حذف فایل ها با Cloud Storage در پلتفرم های اپل

پس از آپلود فایل ها در فضای ذخیره سازی ابری، می توانید آنها را نیز حذف کنید.

حذف یک فایل

برای حذف یک فایل، ابتدا یک مرجع برای آن فایل ایجاد کنید . سپس متد deleteWithCompletion: را روی آن مرجع فراخوانی کنید.

سریع

// Create a reference to the file to delete
let desertRef = storageRef.child("desert.jpg")

do {
 // Delete the file
 try await desertRef.delete()
} catch {
 // ...
}
  

هدف-C

// Create a reference to the file to delete
FIRStorageReference *desertRef = [storageRef child:@"images/desert.jpg"];

// Delete the file
[desertRef deleteWithCompletion:^(NSError *error){
 if (error != nil) {
  // Uh-oh, an error occurred!
 } else {
  // File deleted successfully
 }
}];
  

رسیدگی به خطاها

دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است در حذف فایل خطا رخ دهد، از جمله اینکه فایل موجود نیست یا کاربر اجازه حذف فایل مورد نظر را ندارد. اطلاعات بیشتر در مورد خطاها را می توانید در بخش Handle Errors در اسناد پیدا کنید.