Tiện ích Firebase

Tiện ích Firebase giúp bạn nhanh chóng triển khai chức năng cho ứng dụng bằng các giải pháp đóng gói sẵn.

Sau khi cài đặt, Tiện ích Firebase sẽ thực hiện một tác vụ hoặc nhóm tác vụ cụ thể để phản hồi các yêu cầu HTTPS, sự kiện của Trình lập lịch biểu đám mây hoặc để kích hoạt sự kiện từ các sản phẩm khác của Firebase, chẳng hạn như Cloud Firestore hoặc Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.

Khám phá Trung tâm tiện ích Tìm hiểu cách cài đặt tiện ích Tìm hiểu cách tạo tiện ích của riêng bạn

Các chức năng chính

Giảm thời gian phát triển, bảo trì và phát triển

Vì tiện ích là một giải pháp đóng gói, nên bạn chỉ cần cài đặt và định cấu hình tiện ích đó.

Với tiện ích, bạn không dành thời gian nghiên cứu, viết và gỡ lỗi mã giúp triển khai chức năng hoặc tự động hoá một nhiệm vụ cho ứng dụng hoặc dự án của mình.

Khám phá Tiện ích Trung tâm để tìm giải pháp cho ứng dụng hoặc dự án của bạn.

Có thể định cấu hình và sử dụng lại

Mỗi bản sao đã cài đặt của một tiện ích đều là duy nhất.

Bạn chỉ định các giá trị cấu hình cho tiện ích là duy nhất cho ứng dụng, dự án hoặc trường hợp sử dụng của mình. Tuỳ thuộc vào chức năng của tiện ích, các giá trị này có thể gần như bất kỳ: đường dẫn trên Cloud Firestore, kích thước hình ảnh hoặc URL trên GitHub.

Bạn có thể sử dụng lại cùng một tiện ích trong nhiều dự án. Thậm chí, bạn có thể cài đặt nhiều thực thể của cùng một tiện ích trong một dự án. Mỗi phiên bản được cài đặt có thể có cấu hình tuỳ chỉnh riêng.

Tích hợp nền tảng Firebase

Các tiện ích có thể lấp đầy phần còn thiếu của cấu trúc hiện có.

Tiện ích có thể phản hồi các sự kiện được tạo bởi các sản phẩm Firebase mà bạn đã sử dụng trong ứng dụng của mình. Việc thay đổi một sản phẩm Firebase có thể kích hoạt một tiện ích để thực hiện nhiệm vụ của mình, thậm chí là một nhiệm vụ sử dụng một sản phẩm khác. Ví dụ: việc ghi một cơ sở dữ liệu theo thời gian thực cụ thể có thể kích hoạt việc gửi thông báo mới qua Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.

Tiện ích cũng có thể tích hợp dự án Firebase của bạn với các sản phẩm khác của Google Cloud Platform (như BigQuery và Google Dịch) hay thậm chí là các dịch vụ của bên thứ ba (như Mailchimp và Bit.ly).

Ngoài ra, các sự kiện kích hoạt không chỉ giới hạn ở các sự kiện Firebase; thậm chí bạn còn có thể trực tiếp kích hoạt một phần mở rộng bằng yêu cầu HTTPS hoặc theo một khoảng thời gian đã lên lịch.

Bảo mật và quyền truy cập bị giới hạn

Logic ứng dụng cho các tiện ích chạy trên phần phụ trợ bằng cách sử dụng Google Cloud Functions, vì vậy, mã sẽ hoàn toàn tách biệt với ứng dụng.

Ngoài ra, các tiện ích sẽ tách biệt với phần còn lại của dự án vì tiện ích đã cài đặt chỉ được cấp quyền truy cập hạn chế vào những tài nguyên và dữ liệu được liệt kê rõ ràng trước khi cài đặt.

Không cần bảo trì

Cài đặt và định cấu hình một tiện ích cho dự án Firebase của bạn. Sau đó, phần phụ trợ sẽ tự động tăng và giảm quy mô tài nguyên điện toán cho phù hợp với nhu cầu của tiện ích.

