Xác thực bằng cách đăng nhập Facebook trên Android

Bạn có thể cho phép người dùng xác thực với Firebase bằng tài khoản Facebook của họ bằng cách tích hợp tính năng Đăng nhập Facebook vào ứng dụng của bạn.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.

 2. Trên trang web Facebook for Developers, hãy lấy App IDApp Secret cho ứng dụng của bạn.
 3. Bật tính năng đăng nhập vào Facebook:
  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
  2. Trên thẻ Sign in method (Phương thức đăng nhập), hãy bật phương thức đăng nhập Facebook rồi chỉ định App IDApp Secret mà bạn nhận được từ Facebook.
  3. Sau đó, đảm bảo URI chuyển hướng OAuth (ví dụ: my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) được liệt kê là một trong các URI chuyển hướng OAuth trong trang cài đặt của ứng dụng Facebook trên trang web Facebook for Developers trong cấu hình Cài đặt sản phẩm > Đăng nhập Facebook.
 4. Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Xác thực Firebase dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc tương ứng.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng của mình, bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện nhằm đảm bảo rằng mọi phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể sử dụng mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

Xác thực bằng Firebase

 1. Tích hợp tính năng Đăng nhập Facebook vào ứng dụng bằng cách làm theo tài liệu dành cho nhà phát triển. Khi bạn định cấu hình đối tượng LoginButton hoặc LoginManager, hãy yêu cầu các quyền public_profileemail. Nếu bạn đã tích hợp tính năng Đăng nhập Facebook bằng LoginButton, thì hoạt động đăng nhập của bạn sẽ có mã tương tự như sau:

  Kotlin+KTX

  // Initialize Facebook Login button
  callbackManager = CallbackManager.Factory.create()
  
  buttonFacebookLogin.setReadPermissions("email", "public_profile")
  buttonFacebookLogin.registerCallback(
    callbackManager,
    object : FacebookCallback<LoginResult> {
      override fun onSuccess(loginResult: LoginResult) {
        Log.d(TAG, "facebook:onSuccess:$loginResult")
        handleFacebookAccessToken(loginResult.accessToken)
      }
  
      override fun onCancel() {
        Log.d(TAG, "facebook:onCancel")
      }
  
      override fun onError(error: FacebookException) {
        Log.d(TAG, "facebook:onError", error)
      }
    },
  )
  // ...
  override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  
    // Pass the activity result back to the Facebook SDK
    callbackManager.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  }

  Java

  // Initialize Facebook Login button
  mCallbackManager = CallbackManager.Factory.create();
  LoginButton loginButton = findViewById(R.id.button_sign_in);
  loginButton.setReadPermissions("email", "public_profile");
  loginButton.registerCallback(mCallbackManager, new FacebookCallback<LoginResult>() {
    @Override
    public void onSuccess(LoginResult loginResult) {
      Log.d(TAG, "facebook:onSuccess:" + loginResult);
      handleFacebookAccessToken(loginResult.getAccessToken());
    }
  
    @Override
    public void onCancel() {
      Log.d(TAG, "facebook:onCancel");
    }
  
    @Override
    public void onError(FacebookException error) {
      Log.d(TAG, "facebook:onError", error);
    }
  });
  // ...
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  
    // Pass the activity result back to the Facebook SDK
    mCallbackManager.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  }
 2. Trong phương thức onCreate của hoạt động đăng nhập, hãy lấy thực thể dùng chung của đối tượng FirebaseAuth:

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 3. Khi khởi chạy Hoạt động của bạn, hãy kiểm tra xem người dùng hiện đã đăng nhập chưa:

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    updateUI(currentUser)
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    updateUI(currentUser);
  }
 4. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, trong phương thức gọi lại onSuccess của LoginButton, hãy lấy mã truy cập của người dùng đã đăng nhập, trao đổi mã đó để lấy thông tin đăng nhập Firebase và xác thực với Firebase bằng thông tin đăng nhập Firebase:

  Kotlin+KTX

  private fun handleFacebookAccessToken(token: AccessToken) {
    Log.d(TAG, "handleFacebookAccessToken:$token")
  
    val credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.token)
    auth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this) { task ->
        if (task.isSuccessful) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "signInWithCredential:success")
          val user = auth.currentUser
          updateUI(user)
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.exception)
          Toast.makeText(
            baseContext,
            "Authentication failed.",
            Toast.LENGTH_SHORT,
          ).show()
          updateUI(null)
        }
      }
  }

  Java

  private void handleFacebookAccessToken(AccessToken token) {
    Log.d(TAG, "handleFacebookAccessToken:" + token);
  
    AuthCredential credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.getToken());
    mAuth.signInWithCredential(credential)
        .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
          @Override
          public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
            if (task.isSuccessful()) {
              // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
              Log.d(TAG, "signInWithCredential:success");
              FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
              updateUI(user);
            } else {
              // If sign in fails, display a message to the user.
              Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.getException());
              Toast.makeText(FacebookLoginActivity.this, "Authentication failed.",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show();
              updateUI(null);
            }
          }
        });
  }
  Nếu lệnh gọi đến signInWithCredential thành công, bạn có thể sử dụng phương thức getCurrentUser để lấy dữ liệu tài khoản của người dùng.

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập (tức là tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin nhà cung cấp dịch vụ xác thực) mà người dùng đã đăng nhập. Tài khoản mới này được lưu trữ trong dự án Firebase và có thể dùng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đó đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng của mình, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng FirebaseUser. Xem phần Quản lý người dùng.

 • Trong Quy tắc bảo mật của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Cloud Storage, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng duy nhất của người dùng đã đăng nhập từ biến auth rồi dùng biến đó để kiểm soát những dữ liệu mà một người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều trình cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin xác thực của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất cho một người dùng, hãy gọi signOut:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();