Chroń zasoby inne niż Firebase za pomocą funkcji App Check na platformach Apple

Za pomocą Sprawdzania aplikacji możesz chronić zasoby swojej aplikacji inne niż Firebase, takie jak własne backendy. Aby to zrobić, musisz wykonać obie poniższe czynności:

Zanim zaczniesz

Dodaj Sprawdzanie aplikacji do swojej aplikacji, korzystając z narzędzia App Attest , DeviceCheck lub niestandardowego dostawcy .

Wysyłaj tokeny sprawdzania aplikacji z żądaniami zaplecza

Aby mieć pewność, że żądania zaplecza zawierają prawidłowy, nie wygasły token sprawdzania aplikacji, zawiń każde żądanie w wywołaniu funkcji AppCheck.token() . Biblioteka App Check odświeży token, jeśli to konieczne, i będziesz mógł uzyskać dostęp do tokena w bloku zakończenia metody.

Gdy już będziesz mieć prawidłowy token, wyślij go wraz z żądaniem do swojego backendu. Szczegóły, jak to osiągnąć, zależą od Ciebie, ale nie wysyłaj tokenów Sprawdzania aplikacji jako części adresów URL , w tym w parametrach zapytania, ponieważ naraża to je na przypadkowy wyciek i przechwycenie. Poniższy przykład wysyła token w niestandardowym nagłówku HTTP, co jest zalecanym podejściem.

Szybki

do {
 let token = try await AppCheck.appCheck().token(forcingRefresh: false)

 // Get the raw App Check token string.
 let tokenString = token.token

 // Include the App Check token with requests to your server.
 let url = URL(string: "https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint")!
 var request = URLRequest(url: url)
 request.httpMethod = "GET"
 request.setValue(tokenString, forHTTPHeaderField: "X-Firebase-AppCheck")

 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
   // Handle response from your backend.
 }
 task.resume()
} catch(let error) {
 print("Unable to retrieve App Check token: \(error)")
 return
}

Cel C

[[FIRAppCheck appCheck] tokenForcingRefresh:NO
                 completion:^(FIRAppCheckToken * _Nullable token,
                       NSError * _Nullable error) {
  if (error != nil) {
    // Handle any errors if the token was not retrieved.
    NSLog(@"Unable to retrieve App Check token: %@", error);
    return;
  }
  if (token == nil) {
    NSLog(@"Unable to retrieve App Check token.");
    return;
  }

  // Get the raw App Check token string.
  NSString *tokenString = token.token;

  // Include the App Check token with requests to your server.
  NSURL *url = [[NSURL alloc] initWithString:@"https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint"];
  NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] initWithURL:url];
  [request setHTTPMethod:@"GET"];
  [request setValue:tokenString forHTTPHeaderField:@"X-Firebase-AppCheck"];

  NSURLSessionDataTask *task =
    [[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request
                    completionHandler:^(NSData * _Nullable data,
                              NSURLResponse * _Nullable response,
                              NSError * _Nullable error) {
    // Handle response from your backend.
  }];
  [task resume];
}];

Ochrona przed powtórkami (beta)

Wysyłając żądanie do punktu końcowego, dla którego włączono ochronę przed powtarzaniem , zawiń żądanie w wywołaniu metody limitedUseToken() zamiast token() :

Szybki

AppCheck.appCheck().limitedUseToken() { token, error in
 // ...
}

Cel C

[[FIRAppCheck appCheck] limitedUseTokenWithCompletion:^(FIRAppCheckToken * _Nullable token,
                            NSError * _Nullable error) {
  // ...
}];