Bạn không bao giờ phải lo lắng về thông tin đăng nhập, cấu hình máy chủ, cấp phép cho máy chủ mới hoặc ngừng cung cấp máy chủ cũ.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, Tiện ích Firebase là mã thực hiện một tác vụ bất cứ khi nào sự kiện được xác định cụ thể xảy ra trong ứng dụng hoặc dự án của bạn.

Logic của một tiện ích được viết bằng Cloud Functions dành cho Firebase. Các hàm trong một tiện ích xác định trình cung cấp sự kiện và điều kiện kích hoạt quá trình thực thi (ví dụ: ghi trên Cloud Firestore, yêu cầu HTTPS hoặc sự kiện Cloud Scheduler).

Mặc dù tiện ích sử dụng các hàm, nhưng một tính năng phân biệt chính giữa tiện ích và hàm là tiện ích dựa trên tệp thông số kỹ thuật extension.yaml, tệp này xác định rõ ràng:

  • Các dịch vụ (API) của Google mà tiện ích sẽ sử dụng
  • Các vai trò truy cập mà tiện ích yêu cầu để có thể hoạt động
  • Các tài nguyên dành riêng cho tiện ích mà tiện ích yêu cầu để có thể hoạt động
  • Các thông số có thể định cấu hình cho tiện ích

Bạn có thể cài đặt một tiện ích trong một dự án nhiều lần, với mỗi phiên bản đã cài đặt có một cấu hình riêng.

Khi bạn cài đặt một bản sao của một phần mở rộng, Firebase sẽ thực hiện những việc sau:

  1. Nhắc bạn chỉ định các giá trị cấu hình (tham số) bắt buộc được sử dụng cho phiên bản tiện ích này.
  2. Bật các API được liệt kê từ tệp extension.yaml cho dự án.
  3. Tạo một tài khoản dịch vụ mới để thực thể này của tiện ích sử dụng và chỉ định các vai trò truy cập đã liệt kê cho thực thể này. Bản sao của tiện ích thực thi mã của mình bằng cách sử dụng quyền truy cập đã cấp cho tài khoản dịch vụ này.
  4. Cung cấp tài nguyên được liệt kê cho thực thể tiện ích (ví dụ: một hàm).

Lưu ý rằng mỗi bản sao đã cài đặt của tiện ích đều có tài khoản dịch vụ và tài nguyên được cấp phép riêng.

Ngoài tệp extension.yaml, thư mục tiện ích cũng bao gồm các tệp hướng dẫn, chẳng hạn như README, chứa thông tin giúp bạn hoàn tất các thao tác khác về cấu hình hoặc sử dụng tiện ích đó.

Sau khi cài đặt, bạn có thể định cấu hình lại một tiện ích (chỉ định các giá trị tham số mới) cũng như cập nhật tiện ích lên một phiên bản mới hơn. Bạn cũng có thể gỡ cài đặt một tiện ích khỏi dự án bất cứ lúc nào.

Cả Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase và bảng điều khiển của Firebase đều cho phép bạn cài đặt, xem và quản lý tiện ích.

Lộ trình triển khai

Tìm tiện ích

Khám phá các tiện ích có trong Trung tâm tiện ích.

Đánh giá, cài đặt và định cấu hình tiện ích

Khi tìm thấy tiện ích giải quyết nhu cầu trong ứng dụng hoặc dự án của mình, bạn có thể đánh giá tiện ích đó bằng Trình mô phỏng tiện ích, sau đó cài đặt tiện ích qua bảng điều khiển của Firebase hoặc Firebase CLI.

Định cấu hình tiện ích để nó được tuỳ chỉnh cho ứng dụng hoặc dự án của bạn.

Quản lý tiện ích

Xem và quản lý tiện ích đã cài đặt bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc Firebase CLI.

Các bước tiếp theo