Pierwsze kroki: pisanie, testowanie i wdrażanie pierwszych funkcji


Aby zacząć korzystać z Cloud Functions, skorzystaj z tego samouczka, który zaczyna od wymaganych zadań konfiguracyjnych oraz obejmuje tworzenie, testowanie i wdrażanie 2 powiązanych funkcji:

 • Funkcja dodawania wiadomości, która ujawnia adres URL przyjmujący wartość tekstową i zapisuje ją w Cloud Firestore.
 • Funkcja „pisz wielkimi literami”, która aktywuje się podczas zapisu w Cloud Firestore i przekształca tekst na wielkie litery.

Na potrzeby tego przykładu wybraliśmy funkcje Cloud Firestore i wywoływane przez HTTP funkcje JavaScriptu, m.in. dlatego, że te aktywatory działające w tle można dokładnie przetestować za pomocą Pakietu emulatorów lokalnych Firebase. Ten zestaw narzędzi obsługuje też aktywatory Realtime Database, PubSub, Auth i wywoływane przez HTTP aktywatory. Inne typy aktywatorów działających w tle, takie jak aktywatory Zdalna konfiguracja, TestLab i Analytics, można testować interaktywnie za pomocą zestawów narzędzi, które nie zostały opisane na tej stronie.

W poniższych sekcjach tego samouczka znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące kompilacji, testowania i wdrażania przykładu. Jeśli wolisz po prostu uruchomić kod i go sprawdzić, przejdź do sekcji Przeglądanie pełnego przykładowego kodu.

Tworzenie projektu Firebase

 1. W konsoli Firebase kliknij Dodaj projekt.

  • Aby dodać zasoby Firebase do istniejącego projektu Google Cloud, wpisz jego nazwę lub wybierz go z menu.

  • Aby utworzyć nowy projekt, wpisz odpowiednią nazwę. Możesz też opcjonalnie edytować identyfikator projektu wyświetlany pod jego nazwą.

 2. W razie potrzeby przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z Firebase.

 3. Kliknij Dalej.

 4. (Opcjonalnie) Skonfiguruj Google Analytics w swoim projekcie, by zapewnić optymalną wygodę korzystania z tych usług Firebase:

  Wybierz istniejące konto Google Analytics lub utwórz nowe.

  Po utworzeniu nowego konta wybierz lokalizację raportowania Analytics, a następnie zaakceptuj w swoim projekcie ustawienia udostępniania danych i warunki korzystania z Google Analytics.

 5. Kliknij Utwórz projekt (lub Dodaj Firebase, jeśli używasz istniejącego projektu Google Cloud).

Firebase automatycznie udostępnia zasoby projektu Firebase. Po zakończeniu tego procesu otworzy się strona przeglądu Twojego projektu Firebase w konsoli Firebase.

Skonfiguruj Node.js i interfejs wiersza poleceń Firebase

Do pisania funkcji potrzebujesz środowiska Node.js, a do wdrażania funkcji w środowisku wykonawczym Cloud Functions – interfejsu wiersza poleceń Firebase. Do instalacji Node.js i npm zalecamy korzystanie z Menedżera wersji węzłów.

Po zainstalowaniu Node.js i npm zainstaluj interfejs wiersza poleceń Firebase za pomocą preferowanej metody. Aby zainstalować interfejs wiersza poleceń przy użyciu npm, użyj:

npm install -g firebase-tools

Spowoduje to zainstalowanie dostępnego globalnie polecenia Firebase. Jeśli polecenie nie powiedzie się, być może trzeba zmienić uprawnienia npm. Aby zaktualizować aplikację firebase-tools do najnowszej wersji, uruchom to samo polecenie ponownie.

Zainicjuj projekt

Gdy zainicjujesz pakiet SDK Firebase dla Cloud Functions, utworzysz pusty projekt zawierający zależności i minimalną ilość przykładowego kodu, a do tworzenia funkcji wybierasz język TypeScript lub JavaScript. Na potrzeby tego samouczka musisz też zainicjować Cloud Firestore.

