با App Check در Android از منابع غیر Firebase محافظت کنید

می‌توانید با App Check از منابع غیر Firebase برنامه‌تان مانند backends خود میزبان محافظت کنید. برای انجام این کار، باید هر دو مورد زیر را انجام دهید:

 • مشتری برنامه خود را تغییر دهید تا یک نشانه بررسی برنامه به همراه هر درخواست به باطن شما ارسال شود، همانطور که در این صفحه توضیح داده شده است.
 • باطن خود را طوری تغییر دهید که با هر درخواست، به یک نشانه معتبر بررسی برنامه نیاز داشته باشید، همانطور که در تأیید نشانه‌های بررسی برنامه از یک باطن سفارشی توضیح داده شده است.

قبل از اینکه شروع کنی

با استفاده از ارائه‌دهنده پیش‌فرض Play Integrity یا یک ارائه‌دهنده سفارشی ، بررسی برنامه را به برنامه خود اضافه کنید.

ارسال نشانه‌های App Check با درخواست‌های Backend

برای اطمینان از اینکه درخواست‌های Backend شما شامل یک نشانه معتبر، منقضی نشده، App Check است، هر درخواست را در یک تماس با getAppCheckToken() قرار دهید. کتابخانه App Check توکن را در صورت لزوم بازخوانی می‌کند و شما می‌توانید در شنونده موفقیت روش به رمز دسترسی داشته باشید.

هنگامی که یک توکن معتبر دارید، آن را همراه با درخواست به باطن خود ارسال کنید. جزئیات نحوه انجام این کار به شما بستگی دارد، اما نشانه‌های App Check را به عنوان بخشی از URLها، از جمله در پارامترهای پرس و جو، ارسال نکنید ، زیرا این باعث می‌شود آنها در برابر نشت تصادفی و رهگیری آسیب‌پذیر باشند. روش توصیه شده ارسال توکن در یک هدر HTTP سفارشی است.

به عنوان مثال، اگر از Retrofit استفاده می کنید:

Kotlin+KTX

class ApiWithAppCheckExample {
  interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    fun exampleData(
      @Header("X-Firebase-AppCheck") appCheckToken: String,
    ): Call<List<String>>
  }

  var yourExampleBackendService: YourExampleBackendService = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
    .build()
    .create(YourExampleBackendService::class.java)

  fun callApiExample() {
    Firebase.appCheck.getAppCheckToken(false).addOnSuccessListener { appCheckToken ->
      val token = appCheckToken.token
      val apiCall = yourExampleBackendService.exampleData(token)
      // ...
    }
  }
}

Java

public class ApiWithAppCheckExample {
  private interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    Call<List<String>> exampleData(
        @Header("X-Firebase-AppCheck") String appCheckToken);
  }

  YourExampleBackendService yourExampleBackendService = new Retrofit.Builder()
      .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
      .build()
      .create(YourExampleBackendService.class);

  public void callApiExample() {
    FirebaseAppCheck.getInstance()
        .getAppCheckToken(false)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(@NonNull AppCheckToken appCheckToken) {
            String token = appCheckToken.getToken();
            Call<List<String>> apiCall =
                yourExampleBackendService.exampleData(token);
            // ...
          }
        });
  }
}

محافظت از پخش مجدد (بتا)

هنگام درخواست به نقطه پایانی که محافظت از پخش مجدد را برای آن فعال کرده اید، درخواست را در یک تماس با getLimitedUseAppCheckToken() به جای getAppCheckToken() بپیچید:

Kotlin+KTX

Firebase.appCheck.limitedUseAppCheckToken.addOnSuccessListener {
  // ...
}

Java

FirebaseAppCheck.getInstance()
    .getLimitedUseAppCheckToken().addOnSuccessListener(
        new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(AppCheckToken appCheckToken) {
            String token = appCheckToken.getToken();
            // ...
          }
        }
    );