Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng thông qua nhà cung cấp dịch vụ gỡ lỗi trên các nền tảng của Apple

Nếu muốn chạy ứng dụng sau khi đăng ký tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ (chẳng hạn như trình mô phỏng hoặc thiết bị trong quá trình phát triển), hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI), thì bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng trình cung cấp trình gỡ lỗi của tính năng Kiểm tra ứng dụng thay vì trình cung cấp chứng thực thực.

Sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi đang trong quá trình phát triển

Để sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi trong khi chạy ứng dụng theo cách tương tác (ví dụ: trong quá trình phát triển), hãy làm như sau:

 1. Trong bản gỡ lỗi, trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào của Firebase, hãy tạo và đặt nhà máy của trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi cho tính năng Kiểm tra ứng dụng:

  Swift

  let providerFactory = AppCheckDebugProviderFactory()
  AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)
  
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  FIRAppCheckDebugProviderFactory *providerFactory =
     [[FIRAppCheckDebugProviderFactory alloc] init];
  [FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];
  
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 2. Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi trong dự án Xcode của bạn (phiên bản 11.0 trở lên):

  1. Mở Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ.
  2. Chọn Run (Chạy) trên trình đơn bên trái, sau đó chọn thẻ Arguments (Đối số).
  3. Trong mục Đối số đã truyền khi khởi chạy, hãy thêm -FIRDebugEnabled.
 3. Khởi chạy ứng dụng. Mã thông báo gỡ lỗi cục bộ sẽ được ghi lại khi SDK cố gắng gửi một yêu cầu đến phần phụ trợ. Ví dụ:

  [Firebase/AppCheck][I-FAA001001] Firebase App Check Debug Token:
  123a4567-b89c-12d3-e456-789012345678
 4. Trong mục Kiểm tra ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Quản lý mã gỡ lỗi trên trình đơn mục bổ sung của ứng dụng. Sau đó, hãy đăng ký mã thông báo gỡ lỗi mà bạn đã ghi ở bước trước.

  Ảnh chụp màn hình mục trong trình đơn Quản lý mã thông báo gỡ lỗi

Sau khi bạn đăng ký mã thông báo, các dịch vụ phụ trợ của Firebase sẽ chấp nhận mã này là hợp lệ.

Vì mã thông báo này cho phép truy cập vào các tài nguyên Firebase của bạn mà không cần thiết bị hợp lệ, nên bạn phải bảo mật tài nguyên đó. Đừng cam kết với kho lưu trữ công khai. Nếu một mã thông báo đã đăng ký bị xâm phạm, hãy thu hồi mã đó ngay lập tức trong bảng điều khiển của Firebase.

Sử dụng trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi trong môi trường CI

Để sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi trong môi trường tích hợp liên tục (CI), hãy làm như sau:

 1. Trong mục Kiểm tra ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Quản lý mã gỡ lỗi trên trình đơn mục bổ sung của ứng dụng. Sau đó, tạo một mã gỡ lỗi mới. Bạn sẽ cần mã thông báo trong bước tiếp theo.

  Vì mã thông báo này cho phép truy cập vào các tài nguyên Firebase của bạn mà không cần thiết bị hợp lệ, nên bạn phải bảo mật tài nguyên đó. Đừng cam kết với kho lưu trữ công khai. Nếu một mã thông báo đã đăng ký bị xâm phạm, hãy thu hồi mã đó ngay lập tức trong bảng điều khiển của Firebase.

  Ảnh chụp màn hình mục trong trình đơn Quản lý mã thông báo gỡ lỗi

 2. Thêm mã gỡ lỗi bạn vừa tạo vào kho khoá bảo mật của hệ thống CI (ví dụ: khoá bí mật đã mã hoá của GitHub Actions hoặc biến đã mã hoá của Travis CI).

 3. Nếu cần, hãy định cấu hình hệ thống CI để cung cấp mã gỡ lỗi trong môi trường CI dưới dạng biến môi trường. Đặt tên cho biến, chẳng hạn như APP_CHECK_DEBUG_TOKEN_FROM_CI.

 4. Trong Xcode, hãy thêm một biến môi trường vào lược đồ kiểm thử có tên là FIRAAppCheckDebugToken và giá trị là $(APP_CHECK_DEBUG_TOKEN).

 5. Định cấu hình tập lệnh kiểm thử CI để chuyển mã gỡ lỗi dưới dạng biến môi trường. Ví dụ:

  xcodebuild test -scheme YourTestScheme -workspace YourProject.xcworkspace \
  APP_CHECK_DEBUG_TOKEN=$(APP_CHECK_DEBUG_TOKEN_FROM_CI)
 6. Trong bản gỡ lỗi, trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào của Firebase, hãy tạo và đặt nhà máy của trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi cho tính năng Kiểm tra ứng dụng:

  Swift

  let providerFactory = AppCheckDebugProviderFactory()
  AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)
  
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  FIRAppCheckDebugProviderFactory *providerFactory =
     [[FIRAppCheckDebugProviderFactory alloc] init];
  [FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];
  
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];

Khi ứng dụng của bạn chạy trong môi trường CI, các dịch vụ phụ trợ của Firebase sẽ chấp nhận mã thông báo mà ứng dụng gửi là hợp lệ.