Wyświetlanie logów i wskaźników

Logowanie i wskaźniki to ważne narzędzia do debugowania i monitorowania kodu. Hosting aplikacji zapewnia szybki dostęp do wyświetlania logów i wskaźników dotyczących usług Google Cloud obsługujących Twoją aplikację internetową: Cloud Run, Cloud Build i Cloud CDN.

Korzystając ze standardowej składni logowania, takiej jak console.log w Node.js, możesz zapisywać wpisy logu w Cloud Logging.

Wyświetl logi w konsoli

W menu kontekstowym konsoli Firebase (menu z 3 kropkami w prawym górnym rogu) możesz szybko wyświetlić szczegóły wersji i błędy Cloud Run, a także logi Cloud Build.

Logi te zawierają przydatne informacje pomocne przy debugowaniu wdrożeń App Hosting. Na przykład dziennik Cloud Run odnotowuje, że element package.json nie został znaleziony.

Log Cloud Build wyświetla dane wyjściowe kompilacji, co umożliwia sprawdzenie, czy wystąpiły błędy w konfiguracji platformy czy hostingu aplikacji. Wyświetla też podstawowe ustawienia runConfig oraz informuje, gdy brakuje ustawień lub gdy apphosting.yaml nie istnieje:

> next build

  ▲ Next.js 14.1.4
  -  Environments: .env

  ...

Route (app)               Size   First Load JS
┌ λ /                  4.79 kB     214 kB
├ λ /_not-found             882 B     85.3 kB
└ λ /restaurant/[id]           5.28 kB     207 kB
+  First Load JS shared by all      84.4 kB
 ├ chunks/69-6678c81190a8fe82.js    29 kB
 ├ chunks/fd9d1056-51920e345d2966e8.js 53.4 kB
 └ other shared chunks (total)     1.98 kB

Zapisywanie logów w Cloud Logging

Jeśli chcesz rejestrować zdarzenia niestandardowe, możesz zapisywać dane w usłudze Cloud Logging z poziomu Cloud Run, gdzie uruchamiany jest kod renderowany przez serwer. Używaj standardowych wywołań logowania JavaScript, takich jak console.log i console.error. Aby na przykład napisać niestandardowy wpis z kodu dla modułu obsługi trasy Next.js, musisz wykonać coś takiego:

 • Polecenia console.log() mają poziom logu INFO.
 • Polecenia console.info() mają poziom logu INFO.
 • Polecenia console.warn() mają poziom rejestrowania ERROR.
 • Polecenia console.error() mają poziom rejestrowania ERROR.
 • Wewnętrzne komunikaty systemowe mają poziom rejestrowania DEBUG.

Pamiętaj, że console.log trafia do Cloud Logging w kodzie renderowanym przez serwer aplikacji. Zdarzenia związane z renderowaniem statycznym są wysyłane do logów Cloud Build, a renderowanie serwera – do logów Cloud Run.

Wyświetl dane w konsoli

W konsoli Firebase masz dostęp do wskaźników ruchu i wykorzystania dla usługi Cloud Run, na której opiera się Twoja aplikacja internetowa.

W menu kontekstowym konsoli Firebase (menu z 3 kropkami w prawym górnym rogu) dla bieżącego wdrożenia wybierz Wyświetl wskaźniki Cloud Run. Możesz monitorować liczbę żądań docierających do usługi Cloud Run, w tym podział według kodu odpowiedzi, aby poznać odsetek błędów aplikacji.

Dostępne są też wskaźniki czasu oczekiwania na żądania i wykorzystania kontenerów (np. wykorzystanie procesora i pamięci), które pomogą Ci zrozumieć wydajność i skalowalność aplikacji.

Wyświetl błędy serwera

Usługa Cloud Error Reporting zbiera błędy z Twojej instancji Cloud Run w usłudze Hosting aplikacji. Opcjonalnie możesz skonfigurować Cloud Error Reporting, aby powiadamiał Cię o nowych błędach.