Sử dụng siêu dữ liệu tệp bằng Cloud Storage trên web

Sau khi tải một tệp lên tham chiếu trong Cloud Storage, bạn cũng có thể tải hoặc cập nhật siêu dữ liệu của tệp, chẳng hạn như để cập nhật loại nội dung. Tệp cũng có thể lưu trữ các cặp khoá/giá trị tuỳ chỉnh với siêu dữ liệu tệp bổ sung.

Nhận siêu dữ liệu về tệp

Siêu dữ liệu tệp chứa các thuộc tính phổ biến như name, sizecontentType (thường được gọi là loại MIME), ngoài một số thuộc tính ít phổ biến hơn như contentDispositiontimeCreated. Bạn có thể truy xuất siêu dữ liệu này từ tệp tham chiếu Cloud Storage bằng phương thức getMetadata(). getMetadata() trả về một Promise chứa siêu dữ liệu đầy đủ hoặc một lỗi nếu Promise từ chối.

API mô-đun web

import { getStorage, ref, getMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Get metadata properties
getMetadata(forestRef)
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

API không gian tên trên web

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Get metadata properties
forestRef.getMetadata()
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Cập nhật siêu dữ liệu tệp

Bạn có thể cập nhật siêu dữ liệu tệp bất cứ lúc nào sau khi quá trình tải tệp lên hoàn tất bằng cách sử dụng phương thức updateMetadata(). Hãy tham khảo danh sách đầy đủ để biết thêm thông tin về những thuộc tính có thể được cập nhật. Chỉ những thuộc tính được chỉ định trong siêu dữ liệu mới được cập nhật, tất cả các thuộc tính khác sẽ không bị sửa đổi. updateMetadata() sẽ trả về một Promise chứa siêu dữ liệu đầy đủ hoặc sẽ báo lỗi nếu Promise từ chối.

API mô-đun web

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
const newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
updateMetadata(forestRef, newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

API không gian tên trên web

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
var newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
forestRef.updateMetadata(newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Bạn có thể xoá một thuộc tính siêu dữ liệu bằng cách đặt thuộc tính đó thành null:

API mô-đun web

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata with property to delete
const deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
updateMetadata(forestRef, deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

API không gian tên trên web

// Create file metadata with property to delete
var deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
forestRef.updateMetadata(deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Xử lý lỗi

Có một số lý do có thể khiến lỗi xảy ra khi tải hoặc cập nhật siêu dữ liệu, bao gồm cả tệp không tồn tại hoặc người dùng không có quyền truy cập vào tệp mong muốn. Bạn có thể xem thêm thông tin về lỗi trong phần Xử lý lỗi của tài liệu.

Siêu dữ liệu tuỳ chỉnh

Bạn có thể chỉ định siêu dữ liệu tuỳ chỉnh làm đối tượng chứa các thuộc tính String.

API mô-đun web

const metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

API không gian tên trên web

var metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Bạn có thể dùng siêu dữ liệu tuỳ chỉnh để lưu trữ thêm dữ liệu cụ thể của ứng dụng cho từng tệp, nhưng bạn nên sử dụng một cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase) để lưu trữ và đồng bộ hoá loại dữ liệu này.

Thuộc tính siêu dữ liệu của tệp

Dưới đây là danh sách đầy đủ các thuộc tính siêu dữ liệu trên một tệp:

Tài sản Loại Có thể ghi
bucket chuỗi KHÔNG
generation chuỗi KHÔNG
metageneration chuỗi KHÔNG
fullPath chuỗi KHÔNG
name chuỗi KHÔNG
size số KHÔNG
timeCreated chuỗi KHÔNG
updated chuỗi KHÔNG
md5Hash chuỗi CÓ khi tải lên, KHÔNG có trên updateMetadata
cacheControl chuỗi
contentDisposition chuỗi
contentEncoding chuỗi
contentLanguage chuỗi
contentType chuỗi
customMetadata Đối tượng chứa các liên kết chuỗi->chuỗi

Việc tải lên, tải xuống và cập nhật tệp là rất quan trọng, nhưng khả năng xoá các tệp đó cũng là một việc quan trọng. Hãy tìm hiểu cách xoá tệp khỏi Cloud Storage.