Tải tệp lên bằng Cloud Storage trên web

Cloud Storage cho Firebase cho phép bạn tải tệp lên bộ chứa Cloud Storage một cách nhanh chóng và dễ dàng do Firebase cung cấp và quản lý.

Tải tệp lên

Để tải một tệp lên Cloud Storage, trước tiên, bạn phải tạo tệp tham chiếu đến đường dẫn đầy đủ của tệp, bao gồm cả tên tệp.

Web

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

// Create a root reference
const storage = getStorage();

// Create a reference to 'mountains.jpg'
const mountainsRef = ref(storage, 'mountains.jpg');

// Create a reference to 'images/mountains.jpg'
const mountainImagesRef = ref(storage, 'images/mountains.jpg');

// While the file names are the same, the references point to different files
mountainsRef.name === mountainImagesRef.name;      // true
mountainsRef.fullPath === mountainImagesRef.fullPath;  // false 

Web

// Create a root reference
var storageRef = firebase.storage().ref();

// Create a reference to 'mountains.jpg'
var mountainsRef = storageRef.child('mountains.jpg');

// Create a reference to 'images/mountains.jpg'
var mountainImagesRef = storageRef.child('images/mountains.jpg');

// While the file names are the same, the references point to different files
mountainsRef.name === mountainImagesRef.name;      // true
mountainsRef.fullPath === mountainImagesRef.fullPath;  // false 

Tải lên từ Blob hoặc File

Sau khi tạo tệp đối chiếu thích hợp, bạn sẽ gọi phương thức uploadBytes(). uploadBytes() lấy tệp thông qua các API FileBlob JavaScript, rồi tải các tệp đó lên Cloud Storage.

Web

import { getStorage, ref, uploadBytes } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const storageRef = ref(storage, 'some-child');

// 'file' comes from the Blob or File API
uploadBytes(storageRef, file).then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a blob or file!');
});

Web

// 'file' comes from the Blob or File API
ref.put(file).then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a blob or file!');
});

Tải lên từ Mảng Byte

Ngoài các loại FileBlob, uploadBytes() cũng có thể tải Uint8Array lên Cloud Storage.

Web

import { getStorage, ref, uploadBytes } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const storageRef = ref(storage, 'some-child');

const bytes = new Uint8Array([0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x2c, 0x20, 0x77, 0x6f, 0x72, 0x6c, 0x64, 0x21]);
uploadBytes(storageRef, bytes).then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded an array!');
});

Web

var bytes = new Uint8Array([0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x2c, 0x20, 0x77, 0x6f, 0x72, 0x6c, 0x64, 0x21]);
ref.put(bytes).then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded an array!');
});

Tải lên từ một chuỗi

Nếu không có Blob, File hoặc Uint8Array, bạn có thể sử dụng phương thức uploadString() để tải chuỗi được mã hoá thô, base64, base64url hoặc data_url lên Cloud Storage.

Web

import { getStorage, ref, uploadString } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const storageRef = ref(storage, 'some-child');

// Raw string is the default if no format is provided
const message = 'This is my message.';
uploadString(storageRef, message).then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a raw string!');
});

// Base64 formatted string
const message2 = '5b6p5Y+344GX44G+44GX44Gf77yB44GK44KB44Gn44Go44GG77yB';
uploadString(storageRef, message2, 'base64').then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a base64 string!');
});

// Base64url formatted string
const message3 = '5b6p5Y-344GX44G-44GX44Gf77yB44GK44KB44Gn44Go44GG77yB';
uploadString(storageRef, message3, 'base64url').then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a base64url string!');
});

// Data URL string
const message4 = 'data:text/plain;base64,5b6p5Y+344GX44G+44GX44Gf77yB44GK44KB44Gn44Go44GG77yB';
uploadString(storageRef, message4, 'data_url').then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a data_url string!');
});

Web

// Raw string is the default if no format is provided
var message = 'This is my message.';
ref.putString(message).then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a raw string!');
});

// Base64 formatted string
var message = '5b6p5Y+344GX44G+44GX44Gf77yB44GK44KB44Gn44Go44GG77yB';
ref.putString(message, 'base64').then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a base64 string!');
});

// Base64url formatted string
var message = '5b6p5Y-344GX44G-44GX44Gf77yB44GK44KB44Gn44Go44GG77yB';
ref.putString(message, 'base64url').then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a base64url string!');
});

// Data URL string
var message = 'data:text/plain;base64,5b6p5Y+344GX44G+44GX44Gf77yB44GK44KB44Gn44Go44GG77yB';
ref.putString(message, 'data_url').then((snapshot) => {
 console.log('Uploaded a data_url string!');
});

Vì tham chiếu xác định đường dẫn đầy đủ đến tệp, hãy đảm bảo bạn đang tải lên một đường dẫn không trống.

