Điều kiện kích hoạt Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực


Với Chức năng đám mây, bạn có thể xử lý các sự kiện trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase mà không cần cập nhật mã ứng dụng khách. Chức năng Cloud cho phép bạn chạy các thao tác với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực với toàn quyền quản trị và đảm bảo rằng mỗi thay đổi đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực đều được xử lý riêng biệt. Bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase thông qua DataSnapshot hoặc thông qua SDK dành cho quản trị viên.

Trong một vòng đời thông thường, hàm Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase sẽ thực hiện những việc sau:

 1. Chờ các thay đổi đối với một vị trí cụ thể của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
 2. Kích hoạt khi một sự kiện xảy ra và thực hiện các nhiệm vụ của sự kiện đó (xem phần Tôi có thể làm gì với Chức năng đám mây? để biết ví dụ về các trường hợp sử dụng).
 3. Nhận đối tượng dữ liệu chứa thông tin tổng quan nhanh về dữ liệu được lưu trữ trong tài liệu được chỉ định.

Kích hoạt hàm Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Tạo các hàm mới cho sự kiện Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực bằng functions.database. Để kiểm soát thời điểm hàm kích hoạt, hãy chỉ định một trong các trình xử lý sự kiện và chỉ định đường dẫn Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực nơi hàm này sẽ theo dõi sự kiện.

Đặt trình xử lý sự kiện

Hàm cho phép bạn xử lý các sự kiện Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực ở hai cấp cụ thể; bạn có thể chỉ theo dõi các sự kiện tạo, cập nhật hoặc xoá hoặc bạn có thể theo dõi mọi thay đổi về đường dẫn. Chức năng Cloud hỗ trợ các trình xử lý sự kiện sau đây cho Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực:

 • onWrite(): sẽ kích hoạt khi dữ liệu được tạo, cập nhật hoặc xoá trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
 • onCreate() sẽ kích hoạt khi dữ liệu mới được tạo trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
 • onUpdate() sẽ kích hoạt khi dữ liệu được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực .
 • onDelete() sẽ kích hoạt khi dữ liệu bị xoá khỏi Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực .

Chỉ định thực thể và đường dẫn

Để kiểm soát thời điểm và vị trí kích hoạt hàm của bạn, hãy gọi ref(path) để chỉ định đường dẫn và tuỳ ý chỉ định một thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực bằng instance('INSTANCE_NAME'). Nếu bạn không chỉ định một thực thể, hàm sẽ triển khai cho thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực mặc định cho dự án Firebase. Ví dụ:

 • Thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực mặc định: functions.database.ref('/foo/bar')
 • Thực thể có tên "my-app-db-2": functions.database.instance('my-app-db-2').ref('/foo/bar')

Các phương thức này chỉ dẫn hàm của bạn xử lý các lượt ghi tại một đường dẫn nhất định trong thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Thông số kỹ thuật của đường dẫn khớp tất cả các hoạt động ghi chạm vào đường dẫn, bao gồm cả hoạt động ghi xảy ra ở bất kỳ đâu bên dưới đường dẫn đó. Nếu bạn đặt đường dẫn cho hàm là /foo/bar, đường dẫn đó sẽ khớp với các sự kiện ở cả hai vị trí sau:

 /foo/bar
 /foo/bar/baz/really/deep/path

Trong cả hai trường hợp, Firebase sẽ diễn giải rằng sự kiện xảy ra vào lúc /foo/bar và dữ liệu sự kiện bao gồm dữ liệu cũ và dữ liệu mới tại /foo/bar. Nếu dữ liệu sự kiện có thể lớn, hãy cân nhắc sử dụng nhiều hàm tại các đường dẫn sâu hơn thay vì một hàm duy nhất gần gốc của cơ sở dữ liệu. Để có hiệu suất tốt nhất, hãy chỉ yêu cầu dữ liệu ở cấp sâu nhất có thể.

Bạn có thể chỉ định một thành phần đường dẫn dưới dạng ký tự đại diện bằng cách đặt thành phần đó trong dấu ngoặc nhọn; ref('foo/{bar}') khớp với bất kỳ thành phần con nào của /foo. Giá trị của các thành phần đường dẫn ký tự đại diện này có sẵn trong đối tượng EventContext.params của hàm. Trong ví dụ này, giá trị được cung cấp dưới dạng context.params.bar.

Các đường dẫn có ký tự đại diện có thể khớp với nhiều sự kiện trong một lần ghi. Một phụ đề

{
 "foo": {
  "hello": "world",
  "firebase": "functions"
 }
}

khớp với đường dẫn "/foo/{bar}" hai lần: một lần với "hello": "world" và một lần nữa với "firebase": "functions".

