Lập chỉ mục dữ liệu của bạn

Firebase cho phép bạn thực hiện các truy vấn đặc biệt về dữ liệu của mình bằng cách sử dụng một khoá con tuỳ ý. Nếu biết trước chỉ mục của mình là gì, bạn có thể xác định chỉ mục thông qua quy tắc .indexOn trong Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase để cải thiện hiệu suất truy vấn.

Xác định chỉ mục dữ liệu

Firebase cung cấp các công cụ mạnh mẽ để sắp xếptruy vấn dữ liệu của bạn. Cụ thể, Firebase cho phép bạn thực hiện các truy vấn đặc biệt trên một tập hợp các nút bằng cách sử dụng bất kỳ khoá con chung. Khi ứng dụng của bạn phát triển, hiệu suất của truy vấn này sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu bạn cho Firebase biết về các khoá bạn sẽ truy vấn, Firebase sẽ lập chỉ mục các khoá đó tại máy chủ, cải thiện hiệu suất truy vấn của bạn.

Lập chỉ mục bằng orderByChild

Cách dễ nhất để giải thích điều này là thông qua một ví dụ. Tất cả chúng tôi tại Firebase đều đồng ý rằng khủng long khá thú vị. Sau đây là một đoạn trích từ cơ sở dữ liệu mẫu về các thông tin về khủng long. T4 sẽ sử dụng mẫu này để giải thích cách .indexOn hoạt động với orderByChild().

{
 "lambeosaurus": {
  "height" : 2.1,
  "length" : 12.5,
  "weight": 5000
 },
 "stegosaurus": {
  "height" : 4,
  "length" : 9,
  "weight" : 2500
 }
}

Hãy hình dung trong ứng dụng của mình, chúng ta thường sắp xếp khủng long theo tên, chiều cao và chiều dài, nhưng không bao giờ theo trọng lượng. Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của các truy vấn bằng cách cho Firebase thông tin này. Do tên của khủng long chỉ là chìa khóa, nên Firebase đã tối ưu hóa các truy vấn theo tên khủng long, vì đây là khóa của bản ghi. Chúng ta có thể sử dụng .indexOn để yêu cầu Firebase tối ưu hoá truy vấn cho chiều cao và chiều dài:

{
 "rules": {
  "dinosaurs": {
   ".indexOn": ["height", "length"]
  }
 }
}

Giống như các quy tắc khác, bạn có thể chỉ định một quy tắc .indexOn ở bất kỳ cấp nào trong quy tắc của mình. Chúng tôi đã đặt mã này ở cấp thư mục gốc cho ví dụ ở trên vì tất cả dữ liệu về khủng long đều được lưu trữ ở gốc của cơ sở dữ liệu.

Lập chỉ mục bằng orderByValue

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ minh hoạ cách .indexOn hoạt động với orderByValue(). Giả sử chúng ta đang tạo bảng xếp hạng tỷ số của môn thể thao khủng long với những dữ liệu sau:

{
 "scores": {
  "bruhathkayosaurus" : 55,
  "lambeosaurus" : 21,
  "linhenykus" : 80,
  "pterodactyl" : 93,
  "stegosaurus" : 5,
  "triceratops" : 22
 }
}

Vì dùng orderByValue() để tạo bảng xếp hạng nên chúng ta có thể tối ưu hoá truy vấn bằng cách thêm quy tắc .value tại nút /scores:

{
 "rules": {
  "scores": {
   ".indexOn": ".value"
  }
 }
}