Đọc và ghi dữ liệu trên Android

Tài liệu này trình bày các kiến thức cơ bản về cách đọc và ghi dữ liệu Firebase.

Dữ liệu Firebase được ghi vào tệp tham chiếu FirebaseDatabase và truy xuất bằng cách đính kèm một trình nghe không đồng bộ vào tệp tham chiếu đó. Trình nghe được kích hoạt một lần đối với trạng thái ban đầu của dữ liệu và kích hoạt lại bất cứ khi nào dữ liệu thay đổi.

(Không bắt buộc) Tạo nguyên mẫu và thử nghiệm bằng Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase

Trước khi nói về cách ứng dụng đọc và ghi vào Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, hãy giới thiệu một bộ công cụ mà bạn có thể dùng để tạo nguyên mẫu và kiểm thử chức năng của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực: Bộ công cụ trình mô phỏng cục bộ Firebase. Nếu bạn đang dùng thử nhiều mô hình dữ liệu, việc tối ưu hoá các quy tắc bảo mật hoặc tìm cách tương tác hiệu quả nhất về chi phí với phần phụ trợ, thì việc có thể làm việc cục bộ mà không cần triển khai dịch vụ trực tiếp có thể là ý tưởng hay.

Trình mô phỏng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực là một phần của Bộ trình mô phỏng cục bộ. Bộ mô phỏng này cho phép ứng dụng của bạn tương tác với nội dung và cấu hình của cơ sở dữ liệu được mô phỏng, cũng như các tài nguyên dự án được mô phỏng (các hàm, cơ sở dữ liệu khác và quy tắc bảo mật) (không bắt buộc).

Việc sử dụng trình mô phỏng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực chỉ bao gồm một vài bước:

 1. Thêm một dòng mã vào cấu hình kiểm thử của ứng dụng để kết nối với trình mô phỏng.
 2. Trên gốc của thư mục dự án cục bộ, chạy firebase emulators:start.
 3. Thực hiện lệnh gọi từ mã nguyên mẫu của ứng dụng bằng cách sử dụng SDK nền tảng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực như thường lệ hoặc sử dụng API REST của cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết về Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Hàm đám mây. Bạn cũng nên xem Giới thiệu về Bộ công cụ mô phỏng cục bộ.

Nhận một DatabaseReference

Để đọc hoặc ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, bạn cần có một thực thể của DatabaseReference:

Kotlin+KTX

private lateinit var database: DatabaseReference
// ...
database = Firebase.database.reference

Java

private DatabaseReference mDatabase;
// ...
mDatabase = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

Ghi dữ liệu

Thao tác ghi cơ bản

Đối với các thao tác ghi cơ bản, bạn có thể sử dụng setValue() để lưu dữ liệu vào một tệp đối chiếu đã chỉ định, thay thế mọi dữ liệu hiện có trong đường dẫn đó. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để:

 • Các loại thẻ và vé tương ứng với các loại JSON hiện có như sau:
  • String
  • Long
  • Double
  • Boolean
  • Map<String, Object>
  • List<Object>
 • Truyền một đối tượng Java tuỳ chỉnh, nếu lớp xác định đối tượng đó có hàm khởi tạo mặc định không nhận đối số và có phương thức getter công khai cho các thuộc tính cần gán.

Nếu bạn sử dụng đối tượng Java, nội dung của đối tượng sẽ tự động được liên kết với các vị trí con theo kiểu lồng nhau. Việc sử dụng đối tượng Java cũng thường giúp mã dễ đọc và dễ bảo trì hơn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu một ứng dụng có hồ sơ người dùng cơ bản, thì đối tượng User của bạn có thể có dạng như sau:

Kotlin+KTX

@IgnoreExtraProperties
data class User(val username: String? = null, val email: String? = null) {
  // Null default values create a no-argument default constructor, which is needed
  // for deserialization from a DataSnapshot.
}

