ตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้การเข้าสู่ระบบ Facebook และ C++

คุณให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้บัญชี Facebook ของผู้ใช้ได้โดยผสานรวมการเข้าสู่ระบบ Facebook ไว้ในแอปของคุณ

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ไปยังโปรเจ็กต์ C++
 2. ในเว็บไซต์ Facebook for Developers ให้รับรหัสแอปและข้อมูลลับของแอปสำหรับแอปของคุณ
 3. เปิดใช้การเข้าสู่ระบบ Facebook โดยทำดังนี้
  1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์
  2. ในแท็บวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ Facebook และระบุ App ID และ App Secret ที่ได้รับจาก Facebook
  3. จากนั้นตรวจสอบว่า URI การเปลี่ยนเส้นทาง OAuth (เช่น my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) อยู่ในรายการ URI การเปลี่ยนเส้นทาง OAuth ในหน้าการตั้งค่าของแอป Facebook ในเว็บไซต์ Facebook for Developers ในการกำหนดค่า การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ > การเข้าสู่ระบบ Facebook

เข้าถึงชั้นเรียน firebase::auth::Auth

คลาส Auth เป็นเกตเวย์สำหรับการเรียก API ทั้งหมด
 1. เพิ่มไฟล์ส่วนหัว "การตรวจสอบสิทธิ์และแอป" โดยทำดังนี้
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. สร้างชั้นเรียน firebase::App ในโค้ดเริ่มต้น
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. รับชั้นเรียน firebase::auth::Auth สำหรับ firebase::App มีการแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่าง App และ Auth
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

 1. ทำตามวิธีการสำหรับ Android และ iOS+ เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ Facebook ที่ลงชื่อเข้าใช้
 2. หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้ว ให้แลกเปลี่ยนโทเค็นเพื่อการเข้าถึงสำหรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ Firebase และตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Firebase ดังนี้
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::FacebookAuthProvider::GetCredential(access_token);
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInAndRetrieveDataWithCredential(credential);
  
 3. หากโปรแกรมมีลูปการอัปเดตที่ทำงานเป็นประจำ (เช่น 30 หรือ 60 ครั้งต่อวินาที) คุณจะตรวจสอบผลลัพธ์ได้ 1 ครั้งต่อการอัปเดตด้วย Auth::SignInAndRetrieveDataWithCredentialLastResult:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInAndRetrieveDataWithCredentialLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::AuthResult auth_result = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n",
        auth_result.user.display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  หรือหากโปรแกรมมีการขับเคลื่อนเหตุการณ์ คุณอาจต้องการ ลงทะเบียน Callback ใน อนาคต

ลงทะเบียนติดต่อกลับในอนาคต

บางโปรแกรมมีฟังก์ชัน Update ที่เรียกว่า 30 หรือ 60 ครั้งต่อวินาที ตัวอย่างเช่น เกมจำนวนมากทำตามแบบจำลองนี้ โปรแกรมเหล่านี้จะเรียกใช้ฟังก์ชัน LastResult เพื่อโพลการเรียกแบบไม่พร้อมกันได้ อย่างไรก็ตาม หากโปรแกรมของคุณมีการขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ คุณอาจต้องการลงทะเบียนฟังก์ชัน Callback ระบบจะเรียกใช้ฟังก์ชัน Callback เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ Future
void OnCreateCallback(const firebase::Future<firebase::auth::User*>& result,
           void* user_data) {
 // The callback is called when the Future enters the `complete` state.
 assert(result.status() == firebase::kFutureStatusComplete);

 // Use `user_data` to pass-in program context, if you like.
 MyProgramContext* program_context = static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

 // Important to handle both success and failure situations.
 if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
  firebase::auth::User* user = *result.result();
  printf("Create user succeeded for email %s\n", user->email().c_str());

  // Perform other actions on User, if you like.
  firebase::auth::User::UserProfile profile;
  profile.display_name = program_context->display_name;
  user->UpdateUserProfile(profile);

 } else {
  printf("Created user failed with error '%s'\n", result.error_message());
 }
}

void CreateUser(firebase::auth::Auth* auth) {
 // Callbacks work the same for any firebase::Future.
 firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
   auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

 // `&my_program_context` is passed verbatim to OnCreateCallback().
 result.OnCompletion(OnCreateCallback, &my_program_context);
}
ฟังก์ชัน Callback อาจเป็น lambda ก็ได้หากต้องการ
void CreateUserUsingLambda(firebase::auth::Auth* auth) {
 // Callbacks work the same for any firebase::Future.
 firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
   auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

 // The lambda has the same signature as the callback function.
 result.OnCompletion(
   [](const firebase::Future<firebase::auth::User*>& result,
     void* user_data) {
    // `user_data` is the same as &my_program_context, below.
    // Note that we can't capture this value in the [] because std::function
    // is not supported by our minimum compiler spec (which is pre C++11).
    MyProgramContext* program_context =
      static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

    // Process create user result...
    (void)program_context;
   },
   &my_program_context);
}

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และลิงก์กับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย ระบบจะจัดเก็บบัญชีใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใด

 • ในแอป คุณสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ firebase::auth::User ได้โดยทำดังนี้

  firebase::auth::User user = auth->current_user();
  if (user.is_valid()) {
   std::string name = user.display_name();
   std::string email = user.email();
   std::string photo_url = user.photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user.uid();
  }
  
 • ในกฎความปลอดภัยของ Firebase Realtime Database และ Cloud Storage คุณจะรับรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth ได้ และใช้รหัสดังกล่าวเพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการนำผู้ใช้ออกจากระบบ โปรดโทรหา SignOut():

auth->SignOut();