Aby zainicjować projekt:

 1. Uruchom firebase login, aby zalogować się w przeglądarce i uwierzytelnić interfejs wiersza poleceń Firebase.
 2. Przejdź do katalogu projektów Firebase.
 3. Uruchom firebase init firestore. W tym samouczku możesz zaakceptować wartości domyślne, gdy pojawi się prośba o podanie reguł Firestore oraz plików indeksu. Jeśli w tym projekcie nie używano jeszcze Cloud Firestore, musisz też wybrać tryb uruchamiania i lokalizację Firestore zgodnie z opisem w artykule Pierwsze kroki z Cloud Firestore.
 4. Uruchom firebase init functions. W interfejsie wiersza poleceń wyświetli się prośba o wybranie istniejącej bazy kodu lub zainicjowanie i nazwa nowej. Na początek wystarczy pojedyncza baza kodu w domyślnej lokalizacji. W miarę rozwijania implementacji możesz chcieć uporządkować funkcje w bazach kodu.
 5. Interfejs wiersza poleceń oferuje 2 opcje obsługi języków:

  Na potrzeby tego samouczka wybierz JavaScript.

 6. Interfejs wiersza poleceń umożliwia instalowanie zależności przy użyciu npm. Jeśli chcesz zarządzać zależnościami w inny sposób, możesz bezpiecznie odrzucić tę prośbę. Jeśli jednak to zrobisz, przed emulacją lub wdrożeniem funkcji trzeba będzie uruchomić polecenie npm install.

Po wykonaniu tych poleceń struktura projektu będzie wyglądać tak:

myproject
 +- .firebaserc  # Hidden file that helps you quickly switch between
 |         # projects with `firebase use`
 |
 +- firebase.json # Describes properties for your project
 |
 +- functions/   # Directory containing all your functions code
   |
   +- .eslintrc.json # Optional file containing rules for JavaScript linting.
   |
   +- package.json # npm package file describing your Cloud Functions code
   |
   +- index.js   # main source file for your Cloud Functions code
   |
   +- node_modules/ # directory where your dependencies (declared in
            # package.json) are installed

Plik package.json utworzony podczas inicjowania zawiera ważny klucz: "engines": {"node": "16"}. Określa wersję Node.js do zapisywania i wdrażania funkcji. Możesz wybrać inne obsługiwane wersje.

Zaimportuj wymagane moduły i zainicjuj aplikację

Po ukończeniu zadań konfiguracyjnych możesz otworzyć katalog źródłowy i zacząć dodawać kod w sposób opisany w kolejnych sekcjach. W tym przykładzie Twój projekt musi zaimportować moduły Cloud Functions i Admin SDK za pomocą instrukcji węzła require. Dodaj do pliku index.js wiersze podobne do tych:

// The Cloud Functions for Firebase SDK to create Cloud Functions and set up triggers.
const functions = require('firebase-functions/v1');

// The Firebase Admin SDK to access Firestore.
const admin = require("firebase-admin");
admin.initializeApp();

Te wiersze wczytują moduły firebase-functions i firebase-admin oraz inicjują instancję aplikacji admin, z której można wprowadzać zmiany w Cloud Firestore. Wszędzie tam, gdzie dostępna jest obsługa pakietu Admin SDK, tak jak w przypadku FCM, uwierzytelniania czy Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase, zapewnia skuteczny sposób integracji Firebase za pomocą Cloud Functions.

Interfejs wiersza poleceń Firebase automatycznie instaluje pakiety SDK Firebase i Firebase dla węzłów Cloud Functions przy zainicjowaniu projektu. Aby dodać do projektu biblioteki zewnętrzne, możesz zmodyfikować plik package.json i uruchomić npm install. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zależnościach obsługi.

Dodaj funkcję addMessage()

W przypadku funkcji addMessage() dodaj do index.js te wiersze:

// Take the text parameter passed to this HTTP endpoint and insert it into
// Firestore under the path /messages/:documentId/original
exports.addMessage = functions.https.onRequest(async (req, res) => {
 // Grab the text parameter.
 const original = req.query.text;
 // Push the new message into Firestore using the Firebase Admin SDK.
 const writeResult = await admin
  .firestore()
  .collection("messages")
  .add({ original: original });
 // Send back a message that we've successfully written the message
 res.json({ result: `Message with ID: ${writeResult.id} added.` });
});

Funkcja addMessage() jest punktem końcowym HTTP. Każde żądanie skierowane do punktu końcowego powoduje przekazanie obiektów Request i Response w stylu ExpressJS do wywołania zwrotnego onRequest().

Funkcje HTTP są synchroniczne (podobnie do funkcji wywoływanych), dlatego odpowiedź należy wysłać jak najszybciej i opóźnić pracę z użyciem Cloud Firestore. Funkcja HTTP addMessage() przekazuje wartość tekstową do punktu końcowego HTTP i wstawia ją do bazy danych pod ścieżką /messages/:documentId/original.

