Lập chỉ mục dữ liệu của bạn

Firebase cho phép bạn thực hiện các truy vấn đặc biệt trên dữ liệu của mình bằng khóa con tùy ý. Nếu biết trước chỉ mục của mình là gì, bạn có thể xác định chúng thông qua quy tắc .indexOn trong Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase để cải thiện hiệu suất truy vấn.

Xác định chỉ mục dữ liệu

Firebase cung cấp các công cụ mạnh mẽ để sắp xếptruy vấn dữ liệu của bạn. Cụ thể, Firebase cho phép bạn thực hiện các truy vấn đặc biệt trên một tập hợp các nút bằng cách sử dụng bất kỳ khóa con chung nào. Khi ứng dụng của bạn phát triển, hiệu suất của truy vấn này sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, nếu bạn thông báo cho Firebase về các khóa bạn sẽ truy vấn, Firebase sẽ lập chỉ mục các khóa đó tại máy chủ, cải thiện hiệu suất truy vấn của bạn.

Lập chỉ mục với orderByChild

Cách dễ nhất để giải thích điều này là thông qua một ví dụ. Tất cả chúng tôi tại Firebase đều đồng ý rằng khủng long khá tuyệt vời. Đây là một đoạn trích từ cơ sở dữ liệu mẫu về các sự kiện khủng long. Chúng tôi sẽ sử dụng nó để giải thích cách .indexOn hoạt động với orderByChild() .

{
 "lambeosaurus": {
  "height" : 2.1,
  "length" : 12.5,
  "weight": 5000
 },
 "stegosaurus": {
  "height" : 4,
  "length" : 9,
  "weight" : 2500
 }
}

Hãy tưởng tượng rằng trong ứng dụng của mình, chúng ta thường cần sắp xếp các loài khủng long theo tên, chiều cao và chiều dài nhưng không bao giờ cần sắp xếp theo cân nặng. Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất truy vấn của mình bằng cách cho Firebase biết thông tin này. Vì tên của các loài khủng long chỉ là chìa khóa nên Firebase đã tối ưu hóa các truy vấn theo tên khủng long, vì đây là chìa khóa của bản ghi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng .indexOn để yêu cầu Firebase tối ưu hóa các truy vấn về chiều cao và chiều dài:

{
 "rules": {
  "dinosaurs": {
   ".indexOn": ["height", "length"]
  }
 }
}

Giống như các quy tắc khác, bạn có thể chỉ định quy tắc .indexOn ở bất kỳ cấp độ nào trong quy tắc của mình. Chúng tôi đặt nó ở cấp gốc cho ví dụ trên vì tất cả dữ liệu khủng long được lưu trữ ở thư mục gốc của cơ sở dữ liệu.

Lập chỉ mục với orderByValue

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh họa cách .indexOn hoạt động với orderByValue() . Giả sử chúng tôi đang tạo bảng xếp hạng về điểm số của các môn thể thao khủng long với dữ liệu sau:

{
 "scores": {
  "bruhathkayosaurus" : 55,
  "lambeosaurus" : 21,
  "linhenykus" : 80,
  "pterodactyl" : 93,
  "stegosaurus" : 5,
  "triceratops" : 22
 }
}

Vì đang sử dụng orderByValue() để tạo bảng xếp hạng nên chúng tôi có thể tối ưu hóa các truy vấn của mình bằng cách thêm quy tắc .value tại nút /scores :

{
 "rules": {
  "scores": {
   ".indexOn": ".value"
  }
 }
}