Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

אפשר אכיפת בדיקת אפליקציות

כשתבין כיצד בדיקת אפליקציות תשפיע על המשתמשים שלך ואתה מוכן להמשיך, תוכל להפעיל אכיפת בדיקת אפליקציות.

כדי לאפשר אכיפה עבור מסד נתונים בזמן אמת, Cloud Firestore, Cloud Storage ואימות (ביטא), בצע את ההוראות שלהלן. לאחר שתפעיל אכיפה עבור מוצר, כל הבקשות הלא מאומתות למוצר זה יידחו.

  1. פתח את הקטע App Check של מסוף Firebase.

  2. הרחב את תצוגת המדדים של המוצר שעבורו ברצונך להפעיל אכיפה.

  3. לחץ על אכוף ואשר את בחירתך.

    (יש לשדרג את הפרויקט שלך ל-Firebase Authentication with Identity Platform כדי לאפשר אכיפה עבור אימות.)

שים לב שיחלפו עד 15 דקות לאחר הפעלת האכיפה עד שהוא ייכנס לתוקף.