Mô hình tùy chỉnh

Nếu bạn là nhà phát triển ML có kinh nghiệm và các mô hình dựng sẵn của ML Kit không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng mô hình TensorFlow Lite tùy chỉnh với ML Kit.

Lưu trữ các mô hình TensorFlow Lite bằng Firebase hoặc đóng gói chúng cùng với ứng dụng của bạn. Sau đó, sử dụng SDK ML Kit để thực hiện suy luận bằng phiên bản tốt nhất hiện có của mô hình tùy chỉnh của bạn. Nếu bạn lưu trữ mô hình của mình bằng Firebase, ML Kit sẽ tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho người dùng của bạn.

iOS Android

Khả năng chính

Lưu trữ mô hình TensorFlow Lite Lưu trữ các mô hình của bạn bằng cách sử dụng Firebase để giảm kích thước nhị phân của ứng dụng và đảm bảo ứng dụng của bạn luôn sử dụng phiên bản mới nhất hiện có của mô hình của bạn
Suy luận ML trên thiết bị Thực hiện suy luận trong ứng dụng iOS hoặc Android bằng cách sử dụng ML Kit SDK để chạy mô hình TensorFlow Lite tùy chỉnh của bạn. Mô hình có thể được đóng gói cùng với ứng dụng, được lưu trữ trên Đám mây hoặc cả hai.
Dự phòng mô hình tự động Chỉ định nhiều nguồn mô hình; sử dụng mô hình được lưu trữ cục bộ khi mô hình được lưu trữ trên đám mây không khả dụng
Cập nhật mô hình tự động Định cấu hình các điều kiện để ứng dụng của bạn tự động tải xuống phiên bản mới của mô hình của bạn: khi thiết bị của người dùng ở trạng thái rảnh, đang sạc hoặc có kết nối Wi-Fi

Lộ trình thực hiện

Huấn luyện mô hình TensorFlow của bạn Xây dựng và huấn luyện mô hình tùy chỉnh bằng TensorFlow. Hoặc đào tạo lại mô hình hiện có để giải quyết vấn đề tương tự như những gì bạn muốn đạt được. Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển TensorFlow Lite.
Chuyển đổi mô hình sang TensorFlow Lite Chuyển đổi mô hình của bạn từ định dạng TensorFlow tiêu chuẩn sang TensorFlow Lite bằng cách đóng băng biểu đồ, sau đó sử dụng Bộ chuyển đổi tối ưu hóa TensorFlow (TOCO). Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển TensorFlow Lite.
Lưu trữ mô hình TensorFlow Lite của bạn với Firebase Tùy chọn: Khi bạn lưu trữ mô hình TensorFlow Lite với Firebase và đưa SDK ML Kit vào ứng dụng của mình, ML Kit sẽ giúp người dùng của bạn cập nhật phiên bản mới nhất của mô hình. Bạn có thể định cấu hình ML Kit để tự động tải xuống các bản cập nhật mẫu máy khi thiết bị của người dùng ở trạng thái rảnh hoặc đang sạc hoặc có kết nối Wi-Fi.
Sử dụng mô hình TensorFlow Lite để suy luận Sử dụng API mô hình tùy chỉnh của ML Kit trong ứng dụng iOS hoặc Android của bạn để thực hiện suy luận với mô hình được lưu trữ trên máy chủ hoặc gói ứng dụng của bạn.