Java

@IgnoreExtraProperties
public class User {

  public String username;
  public String email;

  public User() {
    // Default constructor required for calls to DataSnapshot.getValue(User.class)
  }

  public User(String username, String email) {
    this.username = username;
    this.email = email;
  }

}

Bạn có thể thêm người dùng có setValue() như sau:

Kotlin+KTX

fun writeNewUser(userId: String, name: String, email: String) {
  val user = User(name, email)

  database.child("users").child(userId).setValue(user)
}

Java

public void writeNewUser(String userId, String name, String email) {
  User user = new User(name, email);

  mDatabase.child("users").child(userId).setValue(user);
}

Việc sử dụng setValue() theo cách này sẽ ghi đè dữ liệu tại vị trí được chỉ định, bao gồm mọi nút con. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cập nhật phần tử con mà không cần viết lại toàn bộ đối tượng. Nếu muốn cho phép người dùng cập nhật hồ sơ, bạn có thể cập nhật tên người dùng như sau:

Kotlin+KTX

database.child("users").child(userId).child("username").setValue(name)

Java

mDatabase.child("users").child(userId).child("username").setValue(name);

Đọc dữ liệu

Đọc dữ liệu bằng trình nghe liên tục

Để đọc dữ liệu tại một đường dẫn và theo dõi các thay đổi, hãy sử dụng phương thức addValueEventListener() để thêm ValueEventListener vào DatabaseReference.

gửi biểu mẫu Lệnh gọi lại sự kiện Mức sử dụng thông thường
ValueEventListener onDataChange() Đọc và theo dõi các thay đổi đối với toàn bộ nội dung của đường dẫn.

Bạn có thể sử dụng phương thức onDataChange() để đọc thông tin tổng quan nhanh về nội dung tĩnh tại một đường dẫn nhất định, vì các nội dung này đã tồn tại tại thời điểm diễn ra sự kiện. Phương thức này được kích hoạt một lần khi trình nghe được đính kèm và lặp lại mỗi khi dữ liệu (bao gồm cả phần tử con) thay đổi. Lệnh gọi lại sự kiện được truyền một ảnh chụp nhanh chứa tất cả dữ liệu ở vị trí đó, bao gồm cả dữ liệu con. Nếu không có dữ liệu, bản tổng quan nhanh sẽ trả về false khi bạn gọi exists()null khi bạn gọi getValue() trên đó.

Ví dụ sau minh hoạ một ứng dụng viết blog qua mạng xã hội truy xuất thông tin chi tiết của một bài đăng từ cơ sở dữ liệu:

Kotlin+KTX

val postListener = object : ValueEventListener {
  override fun onDataChange(dataSnapshot: DataSnapshot) {
    // Get Post object and use the values to update the UI
    val post = dataSnapshot.getValue<Post>()
    // ...
  }

  override fun onCancelled(databaseError: DatabaseError) {
    // Getting Post failed, log a message
    Log.w(TAG, "loadPost:onCancelled", databaseError.toException())
  }
}
postReference.addValueEventListener(postListener)

Java

ValueEventListener postListener = new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    // Get Post object and use the values to update the UI
    Post post = dataSnapshot.getValue(Post.class);
    // ..
  }

  @Override
  public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {
    // Getting Post failed, log a message
    Log.w(TAG, "loadPost:onCancelled", databaseError.toException());
  }
};
mPostReference.addValueEventListener(postListener);

Trình nghe nhận một DataSnapshot chứa dữ liệu tại vị trí được chỉ định trong cơ sở dữ liệu vào thời điểm diễn ra sự kiện. Việc gọi getValue() trên bản tổng quan nhanh sẽ trả về đối tượng Java đại diện cho dữ liệu. Nếu không có dữ liệu ở vị trí này, lệnh gọi getValue() sẽ trả về null.

Trong ví dụ này, ValueEventListener cũng xác định phương thức onCancelled() được gọi nếu quá trình đọc bị huỷ. Ví dụ: một lượt đọc có thể bị huỷ nếu ứng dụng không có quyền đọc ở vị trí cơ sở dữ liệu Firebase. Phương thức này được truyền một đối tượng DatabaseError cho biết lý do xảy ra lỗi.

