Kiểm thử đơn vị chức năng đám mây

Trang này mô tả các phương pháp hay nhất và công cụ để viết chương trình kiểm thử đơn vị cho các hàm của bạn, chẳng hạn như các chương trình kiểm thử là một phần của hệ thống Tích hợp liên tục (CI). Để giúp bạn kiểm thử dễ dàng hơn, Firebase cung cấp SDK kiểm thử Firebase cho Cloud Functions. SDK này được phân phối trên npm dưới dạng firebase-functions-test và là một SDK kiểm thử đồng hành với firebase-functions. SDK thử nghiệm Firebase cho Cloud Functions:

 • Đảm bảo quá trình thiết lập và chia nhỏ thích hợp cho các kiểm thử của bạn, chẳng hạn như thiết lập và huỷ thiết lập các biến môi trường do firebase-functions cần.
 • Tạo dữ liệu mẫu và ngữ cảnh sự kiện để bạn chỉ phải chỉ định các trường liên quan đến kiểm thử của mình.

Thiết lập thử

Cài đặt cả khung kiểm thử firebase-functions-testMocha bằng cách chạy các lệnh sau trong thư mục hàm:

npm install --save-dev firebase-functions-test
npm install --save-dev mocha

Tiếp theo, hãy tạo một thư mục test bên trong thư mục hàm, tạo một tệp mới bên trong cho mã kiểm thử của bạn và đặt tên giống như index.test.js.

Cuối cùng, hãy sửa đổi functions/package.json để thêm những nội dung sau:

"scripts": {
 "test": "mocha --reporter spec"
}

Sau khi viết mã kiểm thử, bạn có thể chạy các mã kiểm thử đó bằng cách chạy npm test bên trong thư mục hàm.

Khởi chạy SDK thử nghiệm Firebase cho Cloud Functions

Có hai cách để sử dụng firebase-functions-test:

 1. Chế độ trực tuyến (nên dùng): Viết các chương trình kiểm thử tương tác với dự án Firebase dành riêng cho việc kiểm thử để các hoạt động ghi, người dùng tạo vào cơ sở dữ liệu, v.v. sẽ thực sự diễn ra và mã kiểm thử của bạn có thể kiểm tra kết quả. Điều này cũng có nghĩa là các SDK khác của Google dùng trong các hàm của bạn cũng sẽ hoạt động.
 2. Chế độ ngoại tuyến: Viết mã kiểm thử đơn vị riêng biệt và ngoại tuyến mà không có tác dụng phụ. Điều này có nghĩa là mọi lệnh gọi phương thức tương tác với một sản phẩm Firebase (ví dụ: ghi vào cơ sở dữ liệu hoặc tạo người dùng) đều cần phải được loại bỏ. Bạn thường không nên sử dụng chế độ ngoại tuyến nếu có các chức năng của Cloud Firestore hoặc Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, vì chế độ này làm tăng đáng kể độ phức tạp của mã kiểm thử.

Khởi chạy SDK ở chế độ trực tuyến (nên dùng)

Nếu muốn viết các chương trình kiểm thử tương tác với một dự án kiểm thử, bạn cần cung cấp các giá trị cấu hình dự án cần thiết cho việc khởi động ứng dụng thông qua firebase-admin và đường dẫn đến tệp khoá tài khoản dịch vụ.

Cách nhận giá trị cấu hình của dự án Firebase:

 1. Mở phần cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.
 2. Trong phần Ứng dụng của bạn,hãy chọn ứng dụng bạn muốn.
 3. Trong ngăn bên phải, hãy chọn tuỳ chọn tải tệp cấu hình xuống cho ứng dụng Android và Apple.

  Đối với các ứng dụng web, hãy chọn Config (Cấu hình) để hiển thị các giá trị cấu hình.

Cách tạo tệp khoá:

 1. Mở ngăn Tài khoản dịch vụ trên bảng điều khiển Google Cloud.
 2. Chọn tài khoản dịch vụ mặc định của App Engine và sử dụng trình đơn tuỳ chọn ở bên phải để chọn Create key (Tạo khoá).
 3. Khi được nhắc, hãy chọn JSON cho loại khoá rồi nhấp vào Tạo.

