Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

از منابع غیر Firebase با App Check in برنامه های وب محافظت کنید

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

می‌توانید با App Check از منابع غیر Firebase برنامه‌تان مانند backends خود میزبان محافظت کنید. برای انجام این کار، باید هر دو مورد زیر را انجام دهید:

 • مشتری برنامه خود را تغییر دهید تا یک نشانه بررسی برنامه به همراه هر درخواست به باطن شما ارسال شود، همانطور که در این صفحه توضیح داده شده است.
 • باطن خود را طوری تغییر دهید که با هر درخواست، به یک نشانه معتبر بررسی برنامه نیاز داشته باشید، همانطور که در تأیید نشانه‌های بررسی برنامه از یک باطن سفارشی توضیح داده شده است.

قبل از اینکه شروع کنی

افزودن بررسی برنامه به برنامه خود، با استفاده از ارائه‌دهنده reCAPTCHA v3، ارائه‌دهنده reCAPTCHA Enterprise یا ارائه‌دهنده سفارشی .

ارسال نشانه‌های App Check با درخواست‌های Backend

در سرویس گیرنده برنامه خود، قبل از هر درخواست، یک نشانه معتبر، منقضی نشده، App Check با appCheck().getToken() دریافت کنید. کتابخانه App Check توکن را در صورت لزوم بازخوانی می کند.

هنگامی که یک توکن معتبر دارید، آن را همراه با درخواست به باطن خود ارسال کنید. جزئیات نحوه انجام این کار به شما بستگی دارد، اما نشانه‌های App Check را به عنوان بخشی از URLها ، از جمله در پارامترهای پرس و جو، ارسال نکنید، زیرا این باعث می‌شود آنها در برابر نشت تصادفی و رهگیری آسیب‌پذیر باشند. مثال زیر توکن را در یک هدر HTTP سفارشی می فرستد که رویکرد توصیه شده است.

Web version 9

const { initializeAppCheck, getToken } = require('firebase/app-check');

const appCheck = initializeAppCheck(
  app,
  { provider: provider } // ReCaptchaV3Provider or CustomProvider
);

const callApiWithAppCheckExample = async () => {
 let appCheckTokenResponse;
 try {
   appCheckTokenResponse = await getToken(appCheck, /* forceRefresh= */ false);
 } catch (err) {
   // Handle any errors if the token was not retrieved.
   return;
 }

 // Include the App Check token with requests to your server.
 const apiResponse = await fetch('https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint', {
   headers: {
     'X-Firebase-AppCheck': appCheckTokenResponse.token,
   }
 });

 // Handle response from your backend.
};

Web version 8

const callApiWithAppCheckExample = async () => {
 let appCheckTokenResponse;
 try {
   appCheckTokenResponse = await firebase.appCheck().getToken(/* forceRefresh= */ false);
 } catch (err) {
   // Handle any errors if the token was not retrieved.
   return;
 }

 // Include the App Check token with requests to your server.
 const apiResponse = await fetch('https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint', {
   headers: {
     'X-Firebase-AppCheck': appCheckTokenResponse.token,
   }
 });

 // Handle response from your backend.
};