Đọc dữ liệu một lần

Đọc một lần bằng get()

SDK được thiết kế để quản lý các hoạt động tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu cho dù ứng dụng của bạn là trực tuyến hay ngoại tuyến.

Nhìn chung, bạn nên sử dụng các kỹ thuật ValueEventListener được mô tả ở trên để đọc dữ liệu nhằm nhận thông báo về nội dung cập nhật đối với dữ liệu từ phần phụ trợ. Các kỹ thuật nghe giúp giảm mức sử dụng và thanh toán, đồng thời được tối ưu hoá để mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt nhất khi họ truy cập trực tuyến và ngoại tuyến.

Nếu chỉ cần dữ liệu một lần, bạn có thể sử dụng get() để lấy thông tin tổng quan nhanh về dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà get() không thể trả về giá trị máy chủ, thì ứng dụng sẽ thăm dò bộ nhớ đệm lưu trữ cục bộ và trả về lỗi nếu vẫn không tìm thấy giá trị đó.

Việc sử dụng get() không cần thiết có thể làm tăng mức sử dụng băng thông và dẫn đến giảm hiệu suất. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách sử dụng trình nghe theo thời gian thực như trình bày ở trên.

Kotlin+KTX

mDatabase.child("users").child(userId).get().addOnSuccessListener {
  Log.i("firebase", "Got value ${it.value}")
}.addOnFailureListener{
  Log.e("firebase", "Error getting data", it)
}

Java

mDatabase.child("users").child(userId).get().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<DataSnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<DataSnapshot> task) {
    if (!task.isSuccessful()) {
      Log.e("firebase", "Error getting data", task.getException());
    }
    else {
      Log.d("firebase", String.valueOf(task.getResult().getValue()));
    }
  }
});

Đọc một lần bằng trình nghe

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn trả về giá trị từ bộ nhớ đệm cục bộ ngay lập tức, thay vì kiểm tra giá trị đã cập nhật trên máy chủ. Trong những trường hợp đó, bạn có thể sử dụng addListenerForSingleValueEvent để lấy dữ liệu từ bộ nhớ đệm của ổ đĩa cục bộ ngay lập tức.

Điều này hữu ích đối với dữ liệu chỉ cần tải một lần và không có dự kiến sẽ thay đổi thường xuyên hoặc yêu cầu chủ động nghe. Ví dụ: ứng dụng viết blog trong các ví dụ trước sử dụng phương thức này để tải hồ sơ của người dùng khi họ bắt đầu viết bài mới.

Cập nhật hoặc xoá dữ liệu

Cập nhật các trường cụ thể

Để ghi đồng thời vào các nút con cụ thể của một nút mà không ghi đè các nút con khác, hãy sử dụng phương thức updateChildren().

Khi gọi updateChildren(), bạn có thể cập nhật các giá trị con cấp thấp hơn bằng cách chỉ định đường dẫn cho khoá. Nếu dữ liệu được lưu trữ ở nhiều vị trí để mở rộng quy mô tốt hơn, bạn có thể cập nhật tất cả các thực thể của dữ liệu đó bằng cách sử dụng tính năng chia nhỏ dữ liệu. Ví dụ: một ứng dụng viết blog xã hội có thể có lớp Post như sau:

Kotlin+KTX

@IgnoreExtraProperties
data class Post(
  var uid: String? = "",
  var author: String? = "",
  var title: String? = "",
  var body: String? = "",
  var starCount: Int = 0,
  var stars: MutableMap<String, Boolean> = HashMap(),
) {

  @Exclude
  fun toMap(): Map<String, Any?> {
    return mapOf(
      "uid" to uid,
      "author" to author,
      "title" to title,
      "body" to body,
      "starCount" to starCount,
      "stars" to stars,
    )
  }
}