Sau khi lưu tệp khoá, hãy khởi chạy SDK:

// At the top of test/index.test.js
const test = require('firebase-functions-test')({
 databaseURL: 'https://my-project.firebaseio.com',
 storageBucket: 'my-project.appspot.com',
 projectId: 'my-project',
}, 'path/to/serviceAccountKey.json');

Khởi chạy SDK ở chế độ ngoại tuyến

Nếu muốn viết kiểm thử hoàn toàn ngoại tuyến, bạn có thể khởi chạy SDK mà không cần bất kỳ tham số nào:

// At the top of test/index.test.js
const test = require('firebase-functions-test')();

Giá trị cấu hình mô phỏng

Nếu sử dụng functions.config() trong mã hàm, bạn có thể mô phỏng các giá trị cấu hình. Ví dụ: nếu functions/index.js chứa mã sau:

const functions = require('firebase-functions');
const key = functions.config().stripe.key;

Sau đó, bạn có thể mô phỏng giá trị bên trong tệp kiểm thử như sau:

// Mock functions config values
test.mockConfig({ stripe: { key: '23wr42ewr34' }});

Nhập các hàm của bạn

Để nhập các hàm, hãy sử dụng require để nhập tệp hàm chính dưới dạng một mô-đun. Hãy nhớ chỉ thực hiện việc này sau khi khởi chạy firebase-functions-test và mô phỏng các giá trị cấu hình.

// after firebase-functions-test has been initialized
const myFunctions = require('../index.js'); // relative path to functions code

Nếu đã khởi tạo firebase-functions-testchế độ ngoại tuyến và bạn có admin.initializeApp() trong mã hàm, thì bạn cần mã giả lập trước khi nhập hàm:

// If index.js calls admin.initializeApp at the top of the file,
// we need to stub it out before requiring index.js. This is because the
// functions will be executed as a part of the require process.
// Here we stub admin.initializeApp to be a dummy function that doesn't do anything.
adminInitStub = sinon.stub(admin, 'initializeApp');
// Now we can require index.js and save the exports inside a namespace called myFunctions.
myFunctions = require('../index');

Kiểm tra các hàm nền (không phải HTTP)

Quy trình kiểm thử các hàm không phải HTTP bao gồm các bước sau:

 1. Gói hàm mà bạn muốn kiểm thử bằng phương thức test.wrap
 2. Xây dựng dữ liệu kiểm thử
 3. Gọi hàm được bao bọc bằng dữ liệu kiểm thử bạn đã tạo và mọi trường ngữ cảnh sự kiện mà bạn muốn chỉ định.
 4. Đưa ra xác nhận về hành vi.

Trước tiên, hãy gói hàm bạn muốn kiểm thử. Giả sử bạn có một hàm trong functions/index.js có tên là makeUppercase và bạn muốn kiểm thử hàm này. Viết nội dung sau trong functions/test/index.test.js

// "Wrap" the makeUpperCase function from index.js
const myFunctions = require('../index.js');
const wrapped = test.wrap(myFunctions.makeUppercase);

wrapped là một hàm gọi makeUppercase khi được gọi. wrapped nhận 2 tham số:

 1. data (bắt buộc): dữ liệu cần gửi đến makeUppercase. Điều này tương ứng trực tiếp với tham số đầu tiên được gửi đến trình xử lý hàm mà bạn đã viết. firebase-functions-test cung cấp các phương thức để tạo dữ liệu tuỳ chỉnh hoặc dữ liệu mẫu.
 2. eventContextOptions (không bắt buộc): các trường của ngữ cảnh sự kiện mà bạn muốn chỉ định. Ngữ cảnh sự kiện là thông số thứ hai được gửi đến trình xử lý hàm mà bạn đã viết. Nếu bạn không đưa tham số eventContextOptions vào khi gọi wrapped, thì ngữ cảnh sự kiện vẫn được tạo bằng các trường hợp lệ. Bạn có thể ghi đè một số trường đã tạo bằng cách chỉ định các trường đó tại đây. Xin lưu ý rằng bạn chỉ phải thêm các trường mà bạn muốn ghi đè. Mọi trường mà bạn chưa ghi đè sẽ được tạo.
const data = … // See next section for constructing test data

// Invoke the wrapped function without specifying the event context.
wrapped(data);

// Invoke the function, and specify params
wrapped(data, {
 params: {
  pushId: '234234'
 }
});

// Invoke the function, and specify auth and auth Type (for real time database functions only)
wrapped(data, {
 auth: {
  uid: 'jckS2Q0'
 },
 authType: 'USER'
});

// Invoke the function, and specify all the fields that can be specified
wrapped(data, {
 eventId: 'abc',
 timestamp: '2018-03-23T17:27:17.099Z',
 params: {
  pushId: '234234'
 },
 auth: {
  uid: 'jckS2Q0' // only for real time database functions
 },
 authType: 'USER' // only for real time database functions
});

Xây dựng dữ liệu kiểm thử

Tham số đầu tiên của một hàm được bao bọc là dữ liệu kiểm thử để gọi hàm cơ bản. Có một số cách để tạo dữ liệu kiểm thử.

