เปิดใช้การบังคับใช้ App Check

เมื่อคุณเข้าใจว่า App Check จะส่งผลต่อผู้ใช้อย่างไร และเมื่อพร้อมดำเนินการต่อแล้ว คุณก็เปิดใช้การบังคับใช้ App Check

หากต้องการเปิดใช้การบังคับใช้สำหรับ Realtime Database, Cloud Firestore, Cloud Storage และการตรวจสอบสิทธิ์ (เบต้า) ให้ทำตาม วิธีการด้านล่าง เมื่อเปิดใช้การบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์แล้ว คำขอที่ยังไม่ได้ยืนยันสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกปฏิเสธ

  1. เปิด App Check ของคอนโซล Firebase

  2. ขยายมุมมองเมตริกของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิดใช้

  3. คลิกบังคับใช้และยืนยันการเลือก

    (โปรเจ็กต์ของคุณต้อง อัปเกรดเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform เพื่อเปิดใช้การบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์)

โปรดทราบว่าระบบอาจใช้เวลาถึง 15 นาทีหลังจากที่คุณเปิดใช้การบังคับใช้ ที่จะมีผล