Dodaj funkcję makeUppercase()

W przypadku funkcji makeUppercase() dodaj do index.js te wiersze:

// Listens for new messages added to /messages/:documentId/original and creates an
// uppercase version of the message to /messages/:documentId/uppercase
exports.makeUppercase = functions.firestore
 .document("/messages/{documentId}")
 .onCreate((snap, context) => {
  // Grab the current value of what was written to Firestore.
  const original = snap.data().original;

  // Access the parameter `{documentId}` with `context.params`
  functions.logger.log("Uppercasing", context.params.documentId, original);

  const uppercase = original.toUpperCase();

  // You must return a Promise when performing asynchronous tasks inside a Functions such as
  // writing to Firestore.
  // Setting an 'uppercase' field in Firestore document returns a Promise.
  return snap.ref.set({ uppercase }, { merge: true });
 });

Funkcja makeUppercase() jest wykonywana po zapisaniu w Cloud Firestore. Funkcja ref.set określa dokument, który ma nasłuchiwać. Jeśli zależy Ci na wydajności, podaj jak najwięcej szczegółów.

Nawiasy klamrowe (np. {documentId}) – przestrzenne „parametry” i symbole wieloznaczne, które ujawniają pasujące dane w wywołaniu zwrotnym.

Cloud Firestore aktywuje wywołanie zwrotne onCreate() za każdym razem, gdy dodawane są nowe wiadomości.

Funkcje oparte na zdarzeniach, takie jak zdarzenia Cloud Firestore, są asynchroniczne. Funkcja wywołania zwrotnego powinna zwracać wartość null, Object lub Promise. Jeśli niczego nie zwrócisz, funkcja przekroczy limit czasu, sygnalizując błąd i jest ponawiana. Zobacz Synchronizacja, asynchroniczne i obietnice.

Emuluj wykonywanie funkcji

Pakiet emulatorów lokalnych Firebase pozwala tworzyć i testować aplikacje na komputerze lokalnym zamiast wdrażać je w projekcie Firebase. Zdecydowanie zalecamy testowanie lokalne w trakcie programowania, m.in. dlatego, że zmniejsza to ryzyko wystąpienia błędów w kodzie, które mogą skutkować kosztami w środowisku produkcyjnym (na przykład nieskończonej pętli).

Aby emulować funkcje:

 1. Uruchom firebase emulators:start i sprawdź dane wyjściowe adresu URL interfejsu użytkownika Pakietu emulatorów. Domyślnie jest to localhost:4000, ale może być hostowany na innym porcie komputera. Wpisz ten adres URL w przeglądarce, aby otworzyć interfejs użytkownika Pakietu emulatorów.

 2. Sprawdź dane wyjściowe polecenia firebase emulators:start dotyczące adresu URL funkcji HTTP addMessage(). Będzie ona wyglądać podobnie do http://localhost:5001/MY_PROJECT/us-central1/addMessage, z tą różnicą, że:

  1. Pole MY_PROJECT zostanie zastąpione identyfikatorem projektu.
  2. Port może się różnić w zależności od komputera lokalnego.
 3. Dodaj ciąg zapytania ?text=uppercaseme na końcu adresu URL funkcji. Powinien wyglądać podobnie do tego: http://localhost:5001/MY_PROJECT/us-central1/addMessage?text=uppercaseme. Opcjonalnie możesz zmienić komunikat „wielkie litery” na niestandardowy.

 4. Utwórz nową wiadomość, otwierając adres URL w nowej karcie przeglądarki.

 5. Sprawdź efekty funkcji w interfejsie użytkownika Pakietu emulatorów:

  1. Na karcie Logi powinny być widoczne nowe logi wskazujące, że funkcje addMessage() i makeUppercase() zostały uruchomione:

   i functions: Beginning execution of "addMessage"

   i functions: Beginning execution of "makeUppercase"

  2. Na karcie Firestore powinien być widoczny dokument zawierający oryginalną wiadomość oraz jej wersję pisaną wielkimi literami (jeśli wcześniej była pisana wielkimi literami, zobaczysz „WIELKIE LITERY”).

Wdrażanie funkcji w środowisku produkcyjnym

Gdy funkcje w emulatorze będą działać zgodnie z oczekiwaniami, możesz przejść do wdrażania, testowania i uruchamiania ich w środowisku produkcyjnym. Pamiętaj, że aby możliwe było wdrożenie w zalecanym środowisku wykonawczym Node.js 14, projekt musi być objęty abonamentem Blaze. Zapoznaj się z cennikiem Cloud Functions.