Xử lý dữ liệu sự kiện

Khi xử lý sự kiện Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, đối tượng dữ liệu được trả về là DataSnapshot. Đối với các sự kiện onWrite hoặc onUpdate, thông số đầu tiên là một đối tượng Change chứa hai ảnh chụp nhanh biểu thị trạng thái dữ liệu trước và sau sự kiện kích hoạt. Đối với các sự kiện onCreateonDelete, đối tượng dữ liệu được trả về là thông tin tổng quan nhanh về dữ liệu đã tạo hoặc bị xoá.

Trong ví dụ này, hàm truy xuất ảnh chụp nhanh cho đường dẫn được chỉ định, chuyển đổi chuỗi tại vị trí đó thành chữ viết hoa và ghi chuỗi đã sửa đổi vào cơ sở dữ liệu:

// Listens for new messages added to /messages/:pushId/original and creates an
// uppercase version of the message to /messages/:pushId/uppercase
exports.makeUppercase = functions.database.ref('/messages/{pushId}/original')
  .onCreate((snapshot, context) => {
   // Grab the current value of what was written to the Realtime Database.
   const original = snapshot.val();
   functions.logger.log('Uppercasing', context.params.pushId, original);
   const uppercase = original.toUpperCase();
   // You must return a Promise when performing asynchronous tasks inside a Functions such as
   // writing to the Firebase Realtime Database.
   // Setting an "uppercase" sibling in the Realtime Database returns a Promise.
   return snapshot.ref.parent.child('uppercase').set(uppercase);
  });

Truy cập thông tin xác thực người dùng

Từ EventContext.authEventContext.authType, bạn có thể truy cập vào thông tin người dùng (bao gồm cả các quyền) đối với người dùng đã kích hoạt một hàm. Việc này có thể hữu ích trong việc thực thi các quy tắc bảo mật, cho phép chức năng của bạn thực hiện nhiều thao tác dựa trên cấp độ quyền của người dùng:

const functions = require('firebase-functions');
const admin = require('firebase-admin');

exports.simpleDbFunction = functions.database.ref('/path')
  .onCreate((snap, context) => {
   if (context.authType === 'ADMIN') {
    // do something
   } else if (context.authType === 'USER') {
    console.log(snap.val(), 'written by', context.auth.uid);
   }
  });

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng thông tin xác thực người dùng để "mạo danh" người dùng và thực hiện các thao tác ghi thay cho người dùng. Hãy nhớ xoá thực thể ứng dụng như minh hoạ bên dưới để ngăn các vấn đề đồng thời:

exports.impersonateMakeUpperCase = functions.database.ref('/messages/{pushId}/original')
  .onCreate((snap, context) => {
   const appOptions = JSON.parse(process.env.FIREBASE_CONFIG);
   appOptions.databaseAuthVariableOverride = context.auth;
   const app = admin.initializeApp(appOptions, 'app');
   const uppercase = snap.val().toUpperCase();
   const ref = snap.ref.parent.child('uppercase');

   const deleteApp = () => app.delete().catch(() => null);

   return app.database().ref(ref).set(uppercase).then(res => {
    // Deleting the app is necessary for preventing concurrency leaks
    return deleteApp().then(() => res);
   }).catch(err => {
    return deleteApp().then(() => Promise.reject(err));
   });
  });

Đọc giá trị trước

Đối tượng Change có một thuộc tính before cho phép bạn kiểm tra những gì đã lưu vào Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực trước sự kiện. Thuộc tính before trả về một DataSnapshot, trong đó tất cả các phương thức (ví dụ: val()exists()) đều tham chiếu đến giá trị trước đó. Bạn có thể đọc lại giá trị mới bằng cách sử dụng DataSnapshot ban đầu hoặc đọc thuộc tính after. Thuộc tính này trên bất kỳ Change nào là một DataSnapshot khác đại diện cho trạng thái của dữ liệu sau khi sự kiện xảy ra.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính before để đảm bảo hàm chỉ viết hoa văn bản trong lần tạo đầu tiên:

exports.makeUppercase = functions.database.ref('/messages/{pushId}/original')
  .onWrite((change, context) => {
   // Only edit data when it is first created.
   if (change.before.exists()) {
    return null;
   }
   // Exit when the data is deleted.
   if (!change.after.exists()) {
    return null;
   }
   // Grab the current value of what was written to the Realtime Database.
   const original = change.after.val();
   console.log('Uppercasing', context.params.pushId, original);
   const uppercase = original.toUpperCase();
   // You must return a Promise when performing asynchronous tasks inside a Functions such as
   // writing to the Firebase Realtime Database.
   // Setting an "uppercase" sibling in the Realtime Database returns a Promise.
   return change.after.ref.parent.child('uppercase').set(uppercase);
  });