Java

@IgnoreExtraProperties
public class Post {

  public String uid;
  public String author;
  public String title;
  public String body;
  public int starCount = 0;
  public Map<String, Boolean> stars = new HashMap<>();

  public Post() {
    // Default constructor required for calls to DataSnapshot.getValue(Post.class)
  }

  public Post(String uid, String author, String title, String body) {
    this.uid = uid;
    this.author = author;
    this.title = title;
    this.body = body;
  }

  @Exclude
  public Map<String, Object> toMap() {
    HashMap<String, Object> result = new HashMap<>();
    result.put("uid", uid);
    result.put("author", author);
    result.put("title", title);
    result.put("body", body);
    result.put("starCount", starCount);
    result.put("stars", stars);

    return result;
  }
}

Để tạo một bài đăng và đồng thời cập nhật bài đăng đó lên nguồn cấp dữ liệu hoạt động gần đây và nguồn cấp dữ liệu hoạt động của người dùng đăng, ứng dụng viết blog sẽ sử dụng mã như sau:

Kotlin+KTX

private fun writeNewPost(userId: String, username: String, title: String, body: String) {
  // Create new post at /user-posts/$userid/$postid and at
  // /posts/$postid simultaneously
  val key = database.child("posts").push().key
  if (key == null) {
    Log.w(TAG, "Couldn't get push key for posts")
    return
  }

  val post = Post(userId, username, title, body)
  val postValues = post.toMap()

  val childUpdates = hashMapOf<String, Any>(
    "/posts/$key" to postValues,
    "/user-posts/$userId/$key" to postValues,
  )

  database.updateChildren(childUpdates)
}

Java

private void writeNewPost(String userId, String username, String title, String body) {
  // Create new post at /user-posts/$userid/$postid and at
  // /posts/$postid simultaneously
  String key = mDatabase.child("posts").push().getKey();
  Post post = new Post(userId, username, title, body);
  Map<String, Object> postValues = post.toMap();

  Map<String, Object> childUpdates = new HashMap<>();
  childUpdates.put("/posts/" + key, postValues);
  childUpdates.put("/user-posts/" + userId + "/" + key, postValues);

  mDatabase.updateChildren(childUpdates);
}

Ví dụ này sử dụng push() để tạo một bài đăng trong nút chứa các bài đăng cho tất cả người dùng tại /posts/$postid, đồng thời truy xuất khoá bằng getKey(). Sau đó, bạn có thể dùng khoá này để tạo mục nhập thứ hai trong bài đăng của người dùng tại /user-posts/$userid/$postid.

Khi sử dụng các đường dẫn này, bạn có thể cập nhật đồng thời nhiều vị trí trong cây JSON bằng một lệnh gọi đến updateChildren(), chẳng hạn như cách ví dụ này tạo bài đăng mới ở cả hai vị trí. Các bản cập nhật đồng thời được thực hiện theo cách này có tính nguyên tử: tất cả các bản cập nhật đều thành công hoặc tất cả các bản cập nhật đều không thành công.

Thêm một lệnh gọi lại hoàn thành

Nếu muốn biết thời điểm dữ liệu của bạn đã được xác nhận, bạn có thể thêm một trình nghe hoàn thành. Cả setValue()updateChildren() đều lấy một trình nghe hoàn thành không bắt buộc. Trình nghe này được gọi khi quá trình ghi đã được xác nhận thành công vào cơ sở dữ liệu. Nếu lệnh gọi không thành công, trình nghe sẽ được truyền một đối tượng lỗi cho biết lý do xảy ra lỗi.

Kotlin+KTX

database.child("users").child(userId).setValue(user)
  .addOnSuccessListener {
    // Write was successful!
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Write failed
    // ...
  }

Java

mDatabase.child("users").child(userId).setValue(user)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        // Write was successful!
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Write failed
        // ...
      }
    });

Xóa dữ liệu

Cách đơn giản nhất để xoá dữ liệu là gọi removeValue() trên một tham chiếu đến vị trí của dữ liệu đó.

