Xem nhật ký và chỉ số

Ghi nhật ký và chỉ số là những công cụ quan trọng để gỡ lỗi và giám sát mã. Dịch vụ Lưu trữ ứng dụng cho phép bạn truy cập nhanh để xem nhật ký và chỉ số của những dịch vụ Google Cloud hỗ trợ ứng dụng web của bạn: Cloud Run, Cloud Build và Cloud CDN.

Khi sử dụng cú pháp ghi nhật ký chuẩn như console.log của Node.js, bạn có thể ghi các mục trong nhật ký vào tính năng Ghi nhật ký trên đám mây.

Xem nhật ký trong bảng điều khiển

Từ trình đơn theo bối cảnh của bảng điều khiển Firebase (trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm ở phía trên bên phải) để ra mắt, bạn có thể truy cập nhanh để xem chi tiết về bản sửa đổi và lỗi của Cloud Run, cũng như nhật ký của Cloud Build.

Các nhật ký này chứa thông tin hữu ích để gỡ lỗi các lần triển khai Lưu trữ ứng dụng của bạn. Ví dụ: ghi chú nhật ký Cloud Run khi không tìm thấy package.json.

Nhật ký của Cloud Build cho thấy kết quả của bản dựng, cho phép bạn phân loại lỗi xảy ra trong cấu hình trong khung hay trong cấu hình Lưu trữ ứng dụng. Lớp này cũng hiển thị các chế độ cài đặt runConfig cơ bản và cho biết thời điểm bị thiếu chế độ cài đặt hoặc khi apphosting.yaml không tồn tại:

> next build

  ▲ Next.js 14.1.4
  -  Environments: .env

  ...

Route (app)               Size   First Load JS
┌ λ /                  4.79 kB     214 kB
├ λ /_not-found             882 B     85.3 kB
└ λ /restaurant/[id]           5.28 kB     207 kB
+  First Load JS shared by all      84.4 kB
 ├ chunks/69-6678c81190a8fe82.js    29 kB
 ├ chunks/fd9d1056-51920e345d2966e8.js 53.4 kB
 └ other shared chunks (total)     1.98 kB

Ghi nhật ký vào Cloud Logging

Nếu muốn ghi lại các sự kiện tuỳ chỉnh, bạn có thể ghi vào Cloud Logging từ Cloud Run, nơi mã do máy chủ kết xuất sẽ chạy. Sử dụng các lệnh gọi ghi nhật ký JavaScript chuẩn như console.logconsole.error. Ví dụ: để viết một mục tuỳ chỉnh từ mã cho trình xử lý định tuyến Next.js, bạn hãy làm như sau:

 • Các lệnh console.log() có cấp độ nhật ký INFO.
 • Các lệnh console.info() có cấp độ nhật ký INFO.
 • Các lệnh console.warn() có cấp độ nhật ký ERROR.
 • Các lệnh console.error() có cấp độ nhật ký ERROR.
 • Thông báo nội bộ trong hệ thống có cấp độ nhật ký là GỠ LỖI.

Xin lưu ý rằng console.log chuyển hướng đến tính năng Ghi nhật ký trên đám mây trong mã do máy chủ kết xuất cho ứng dụng của bạn. Các sự kiện liên quan đến tính năng kết xuất tĩnh sẽ được gửi đến nhật ký của Cloud Build, trong khi quá trình kết xuất trên máy chủ được gửi đến nhật ký của Cloud Run.

Xem các chỉ số trong bảng điều khiển

Trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể truy cập vào các chỉ số về lưu lượng truy cập và mức sử dụng của dịch vụ Cloud Run hỗ trợ ứng dụng web của bạn.

Trong trình đơn theo bối cảnh của bảng điều khiển của Firebase (trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm ở phía trên bên phải) để xem bản phát hành hiện tại, hãy chọn Xem chỉ số Cloud Run. Bạn sẽ có thể theo dõi số lượng yêu cầu gửi đến dịch vụ Cloud Run, bao gồm cả thông tin phân tích theo mã phản hồi để nắm được tỷ lệ lỗi của ứng dụng.

Bạn cũng sẽ xem độ trễ của yêu cầu và chỉ số về mức sử dụng vùng chứa (chẳng hạn như mức sử dụng CPU và mức sử dụng bộ nhớ) để hiểu rõ hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Xem lỗi máy chủ

Công cụ Báo cáo lỗi trên đám mây hợp nhất các lỗi từ thực thể của dịch vụ Lưu trữ ứng dụng trên Cloud Run. Bạn có thể tuỳ ý định cấu hình tính năng Báo cáo lỗi trên đám mây để thông báo cho bạn khi phát sinh lỗi mới.