Sử dụng dữ liệu tuỳ chỉnh

firebase-functions-test có một số hàm để xây dựng dữ liệu cần thiết để kiểm thử các hàm của bạn. Ví dụ: sử dụng test.firestore.makeDocumentSnapshot để tạo DocumentSnapshot Firestore. Đối số đầu tiên là dữ liệu và đối số thứ hai là đường dẫn tham chiếu đầy đủ, ngoài ra còn có đối số thứ ba không bắt buộc cho các thuộc tính khác của ảnh chụp nhanh mà bạn có thể chỉ định.

// Make snapshot
const snap = test.firestore.makeDocumentSnapshot({foo: 'bar'}, 'document/path');
// Call wrapped function with the snapshot
const wrapped = test.wrap(myFunctions.myFirestoreDeleteFunction);
wrapped(snap);

Nếu đang kiểm thử một hàm onUpdate hoặc onWrite, bạn cần tạo 2 bản tổng quan nhanh: một cho trạng thái trước và một cho trạng thái sau. Sau đó, bạn có thể dùng phương thức makeChange để tạo đối tượng Change có các ảnh chụp nhanh này.

// Make snapshot for state of database beforehand
const beforeSnap = test.firestore.makeDocumentSnapshot({foo: 'bar'}, 'document/path');
// Make snapshot for state of database after the change
const afterSnap = test.firestore.makeDocumentSnapshot({foo: 'faz'}, 'document/path');
const change = test.makeChange(beforeSnap, afterSnap);
// Call wrapped function with the Change object
const wrapped = test.wrap(myFunctions.myFirestoreUpdateFunction);
wrapped(change);

Hãy xem tài liệu tham khảo API để biết các hàm tương tự đối với tất cả các kiểu dữ liệu khác.

Sử dụng dữ liệu ví dụ

Nếu bạn không cần tuỳ chỉnh dữ liệu dùng trong kiểm thử, thì firebase-functions-test sẽ cung cấp các phương thức để tạo dữ liệu mẫu cho từng loại hàm.

// For Firestore onCreate or onDelete functions
const snap = test.firestore.exampleDocumentSnapshot();
// For Firestore onUpdate or onWrite functions
const change = test.firestore.exampleDocumentSnapshotChange();

Hãy xem tài liệu tham khảo API để biết các phương thức để nhận dữ liệu mẫu cho mọi loại hàm.

Sử dụng dữ liệu gốc (cho chế độ ngoại tuyến)

Nếu đã khởi động SDK ở chế độ ngoại tuyến và đang kiểm thử hàm Cloud Firestore hoặc Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, thì bạn nên sử dụng đối tượng thuần tuý có mã giả lập thay vì tạo một DocumentSnapshot hoặc DataSnapshot thực tế.

Giả sử bạn đang viết mã kiểm thử đơn vị cho hàm sau:

// Listens for new messages added to /messages/:pushId/original and creates an
// uppercase version of the message to /messages/:pushId/uppercase
exports.makeUppercase = functions.database.ref('/messages/{pushId}/original')
  .onCreate((snapshot, context) => {
   // Grab the current value of what was written to the Realtime Database.
   const original = snapshot.val();
   functions.logger.log('Uppercasing', context.params.pushId, original);
   const uppercase = original.toUpperCase();
   // You must return a Promise when performing asynchronous tasks inside a Functions such as
   // writing to the Firebase Realtime Database.
   // Setting an "uppercase" sibling in the Realtime Database returns a Promise.
   return snapshot.ref.parent.child('uppercase').set(uppercase);
  });

Bên trong hàm này, snap được dùng 2 lần:

 • snap.val()
 • snap.ref.parent.child('uppercase').set(uppercase)

Trong mã kiểm thử, hãy tạo một đối tượng thuần tuý nơi cả hai đường dẫn mã này đều hoạt động và sử dụng Sinon để mã giả lập các phương thức.

// The following lines creates a fake snapshot, 'snap', which returns 'input' when snap.val() is called,
// and returns true when snap.ref.parent.child('uppercase').set('INPUT') is called.
const snap = {
 val: () => 'input',
 ref: {
  parent: {
   child: childStub,
  }
 }
};
childStub.withArgs(childParam).returns({ set: setStub });
setStub.withArgs(setParam).returns(true);

Đưa ra câu nhận định

Sau khi khởi chạy SDK, gói hàm và tạo dữ liệu, bạn có thể gọi các hàm được gói bằng dữ liệu đã tạo và đưa ra nhận định về hành vi. Bạn có thể sử dụng một thư viện như Chai để đưa ra những câu nhận định này.