Bạn cũng có thể xoá bằng cách chỉ định null làm giá trị cho một thao tác ghi khác, chẳng hạn như setValue() hoặc updateChildren(). Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này với updateChildren() để xoá nhiều phần tử con trong một lệnh gọi API.

Tách trình nghe

Các lệnh gọi lại sẽ bị xoá bằng cách gọi phương thức removeEventListener() trong tệp tham chiếu cơ sở dữ liệu Firebase của bạn.

Nếu đã thêm một trình nghe nhiều lần vào một vị trí dữ liệu, thì trình nghe đó sẽ được gọi nhiều lần cho mỗi sự kiện và bạn phải tách trình nghe đó cùng số lần để xoá hoàn toàn.

Việc gọi removeEventListener() trên trình nghe gốc không tự động xoá trình nghe đã đăng ký trên các nút con; removeEventListener() cũng phải được gọi trên mọi trình nghe con để loại bỏ lệnh gọi lại.

Lưu dữ liệu dưới dạng giao dịch

Khi làm việc với dữ liệu có thể bị hỏng do các thao tác sửa đổi đồng thời (chẳng hạn như bộ đếm tăng dần), bạn có thể sử dụng thao tác giao dịch. Bạn cung cấp cho thao tác này 2 đối số: một hàm cập nhật và một lệnh gọi lại hoàn thành không bắt buộc. Hàm cập nhật lấy trạng thái hiện tại của dữ liệu làm đối số và trả về trạng thái mong muốn mới mà bạn muốn ghi. Nếu một ứng dụng khác ghi vào vị trí đó trước khi viết thành công giá trị mới, thì hàm cập nhật của bạn sẽ được gọi lại bằng giá trị hiện tại mới và thao tác ghi sẽ được thử lại.

Ví dụ: trong ứng dụng viết blog qua mạng xã hội mẫu, bạn có thể cho phép người dùng gắn dấu sao và bỏ gắn dấu sao bài đăng, đồng thời theo dõi số sao mà một bài đăng đã nhận được như sau:

Kotlin+KTX

private fun onStarClicked(postRef: DatabaseReference) {
  // ...
  postRef.runTransaction(object : Transaction.Handler {
    override fun doTransaction(mutableData: MutableData): Transaction.Result {
      val p = mutableData.getValue(Post::class.java)
        ?: return Transaction.success(mutableData)

      if (p.stars.containsKey(uid)) {
        // Unstar the post and remove self from stars
        p.starCount = p.starCount - 1
        p.stars.remove(uid)
      } else {
        // Star the post and add self to stars
        p.starCount = p.starCount + 1
        p.stars[uid] = true
      }

      // Set value and report transaction success
      mutableData.value = p
      return Transaction.success(mutableData)
    }

    override fun onComplete(
      databaseError: DatabaseError?,
      committed: Boolean,
      currentData: DataSnapshot?,
    ) {
      // Transaction completed
      Log.d(TAG, "postTransaction:onComplete:" + databaseError!!)
    }
  })
}

Java

private void onStarClicked(DatabaseReference postRef) {
  postRef.runTransaction(new Transaction.Handler() {
    @NonNull
    @Override
    public Transaction.Result doTransaction(@NonNull MutableData mutableData) {
      Post p = mutableData.getValue(Post.class);
      if (p == null) {
        return Transaction.success(mutableData);
      }

      if (p.stars.containsKey(getUid())) {
        // Unstar the post and remove self from stars
        p.starCount = p.starCount - 1;
        p.stars.remove(getUid());
      } else {
        // Star the post and add self to stars
        p.starCount = p.starCount + 1;
        p.stars.put(getUid(), true);
      }

      // Set value and report transaction success
      mutableData.setValue(p);
      return Transaction.success(mutableData);
    }

    @Override
    public void onComplete(DatabaseError databaseError, boolean committed,
                DataSnapshot currentData) {
      // Transaction completed
      Log.d(TAG, "postTransaction:onComplete:" + databaseError);
    }
  });
}

Việc sử dụng giao dịch sẽ giúp số sao không bị chính xác trong trường hợp nhiều người dùng gắn dấu sao cho cùng một bài đăng cùng lúc hoặc ứng dụng có dữ liệu lỗi thời. Nếu giao dịch bị từ chối, máy chủ sẽ trả về giá trị hiện tại cho máy khách, thao tác này sẽ chạy lại giao dịch với giá trị đã cập nhật. Thao tác này lặp lại cho đến khi chấp nhận giao dịch hoặc bạn đã thử quá nhiều lần.