Aby ukończyć samouczek, wdróż funkcje, a następnie wykonaj polecenie addMessage(), aby aktywować makeUppercase().

 1. Aby wdrożyć funkcje, uruchom to polecenie:

   firebase deploy --only functions
   

  Po uruchomieniu tego polecenia interfejs wiersza poleceń Firebase będzie wyświetlać URL wszystkich punktów końcowych funkcji HTTP. W terminalu powinien pojawić się wiersz podobny do tego:

  Function URL (addMessage): https://us-central1-MY_PROJECT.cloudfunctions.net/addMessage
  

  Adres URL zawiera identyfikator projektu oraz region funkcji HTTP. Nie musisz się tym teraz przejmować, ale niektóre produkcyjne funkcje HTTP powinny określać lokalizację, aby zminimalizować opóźnienia sieciowe.

  Jeśli napotkasz błędy dostępu, takie jak „Nie udało się autoryzować dostępu do projektu”, sprawdź aliasy projektu.

 2. Korzystając z danych wyjściowych adresu URL addMessage() przez interfejs wiersza poleceń, dodaj tekstowy parametr zapytania i otwórz go w przeglądarce:

  https://us-central1-MY_PROJECT.cloudfunctions.net/addMessage?text=uppercasemetoo
  

  Funkcja uruchamia się i przekierowuje przeglądarkę do konsoli Firebase w lokalizacji bazy danych, w której zapisany jest ciąg tekstowy. To zdarzenie zapisu aktywuje zdarzenie makeUppercase(), które zapisuje ciąg znaków w wersji pisanej wielkimi literami.

Po wdrożeniu i wykonaniu funkcji możesz wyświetlać logi w konsoli Google Cloud. Jeśli chcesz usunąć funkcje w fazie programowania lub produkcji, użyj interfejsu wiersza poleceń Firebase.

W środowisku produkcyjnym warto zoptymalizować wydajność funkcji i kontrolować koszty przez ustawienie minimalnej i maksymalnej liczby instancji do uruchomienia. Więcej informacji o tych opcjach środowiska wykonawczego znajdziesz w artykule o sterowaniu skalowaniem.

Zobacz pełny przykładowy kod

Oto gotowe zadanie functions/index.js zawierające funkcje addMessage() i makeUppercase(). Te funkcje umożliwiają przekazanie parametru do punktu końcowego HTTP, który zapisuje wartość w Cloud Firestore, a następnie przekształca go, dodając do niego wielkie litery we wszystkich znakach.

// The Cloud Functions for Firebase SDK to create Cloud Functions and set up triggers.
const functions = require('firebase-functions/v1');

// The Firebase Admin SDK to access Firestore.
const admin = require("firebase-admin");
admin.initializeApp();

// Take the text parameter passed to this HTTP endpoint and insert it into
// Firestore under the path /messages/:documentId/original
exports.addMessage = functions.https.onRequest(async (req, res) => {
 // Grab the text parameter.
 const original = req.query.text;
 // Push the new message into Firestore using the Firebase Admin SDK.
 const writeResult = await admin
  .firestore()
  .collection("messages")
  .add({ original: original });
 // Send back a message that we've successfully written the message
 res.json({ result: `Message with ID: ${writeResult.id} added.` });
});

// Listens for new messages added to /messages/:documentId/original and creates an
// uppercase version of the message to /messages/:documentId/uppercase
exports.makeUppercase = functions.firestore
 .document("/messages/{documentId}")
 .onCreate((snap, context) => {
  // Grab the current value of what was written to Firestore.
  const original = snap.data().original;

  // Access the parameter `{documentId}` with `context.params`
  functions.logger.log("Uppercasing", context.params.documentId, original);

  const uppercase = original.toUpperCase();

  // You must return a Promise when performing asynchronous tasks inside a Functions such as
  // writing to Firestore.
  // Setting an 'uppercase' field in Firestore document returns a Promise.
  return snap.ref.set({ uppercase }, { merge: true });
 });

Dalsze kroki

W tej dokumentacji znajdziesz więcej informacji o zarządzaniu funkcjami w Cloud Functions oraz o obsłudze wszystkich typów zdarzeń obsługiwanych przez Cloud Functions.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach w Cloud Functions, możesz też wykonać te czynności: