Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

اجرای بررسی برنامه را فعال کنید

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

وقتی متوجه شدید که بررسی برنامه چگونه بر کاربران شما تأثیر می گذارد و آماده ادامه کار هستید، می توانید اجرای بررسی برنامه را فعال کنید.

برای فعال کردن اعمال برای پایگاه داده بیدرنگ، Cloud Firestore و Cloud Storage، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید. هنگامی که اجرای یک محصول را فعال کنید، همه درخواست‌های تأیید نشده برای آن محصول رد می‌شوند.

  1. بخش App Check را در کنسول Firebase باز کنید.

  2. نمای معیارهای محصولی را که می‌خواهید اجرای آن را فعال کنید، گسترش دهید.

  3. روی Enforce کلیک کنید و انتخاب خود را تایید کنید.

توجه داشته باشید که تا 15 دقیقه پس از فعال کردن اجرای اعمال می‌شود.