Quản lý Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase thông qua REST

Tài liệu này giải thích cách bạn có thể quản lý Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho ứng dụng thông qua API REST.

Cập nhật Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Khi sử dụng API REST, bạn có thể ghi và cập nhật Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho Ứng dụng Firebase bằng cách tạo yêu cầu PUT đến đường dẫn /.settings/rules.json. Để làm việc này, chúng tôi cần có mã truy cập để xác thực yêu cầu REST của mình

Trong ví dụ này, chúng ta bật quyền đọc cho tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Firebase:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Truy xuất Quy tắc bảo mật của cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Tương tự như vậy, chúng ta có thể tạo yêu cầu GET đến đường dẫn /.settings/rules.json của ứng dụng URL để truy xuất Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Phản hồi sẽ chứa tất cả các quy tắc cho ứng dụng của chúng ta.