Điều kiện kích hoạt Cảnh báo Firebase

Firebase đưa ra cảnh báo cho nhiều sự kiện quản lý ứng dụng và dự án. Dưới đây là một vài sự kiện mẫu về thời điểm Firebase có thể gửi cho bạn loại cảnh báo này:

 • Đối với Crashlytics, chúng tôi có thể cảnh báo cho bạn nếu ứng dụng của bạn có số lượng sự cố gia tăng đáng kể.
 • Đối với chức năng Giám sát hiệu suất, chúng tôi có thể cảnh báo cho bạn nếu thời gian khởi động của ứng dụng vượt quá ngưỡng đã thiết lập.
 • Đối với tính năng Phân phối ứng dụng, chúng tôi có thể thông báo cho bạn nếu một trong những người kiểm thử của bạn đăng ký thiết bị iOS mới.

Tuỳ thuộc vào cảnh báo và các lựa chọn ưu tiên do thành viên dự án đặt, Firebase sẽ hiển thị các loại cảnh báo này trong bảng điều khiển của Firebase hoặc gửi qua email.

Trang này mô tả cách viết các hàm trong Cloud Functions cho Firebase (thế hệ 2) để xử lý các sự kiện cảnh báo.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Bạn có thể kích hoạt các hàm để phản hồi các sự kiện cảnh báo do các nguồn sau đưa ra:

Trong một vòng đời thông thường, một hàm do sự kiện cảnh báo kích hoạt sẽ thực hiện những việc sau:

 1. Theo dõi/chờ một loại thông báo cụ thể được phát từ Firebase.
 2. Kích hoạt khi cảnh báo được phát và nhận tải trọng sự kiện chứa thông tin cụ thể về sự kiện.
 3. Gọi mã của hàm để xử lý tải trọng sự kiện.

Kích hoạt một hàm trên các sự kiện cảnh báo

Sử dụng gói con firebase-functions/v2/alerts để viết hàm xử lý các sự kiện cảnh báo. Các ví dụ theo sản phẩm cụ thể sau đây minh hoạ quy trình làm việc, trong đó một hàm sử dụng webhook để đăng thông báo lên kênh Discord khi cảnh báo cho sản phẩm đó được tạo từ Firebase.

Xử lý sự kiện cảnh báo Crashlytics

Trong ví dụ sau đây về Crashlytics, bạn sẽ sử dụng Cloud Functions cho Firebase để xử lý một sự kiện cảnh báo về một sự cố nghiêm trọng mới. Hàm này đăng thông tin cảnh báo lên kênh Discord.

Ví dụ về thông báo sự cố trong Discord

Ví dụ về thông báo về sự cố nghiêm trọng mới

Hàm này theo dõi sự kiện tương ứng với việc Firebase phát hành một vấn đề nghiêm trọng mới:

Node.js

exports.postfatalissuetodiscord = onNewFatalIssuePublished(async (event) => {

Python

@crashlytics_fn.on_new_fatal_issue_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_fatal_issue_to_discord(event: crashlytics_fn.CrashlyticsNewFatalIssueEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever a new Crashlytics fatal issue occurs."""

Sau đó, hàm này sẽ phân tích cú pháp đối tượng sự kiện được trả về, phân tích cú pháp thông tin hữu ích từ tải trọng sự kiện và tạo một thông báo để đăng lên kênh Discord:

Node.js

 // construct a helpful message to send to Discord
 const appId = event.appId;
 const {id, title, subtitle, appVersion} = event.data.payload.issue;
 const message = `
🚨 New fatal issue for ${appId} in version ${appVersion} 🚨

**${title}**

${subtitle}

id: \`${id}\`
`;

Python

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  issue = event.data.payload.issue
  message = f"""
🚨 New fatal issue for {app_id} in version {issue.app_version} 🚨

# {issue.title}

{issue.subtitle}

ID: `{issue.id}`
""".strip()

Cuối cùng, hàm này gửi thông báo đã tạo đến Discord thông qua một yêu cầu HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord("Crashlytics Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted fatal Crashlytics alert ${id} for ${appId} to Discord`,
   event.data.payload,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Python

response = post_message_to_discord("Crashlytics Bot", message, DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted fatal Crashlytics alert {issue.id} for {app_id} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Để tìm hiểu về mọi sự kiện cảnh báo trong Crashlytics mà bạn có thể ghi lại, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo của Crashlytics.

Xử lý sự kiện trong thông báo của tính năng Giám sát hiệu suất

Ví dụ sau sẽ xuất một hàm giúp theo dõi các sự kiện cảnh báo về ngưỡng hiệu suất:

Node.js

exports.postperformancealerttodiscord = onThresholdAlertPublished(
  async (event) => {

Python

@performance_fn.on_threshold_alert_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_performance_alert_to_discord(event: performance_fn.PerformanceThresholdAlertEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever a performance threshold alert is fired."""

