از App Check با ارائه دهنده اشکال زدایی در Unity استفاده کنید

پس از اینکه برنامه خود را برای بررسی برنامه ثبت کردید، برنامه شما معمولاً روی پلتفرم های دسکتاپ، شبیه ساز یا از یک محیط یکپارچه سازی پیوسته (CI) اجرا نمی شود، زیرا آن محیط ها به عنوان دستگاه های معتبر واجد شرایط نیستند. اگر می خواهید برنامه خود را در چنین محیطی در حین توسعه و آزمایش اجرا کنید، می توانید یک ساختار اشکال زدایی از برنامه خود ایجاد کنید که از ارائه دهنده اشکال زدایی App Check به جای ارائه دهنده گواهی واقعی استفاده می کند.

پیکربندی از طریق کد

برای استفاده از ارائه دهنده اشکال زدایی در حین اجرای برنامه (مثلاً در حین توسعه)، موارد زیر را انجام دهید:

 1. در بخش بررسی برنامه کنسول Firebase، مدیریت نشانه‌های اشکال زدایی را از منوی سرریز برنامه خود انتخاب کنید. سپس، یک نشانه اشکال زدایی جدید ایجاد کنید. در مرحله بعدی به نشانه نیاز دارید.

  از آنجایی که این توکن امکان دسترسی به منابع Firebase شما را بدون دستگاه معتبر فراهم می کند، مهم است که آن را خصوصی نگه دارید. آن را به یک مخزن عمومی متعهد نکنید و اگر یک توکن ثبت شده در معرض خطر قرار گرفت، بلافاصله آن را در کنسول Firebase لغو کنید.

  اسکرین شات آیتم منوی Manage Debug Tokens

 2. در کد مقداردهی اولیه، موارد زیر را انجام دهید:

  using Firebase.AppCheck;
  
  void InitializeFirebase() {
   // Configure the Debug Provider factory with your debug token.
   DebugAppCheckProviderFactory.Instance.SetDebugToken("YOUR DEBUG TOKEN");
  
   // Set App Check to use the debug provider factory
   FirebaseAppCheck.SetAppCheckProviderFactory(
    DebugAppCheckProviderFactory.Instance);
  
   // Proceed to initialize Firebase as normal
  }
  

سایر گزینه های پیکربندی

سایر گزینه های پیکربندی بر اساس پلتفرم در دسترس هستند، به عنوان مثال با استفاده از متغیرهای محیط پلت فرم. برای اطلاعات بیشتر، به مستندات ارائه دهنده اشکال زدایی iOS+ یا Android مراجعه کنید.

از آنجایی که این توکن امکان دسترسی به منابع Firebase شما را بدون دستگاه معتبر فراهم می کند، مهم است که آن را خصوصی نگه دارید. آن را به یک مخزن عمومی متعهد نکنید و اگر یک توکن ثبت شده در معرض خطر قرار گرفت، بلافاصله آن را در کنسول Firebase لغو کنید.