Thêm siêu dữ liệu tệp

Khi tải một tệp lên, bạn cũng có thể chỉ định siêu dữ liệu cho tệp đó. Siêu dữ liệu này chứa các thuộc tính siêu dữ liệu của tệp điển hình như name, sizecontentType (thường được gọi là loại MIME). Cloud Storage tự động dự đoán loại nội dung từ đuôi tệp mà trong đó tệp được lưu trữ trên ổ đĩa, nhưng nếu bạn chỉ định contentType trong siêu dữ liệu thì tính năng này sẽ ghi đè loại được phát hiện tự động. Nếu bạn không chỉ định siêu dữ liệu contentType và tệp không có đuôi tệp, thì Cloud Storage mặc định sử dụng loại application/octet-stream. Bạn có thể xem thêm thông tin về siêu dữ liệu tệp trong phần Sử dụng siêu dữ liệu tệp.

Web

import { getStorage, ref, uploadBytes } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const storageRef = ref(storage, 'images/mountains.jpg');

// Create file metadata including the content type
/** @type {any} */
const metadata = {
 contentType: 'image/jpeg',
};

// Upload the file and metadata
const uploadTask = uploadBytes(storageRef, file, metadata);

Web

// Create file metadata including the content type
var metadata = {
 contentType: 'image/jpeg',
};

// Upload the file and metadata
var uploadTask = storageRef.child('images/mountains.jpg').put(file, metadata);

Quản lý tải lên

Ngoài việc bắt đầu tải lên, bạn có thể tạm dừng, tiếp tục và huỷ quá trình tải lên bằng các phương thức pause(), resume()cancel(). Việc gọi pause() hoặc resume() sẽ làm thay đổi trạng thái pause hoặc running. Việc gọi phương thức cancel() sẽ dẫn đến việc tải lên không thành công và trả về một lỗi cho biết quá trình tải lên đã bị huỷ.

Web

import { getStorage, ref, uploadBytesResumable } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const storageRef = ref(storage, 'images/mountains.jpg');

// Upload the file and metadata
const uploadTask = uploadBytesResumable(storageRef, file);

// Pause the upload
uploadTask.pause();

// Resume the upload
uploadTask.resume();

// Cancel the upload
uploadTask.cancel();

Web

// Upload the file and metadata
var uploadTask = storageRef.child('images/mountains.jpg').put(file);

// Pause the upload
uploadTask.pause();

// Resume the upload
uploadTask.resume();

// Cancel the upload
uploadTask.cancel();

Theo dõi tiến trình tải lên

Trong khi tải lên, tác vụ tải lên có thể tăng các sự kiện tiến trình trong đối tượng tiếp nhận dữ liệu state_changed, chẳng hạn như:

Loại sự kiện Cách sử dụng thông thường
running Sự kiện này kích hoạt khi tác vụ bắt đầu hoặc tiếp tục tải lên và thường được dùng cùng với sự kiện pause. Đối với các lượt tải lên lớn hơn, sự kiện này có thể kích hoạt nhiều lần dưới dạng cập nhật tiến trình.
pause Sự kiện này sẽ kích hoạt bất cứ khi nào quá trình tải lên bị tạm dừng và thường được dùng cùng với sự kiện running.

Khi một sự kiện xảy ra, đối tượng TaskSnapshot sẽ được trả về. Bản tổng quan nhanh này là chế độ xem bất biến của tác vụ tại thời điểm sự kiện xảy ra. Đối tượng này chứa các thuộc tính sau:

Tài sản Loại Mô tả
bytesTransferred Number Tổng số byte đã được truyền khi chụp bản tổng quan nhanh này.
totalBytes Number Tổng số byte dự kiến sẽ được tải lên.
state firebase.storage.TaskState Trạng thái hiện tại của tệp tải lên.
metadata firebaseStorage.Metadata Trước khi quá trình tải lên hoàn tất, siêu dữ liệu sẽ được gửi đến máy chủ. Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, siêu dữ liệu mà máy chủ gửi trở lại.
task firebaseStorage.UploadTask Đây là thông tin tổng quan nhanh về việc cần làm để "tạm dừng", "Tiếp tục" hoặc "huỷ" công việc.
ref firebaseStorage.Reference Nguồn tham chiếu của việc cần làm này.

Những thay đổi này về trạng thái, kết hợp với các thuộc tính của TaskSnapshot, mang lại một cách đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi các sự kiện tải lên.

Web

import { getStorage, ref, uploadBytesResumable, getDownloadURL } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const storageRef = ref(storage, 'images/rivers.jpg');

const uploadTask = uploadBytesResumable(storageRef, file);

// Register three observers:
// 1. 'state_changed' observer, called any time the state changes
// 2. Error observer, called on failure
// 3. Completion observer, called on successful completion
uploadTask.on('state_changed', 
 (snapshot) => {
  // Observe state change events such as progress, pause, and resume
  // Get task progress, including the number of bytes uploaded and the total number of bytes to be uploaded
  const progress = (snapshot.bytesTransferred / snapshot.totalBytes) * 100;
  console.log('Upload is ' + progress + '% done');
  switch (snapshot.state) {
   case 'paused':
    console.log('Upload is paused');
    break;
   case 'running':
    console.log('Upload is running');
    break;
  }
 }, 
 (error) => {
  // Handle unsuccessful uploads
 }, 
 () => {
  // Handle successful uploads on complete
  // For instance, get the download URL: https://firebasestorage.googleapis.com/...
  getDownloadURL(uploadTask.snapshot.ref).then((downloadURL) => {
   console.log('File available at', downloadURL);
  });
 }
);