Đưa ra câu nhận định ở chế độ trực tuyến

Nếu đã khởi chạy SDK kiểm thử Firebase cho Cloud Functions ở chế độ trực tuyến, bạn có thể xác nhận rằng những hành động mong muốn (chẳng hạn như ghi cơ sở dữ liệu) đã diễn ra bằng cách sử dụng SDK firebase-admin.

Ví dụ bên dưới xác nhận rằng "INPUT" đã được ghi vào cơ sở dữ liệu của dự án kiểm thử.

// Create a DataSnapshot with the value 'input' and the reference path 'messages/11111/original'.
const snap = test.database.makeDataSnapshot('input', 'messages/11111/original');

// Wrap the makeUppercase function
const wrapped = test.wrap(myFunctions.makeUppercase);
// Call the wrapped function with the snapshot you constructed.
return wrapped(snap).then(() => {
 // Read the value of the data at messages/11111/uppercase. Because `admin.initializeApp()` is
 // called in functions/index.js, there's already a Firebase app initialized. Otherwise, add
 // `admin.initializeApp()` before this line.
 return admin.database().ref('messages/11111/uppercase').once('value').then((createdSnap) => {
  // Assert that the value is the uppercased version of our input.
  assert.equal(createdSnap.val(), 'INPUT');
 });
});

Đưa ra câu nhận định ở chế độ ngoại tuyến

Bạn có thể xác nhận về giá trị trả về dự kiến của hàm:

const childParam = 'uppercase';
const setParam = 'INPUT';
// Stubs are objects that fake and/or record function calls.
// These are excellent for verifying that functions have been called and to validate the
// parameters passed to those functions.
const childStub = sinon.stub();
const setStub = sinon.stub();
// The following lines creates a fake snapshot, 'snap', which returns 'input' when snap.val() is called,
// and returns true when snap.ref.parent.child('uppercase').set('INPUT') is called.
const snap = {
 val: () => 'input',
 ref: {
  parent: {
   child: childStub,
  }
 }
};
childStub.withArgs(childParam).returns({ set: setStub });
setStub.withArgs(setParam).returns(true);
// Wrap the makeUppercase function.
const wrapped = test.wrap(myFunctions.makeUppercase);
// Since we've stubbed snap.ref.parent.child(childParam).set(setParam) to return true if it was
// called with the parameters we expect, we assert that it indeed returned true.
return assert.equal(wrapped(snap), true);

Bạn cũng có thể sử dụng Trình gián điệp Sinon để xác nhận rằng một số phương thức đã được gọi và với các tham số mà bạn mong đợi.

Kiểm thử các hàm HTTP

Để kiểm thử các hàm HTTP onCall, hãy sử dụng phương pháp tương tự như kiểm thử hàm nền.

Nếu đang kiểm thử các hàm HTTP onRequest, bạn nên sử dụng firebase-functions-test nếu:

 • Bạn sử dụng functions.config()
 • Hàm của bạn tương tác với dự án Firebase hoặc các API khác của Google và bạn muốn sử dụng dự án Firebase thực tế cũng như thông tin đăng nhập của dự án đó cho các thử nghiệm của mình.

Hàm onRequest của HTTP có 2 tham số: đối tượng yêu cầu và đối tượng phản hồi. Sau đây là cách bạn có thể kiểm thử hàm ví dụ addMessage():

 • Ghi đè hàm chuyển hướng trong đối tượng phản hồi, vì sendMessage() gọi hàm đó.
 • Trong hàm chuyển hướng, hãy sử dụng chai.assert để giúp xác nhận về những tham số mà hàm chuyển hướng sẽ được gọi:
// A fake request object, with req.query.text set to 'input'
const req = { query: {text: 'input'} };
// A fake response object, with a stubbed redirect function which asserts that it is called
// with parameters 303, 'new_ref'.
const res = {
 redirect: (code, url) => {
  assert.equal(code, 303);
  assert.equal(url, 'new_ref');
  done();
 }
};

// Invoke addMessage with our fake request and response objects. This will cause the
// assertions in the response object to be evaluated.
myFunctions.addMessage(req, res);

Kiểm thử dọn dẹp

Vào cuối mã kiểm thử, hãy gọi hàm dọn dẹp. Thao tác này sẽ huỷ đặt các biến môi trường mà SDK đã đặt khi được khởi chạy, đồng thời xoá các ứng dụng Firebase có thể đã được tạo nếu bạn sử dụng SDK để tạo cơ sở dữ liệu theo thời gian thực DataSnapshot hoặc Firestore DocumentSnapshot.

test.cleanup();

Xem các ví dụ hoàn chỉnh và tìm hiểu thêm

Bạn có thể xem các ví dụ đầy đủ trên kho lưu trữ GitHub của Firebase.

Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo tài liệu tham khảo API cho firebase-functions-test.