Sau đó, hàm này sẽ phân tích cú pháp đối tượng sự kiện được trả về, phân tích cú pháp thông tin hữu ích từ tải trọng sự kiện và tạo một thông báo để đăng lên kênh Discord:

Node.js

   // construct a helpful message to send to Discord
   const appId = event.appId;
   const {
    eventName,
    metricType,
    eventType,
    numSamples,
    thresholdValue,
    thresholdUnit,
    conditionPercentile,
    appVersion,
    violationValue,
    violationUnit,
    investigateUri,
   } = event.data.payload;
   const message = `
  ⚠️ Performance Alert for ${metricType} of ${eventType}: **${eventName}** ⚠️
  
  App id: ${appId}
  Alert condition: ${thresholdValue} ${thresholdUnit}
  Percentile (if applicable): ${conditionPercentile}
  App version (if applicable): ${appVersion}
  
  Violation: ${violationValue} ${violationUnit}
  Number of samples checked: ${numSamples}
  
  **Investigate more:** ${investigateUri}
  `;

Python

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  perf = event.data.payload
  message = f"""
⚠️ Performance Alert for {perf.metric_type} of {perf.event_type}: **{perf.event_name}** ⚠️

App ID: {app_id}
Alert condition: {perf.threshold_value} {perf.threshold_unit}
Percentile (if applicable): {perf.condition_percentile}
App version (if applicable): {perf.app_version}

Violation: {perf.violation_value} {perf.violation_unit}
Number of samples checked: {perf.num_samples}

**Investigate more:** {perf.investigate_uri}
""".strip()

Cuối cùng, hàm này gửi thông báo đã tạo đến Discord thông qua yêu cầu HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord(
  "Firebase Performance Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted Firebase Performance alert ${eventName} to Discord`,
   event.data.payload,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Python

response = post_message_to_discord("App Performance Bot", message,
                  DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted Firebase Performance alert {perf.event_name} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Để tìm hiểu về tất cả các sự kiện cảnh báo hiệu suất mà bạn có thể ghi lại, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo Giám sát hiệu suất.

Xử lý sự kiện cảnh báo Phân phối ứng dụng

Ví dụ trong phần này cho bạn biết cách viết một hàm cho thông báo trên thiết bị iOS của người kiểm thử mới.

Trong ví dụ này, hàm này theo dõi các sự kiện sẽ được gửi mỗi khi người kiểm thử đăng ký một thiết bị iOS mới. Khi một thiết bị iOS mới được đăng ký, bạn cần cập nhật hồ sơ cấp phép của mình bằng UDID của thiết bị đó, sau đó phân phối lại ứng dụng.

Node.js

exports.postnewduuidtodiscord = onNewTesterIosDevicePublished(async (event) => {

Python

@app_distribution_fn.on_new_tester_ios_device_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_new_udid_to_discord(event: app_distribution_fn.NewTesterDeviceEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever someone registers a new iOS test device."""

Sau đó, hàm này sẽ phân tích cú pháp đối tượng được trả về, phân tích cú pháp thông tin hữu ích từ tải trọng sự kiện và tạo một thông báo để đăng lên kênh Discord:

Node.js

 // construct a helpful message to send to Discord
 const appId = event.appId;
 const {
  testerDeviceIdentifier,
  testerDeviceModelName,
  testerEmail,
  testerName,
 } = event.data.payload;
 const message = `
📱 New iOS device registered by ${testerName} <${testerEmail}> for ${appId}

UDID **${testerDeviceIdentifier}** for ${testerDeviceModelName}
`;

Python

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  app_dist = event.data.payload
  message = f"""
📱 New iOS device registered by {app_dist.tester_name} <{app_dist.tester_email}> for {app_id}

UDID **{app_dist.tester_device_identifier}** for {app_dist.tester_device_model_name}
""".strip()

Cuối cùng, hàm này gửi thông báo đã tạo đến Discord thông qua yêu cầu HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord("AppDistribution Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted iOS device registration alert for ${testerEmail} to Discord`,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Python

response = post_message_to_discord("App Distro Bot", message, DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted iOS device registration alert for {app_dist.tester_email} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Để tìm hiểu về tất cả sự kiện cảnh báo Phân phối ứng dụng mà bạn có thể ghi lại, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo Phân phối ứng dụng.

Để tìm hiểu cách sử dụng một hàm được kích hoạt bởi cảnh báo Firebase phản hồi trong ứng dụng từ tính năng Phân phối ứng dụng, hãy xem bài viết Gửi phản hồi trong ứng dụng cho Jira.