Web

var uploadTask = storageRef.child('images/rivers.jpg').put(file);

// Register three observers:
// 1. 'state_changed' observer, called any time the state changes
// 2. Error observer, called on failure
// 3. Completion observer, called on successful completion
uploadTask.on('state_changed', 
 (snapshot) => {
  // Observe state change events such as progress, pause, and resume
  // Get task progress, including the number of bytes uploaded and the total number of bytes to be uploaded
  var progress = (snapshot.bytesTransferred / snapshot.totalBytes) * 100;
  console.log('Upload is ' + progress + '% done');
  switch (snapshot.state) {
   case firebase.storage.TaskState.PAUSED: // or 'paused'
    console.log('Upload is paused');
    break;
   case firebase.storage.TaskState.RUNNING: // or 'running'
    console.log('Upload is running');
    break;
  }
 }, 
 (error) => {
  // Handle unsuccessful uploads
 }, 
 () => {
  // Handle successful uploads on complete
  // For instance, get the download URL: https://firebasestorage.googleapis.com/...
  uploadTask.snapshot.ref.getDownloadURL().then((downloadURL) => {
   console.log('File available at', downloadURL);
  });
 }
);

Lỗi xử lý

Có một số lý do có thể khiến lỗi xảy ra khi tải lên, bao gồm tệp cục bộ không tồn tại hoặc người dùng không có quyền tải tệp mong muốn lên. Bạn có thể xem thêm thông tin về lỗi trong phần Xử lý lỗi của tài liệu.

Ví dụ đầy đủ

Dưới đây là ví dụ đầy đủ về một tệp tải lên có tính năng theo dõi tiến trình và xử lý lỗi:

Web

import { getStorage, ref, uploadBytesResumable, getDownloadURL } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create the file metadata
/** @type {any} */
const metadata = {
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Upload file and metadata to the object 'images/mountains.jpg'
const storageRef = ref(storage, 'images/' + file.name);
const uploadTask = uploadBytesResumable(storageRef, file, metadata);

// Listen for state changes, errors, and completion of the upload.
uploadTask.on('state_changed',
 (snapshot) => {
  // Get task progress, including the number of bytes uploaded and the total number of bytes to be uploaded
  const progress = (snapshot.bytesTransferred / snapshot.totalBytes) * 100;
  console.log('Upload is ' + progress + '% done');
  switch (snapshot.state) {
   case 'paused':
    console.log('Upload is paused');
    break;
   case 'running':
    console.log('Upload is running');
    break;
  }
 }, 
 (error) => {
  // A full list of error codes is available at
  // https://firebase.google.com/docs/storage/web/handle-errors
  switch (error.code) {
   case 'storage/unauthorized':
    // User doesn't have permission to access the object
    break;
   case 'storage/canceled':
    // User canceled the upload
    break;

   // ...

   case 'storage/unknown':
    // Unknown error occurred, inspect error.serverResponse
    break;
  }
 }, 
 () => {
  // Upload completed successfully, now we can get the download URL
  getDownloadURL(uploadTask.snapshot.ref).then((downloadURL) => {
   console.log('File available at', downloadURL);
  });
 }
);

Web

// Create the file metadata
var metadata = {
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Upload file and metadata to the object 'images/mountains.jpg'
var uploadTask = storageRef.child('images/' + file.name).put(file, metadata);

// Listen for state changes, errors, and completion of the upload.
uploadTask.on(firebase.storage.TaskEvent.STATE_CHANGED, // or 'state_changed'
 (snapshot) => {
  // Get task progress, including the number of bytes uploaded and the total number of bytes to be uploaded
  var progress = (snapshot.bytesTransferred / snapshot.totalBytes) * 100;
  console.log('Upload is ' + progress + '% done');
  switch (snapshot.state) {
   case firebase.storage.TaskState.PAUSED: // or 'paused'
    console.log('Upload is paused');
    break;
   case firebase.storage.TaskState.RUNNING: // or 'running'
    console.log('Upload is running');
    break;
  }
 }, 
 (error) => {
  // A full list of error codes is available at
  // https://firebase.google.com/docs/storage/web/handle-errors
  switch (error.code) {
   case 'storage/unauthorized':
    // User doesn't have permission to access the object
    break;
   case 'storage/canceled':
    // User canceled the upload
    break;

   // ...

   case 'storage/unknown':
    // Unknown error occurred, inspect error.serverResponse
    break;
  }
 }, 
 () => {
  // Upload completed successfully, now we can get the download URL
  uploadTask.snapshot.ref.getDownloadURL().then((downloadURL) => {
   console.log('File available at', downloadURL);
  });
 }
);

Giờ bạn đã tải tệp lên, hãy tìm hiểu cách tải tệp xuống từ Cloud Storage.