود بسته بندی و مستقر کنید. اگر وابستگی شما از طریق مدیر بسته پیپ در دسترس نباشد یا دسترسی به اینترنت محیط توابع ابری شما محدود باشد، این رویکرد مفید است.

به عنوان مثال، ممکن است از ساختار دایرکتوری مانند زیر استفاده کنید:

myfunction/
├── main.py
└── localpackage/
    ├── __init__.py
    └── script.py

سپس می توانید کد را طبق معمول از localpackage با استفاده از عبارت import زیر وارد کنید.

# Code in main.py
from localpackage import script

توجه داشته باشید که این روش هیچ فایل setup.py را اجرا نخواهد کرد. بسته‌های حاوی آن فایل‌ها همچنان می‌توانند بسته‌بندی شوند، اما ممکن است به درستی در توابع Cloud اجرا نشوند.