Tạo tham chiếu trong Cloud Storage trên Android

Các tệp của bạn được lưu trữ trong bộ chứa Cloud Storage. Các tệp trong bộ chứa này được trình bày theo cấu trúc phân cấp, giống như hệ thống tệp trên ổ đĩa cứng cục bộ của bạn hoặc dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase. Bằng cách tạo tham chiếu đến một tệp, ứng dụng của bạn sẽ có quyền truy cập vào tệp đó. Sau đó, các tệp đối chiếu này có thể được dùng để tải dữ liệu lên hoặc tải dữ liệu xuống, lấy/cập nhật siêu dữ liệu hoặc xoá tệp. Tệp đối chiếu có thể trỏ đến một tệp cụ thể hoặc đến nút cấp cao hơn trong hệ phân cấp.

Nếu đã sử dụng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, bạn có thể thấy các đường dẫn này rất quen thuộc. Tuy nhiên, dữ liệu tệp của bạn được lưu trữ trong Cloud Storage, không phải trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Tạo tệp đối chiếu

Tạo tệp đối chiếu để tải tệp lên, tải xuống hoặc xoá tệp, hoặc để nhận/cập nhật siêu dữ liệu của tệp đó. Tệp đối chiếu có thể được coi là con trỏ tới một tệp trên đám mây. Tệp đối chiếu có kích thước nhỏ, vì vậy, bạn có thể tạo bao nhiêu tệp tham chiếu tuỳ ý. Bạn cũng có thể sử dụng lại các đối tượng này cho nhiều thao tác.

Tạo tham chiếu bằng cách sử dụng thực thể singleton FirebaseStorage và gọi phương thức getReference() của thực thể đó.

Kotlin+KTX

// Create a storage reference from our app
var storageRef = storage.reference

Java

// Create a storage reference from our app
StorageReference storageRef = storage.getReference();

Tiếp theo, bạn có thể tạo tham chiếu đến một vị trí thấp hơn trong cây, giả sử "images/space.jpg" bằng cách sử dụng phương thức child() trên một tham chiếu hiện có.

Kotlin+KTX

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
var imagesRef: StorageReference? = storageRef.child("images")

// Child references can also take paths
// spaceRef now points to "images/space.jpg
// imagesRef still points to "images"
var spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg")

Java

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
StorageReference imagesRef = storageRef.child("images");

// Child references can also take paths
// spaceRef now points to "images/space.jpg
// imagesRef still points to "images"
StorageReference spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg");

Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức getParent()getRoot() để chuyển lên trên trong hệ phân cấp tệp của chúng tôi. getParent() chuyển lên một cấp, trong khi getRoot() chuyển đến phần trên cùng.

Kotlin+KTX

// parent allows us to move our reference to a parent node
// imagesRef now points to 'images'
imagesRef = spaceRef.parent

// root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
val rootRef = spaceRef.root

Java

// getParent allows us to move our reference to a parent node
// imagesRef now points to 'images'
imagesRef = spaceRef.getParent();

// getRoot allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
StorageReference rootRef = spaceRef.getRoot();

child(), getParent()getRoot() có thể được xâu chuỗi với nhau nhiều lần, vì mỗi lần trả về một tệp tham chiếu. Tuy nhiên, việc gọi getRoot().getParent() sẽ trả về null.

Kotlin+KTX

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to 'images/earth.jpg'
val earthRef = spaceRef.parent?.child("earth.jpg")

// nullRef is null, since the parent of root is null
val nullRef = spaceRef.root.parent

Java

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to 'images/earth.jpg'
StorageReference earthRef = spaceRef.getParent().child("earth.jpg");

// nullRef is null, since the parent of root is null
StorageReference nullRef = spaceRef.getRoot().getParent();

Thuộc tính tham chiếu

Bạn có thể kiểm tra các tệp tham chiếu để hiểu rõ hơn về các tệp mà các tham chiếu đó trỏ đến bằng cách sử dụng các phương thức getPath(), getName()getBucket(). Các phương thức này lấy đường dẫn, tên và bộ chứa đầy đủ của tệp.

Kotlin+KTX

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.path

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.name

// Reference's bucket is the name of the storage bucket that the files are stored in
spaceRef.bucket

Java

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.getPath();

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.getName();

// Reference's bucket is the name of the storage bucket that the files are stored in
spaceRef.getBucket();

Giới hạn về tệp đối chiếu

Tên và đường dẫn tham chiếu có thể chứa chuỗi ký tự Unicode hợp lệ bất kỳ, nhưng có một số hạn chế nhất định bao gồm:

  1. Tổng chiều dài của reference.fullPath phải nằm trong khoảng từ 1 đến 1024 byte khi được mã hoá UTF-8.
  2. Không có ký tự Trả lại hàng hoặc Nguồn cấp dữ liệu dòng.
  3. Tránh sử dụng #, [, ], * hoặc ? vì các công cụ này không hoạt động hiệu quả với các công cụ khác như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase hoặc gsutil.

Ví dụ đầy đủ

Kotlin+KTX

// Points to the root reference
storageRef = storage.reference

// Points to "images"
imagesRef = storageRef.child("images")

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
val fileName = "space.jpg"
spaceRef = imagesRef.child(fileName)

// File path is "images/space.jpg"
val path = spaceRef.path

// File name is "space.jpg"
val name = spaceRef.name

// Points to "images"
imagesRef = spaceRef.parent

Java

// Points to the root reference
storageRef = storage.getReference();

// Points to "images"
imagesRef = storageRef.child("images");

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
String fileName = "space.jpg";
spaceRef = imagesRef.child(fileName);

// File path is "images/space.jpg"
String path = spaceRef.getPath();

// File name is "space.jpg"
String name = spaceRef.getName();

// Points to "images"
imagesRef = spaceRef.getParent();

Tiếp theo, hãy tìm hiểu cách tải tệp lên Cloud Storage.