Số gia ở phía máy chủ nguyên tử

Trong trường hợp sử dụng trên, chúng tôi ghi hai giá trị vào cơ sở dữ liệu: mã nhận dạng của người dùng gắn dấu sao/bỏ gắn dấu sao bài đăng và số sao tăng dần. Nếu đã biết rằng người dùng đang gắn dấu sao bài đăng, chúng ta có thể sử dụng phép toán tăng dần nguyên tử thay vì giao dịch.

Kotlin+KTX

private fun onStarClicked(uid: String, key: String) {
  val updates: MutableMap<String, Any> = hashMapOf(
    "posts/$key/stars/$uid" to true,
    "posts/$key/starCount" to ServerValue.increment(1),
    "user-posts/$uid/$key/stars/$uid" to true,
    "user-posts/$uid/$key/starCount" to ServerValue.increment(1),
  )
  database.updateChildren(updates)
}

Java

private void onStarClicked(String uid, String key) {
  Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
  updates.put("posts/"+key+"/stars/"+uid, true);
  updates.put("posts/"+key+"/starCount", ServerValue.increment(1));
  updates.put("user-posts/"+uid+"/"+key+"/stars/"+uid, true);
  updates.put("user-posts/"+uid+"/"+key+"/starCount", ServerValue.increment(1));
  mDatabase.updateChildren(updates);
}

Mã này không sử dụng hoạt động giao dịch, vì vậy, mã không tự động chạy lại nếu có nội dung cập nhật xung đột. Tuy nhiên, vì thao tác tăng dần diễn ra trực tiếp trên máy chủ cơ sở dữ liệu nên sẽ không có khả năng xảy ra xung đột.

Nếu muốn phát hiện và từ chối các xung đột dành riêng cho ứng dụng, chẳng hạn như người dùng gắn dấu sao một bài đăng mà họ đã gắn dấu sao trước đó, thì bạn nên viết các quy tắc bảo mật tuỳ chỉnh cho trường hợp sử dụng đó.

Làm việc với dữ liệu khi không có mạng

Nếu ứng dụng mất kết nối mạng, ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Mỗi ứng dụng đã kết nối với cơ sở dữ liệu Firebase đều duy trì phiên bản nội bộ riêng của mọi dữ liệu mà trình nghe đang được sử dụng hoặc dữ liệu được gắn cờ để luôn đồng bộ hoá với máy chủ. Khi dữ liệu được đọc hoặc ghi, phiên bản cục bộ này của dữ liệu sẽ được sử dụng trước. Sau đó, ứng dụng Firebase sẽ đồng bộ hoá dữ liệu đó với các máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa và với các ứng dụng khác trên cơ sở "nỗ lực tối đa".

Do đó, tất cả đều được ghi vào cơ sở dữ liệu sẽ kích hoạt các sự kiện cục bộ ngay lập tức, trước khi bất kỳ hoạt động tương tác nào với máy chủ. Điều này có nghĩa là ứng dụng của bạn vẫn có thể thích ứng bất kể độ trễ mạng hay khả năng kết nối.

Sau khi kết nối được thiết lập lại, ứng dụng của bạn sẽ nhận được nhóm sự kiện thích hợp để ứng dụng đồng bộ hoá với trạng thái máy chủ hiện tại mà không phải viết bất kỳ mã tuỳ chỉnh nào.

Chúng ta sẽ nói thêm về hành vi ngoại tuyến trong bài viết Tìm hiểu thêm về các tính năng trực tuyến và ngoại tuyến.

Các bước tiếp theo