Quản lý người dùng đa yếu tố

Tài liệu này cho bạn biết cách sử dụng SDK quản trị của Firebase để quản lý người dùng đa yếu tố theo phương thức lập trình. Khi quản lý người dùng đa yếu tố, bạn có quyền truy cập vào nhiều thuộc tính người dùng hơn so với người dùng có một yếu tố.

Trước khi bắt đầu

Cài đặt SDK dành cho quản trị viên Node.js. Các ngôn ngữ khác của SDK dành cho quản trị viên hiện chưa được hỗ trợ.

Thu hút người dùng

Bạn có thể truy xuất dữ liệu liên quan đến đa yếu tố của người dùng, chẳng hạn như danh sách các yếu tố thứ hai đã đăng ký từ đối tượng UserRecord. Để nhận bản ghi người dùng, hãy gọi getUser() hoặc getUserByEmail().

Ví dụ bên dưới cho thấy một người dùng đã đăng ký theo nhiều yếu tố:

// console.log(userRecord.toJSON());
{
 uid: 'some-uid',
 displayName: 'John Doe',
 email: 'johndoe@gmail.com',
 photoURL: 'http://www.example.com/12345678/photo.png',
 emailVerified: true,
 phoneNumber: '+11234567890',
 // Set this user as admin.
 customClaims: {admin: true},
 // User with Google provider.
 providerData: [{
  uid: 'google-uid',
  email: 'johndoe@gmail.com',
  displayName: 'John Doe',
  photoURL: 'http://www.example.com/12345678/photo.png',
  providerId: 'google.com'
 }],
 multiFactor: {
  enrolledFactors: [
   // 2FA with SMS as 2nd factor.
   {
    uid: '53HG4HG45HG8G04GJ40J4G3J',
    phoneNumber: '+16505551234',
    displayName: 'Work phone',
    enrollmentTime: 'Fri, 22 Sep 2017 01:49:58 GMT',
    factorId: 'phone',
   },
  ],
 },
};

Người dùng trang thông tin

Đoạn mã dưới đây cho biết cách liệt kê tất cả người dùng và kiểm tra xem họ đã đăng ký một yếu tố phụ hay chưa:

admin.auth().listUsers(1000, nextPageToken)
 .then((listUsersResult) => {
  listUsersResult.users.forEach((userRecord) => {
   // Multi-factor enrolled users second factors can be retrieved via:
   if (userRecord.multiFactor) {
    userRecord.multiFactor.enrolledFactors.forEach((enrolledFactor) => {
     console.log(userRecord.uid, enrolledFactor.toJSON());
    });
   }
  });
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error listing users:', error);
 });

Người dùng được trả về hàng loạt, theo thứ tự của uid. Mỗi lô kết quả chứa một danh sách người dùng và một mã thông báo trang tiếp theo được dùng để tìm nạp lô tiếp theo. Khi tất cả người dùng được liệt kê, sẽ không có pageToken nào được trả về.

Trường maxResult chỉ định kích thước lô lớn nhất. Giá trị mặc định và tối đa là 1000.

Tạo người dùng

Gọi createUser() để tạo người dùng mới. Người dùng mới có các yếu tố phụ phải có địa chỉ email đã xác minh (đặt emailVerified thành true) và sử dụng một yếu tố đầu tiên được hỗ trợ để đăng nhập. Mỗi người dùng được phép có tối đa 5 yếu tố phụ.

Ví dụ cho thấy cách tạo một người dùng mới có 2 yếu tố phụ:

admin.auth().createUser({
 uid: '123456789',
 email: 'user@example.com',
 emailVerified: true,
 password: 'password',
 multiFactor: {
  enrolledFactors: [
   // When creating users with phone second factors, the uid and
   // enrollmentTime should not be specified. These will be provisioned by
   // the Auth server.
   // Primary second factor.
   {
    phoneNumber: '+16505550001',
    displayName: 'Corp phone',
    factorId: 'phone',
   },
   // Backup second factor.
   {
    phoneNumber: '+16505550002',
    displayName: 'Personal phone',
    factorId: 'phone'
   },
  ],
 },
})
.then((userRecord) => {
 console.log(userRecord.multiFactor.enrolledFactors);
})
.catch((error) => {
 console.log(error);
});

Cập nhật người dùng

Để cập nhật một người dùng hiện có, hãy gọi updateUser():

admin.auth().updateUser(uid: '123456789', {
 multiFactor: {
  enrolledFactors: [
   {
    // uid will be auto-generated.
    phoneNumber: '+16505550003',
    displayName: 'Spouse\'s phone',
    factorId: 'phone',
   },
   {
    // uid can also be specified. This is useful if a new second factor is added and an
    // existing enrolled second factor is kept unmodified.
    uid: 'existing-enrolled-mfa-uid',
    phoneNumber: '+16505550004',
    displayName: 'Personal phone',
    factorId: 'phone',
   },
   {
    phoneNumber: '+16505550005',
    displayName: 'Backup phone',
    factorId: 'phone',
    // Enrollment time can also be explicitly specified.
    enrollmentTime: new Date().toUTCString(),
   },
  ],
 },
})
.then((userRecord) => {
 console.log(userRecord.multiFactor.enrolledFactors);
})
.catch((error) => {
 console.log(error);
});

Thêm một yếu tố phụ mới

Việc gọi updateUser() bằng một danh sách enrolledFactors sẽ xoá mọi yếu tố phụ hiện có của người dùng. Để thêm yếu tố phụ mới trong khi vẫn giữ nguyên các yếu tố hiện có, trước tiên hãy tìm kiếm người dùng, sau đó thêm yếu tố mới vào danh sách:

function enrollSecondFactor(userId, secondFactorPhoneNumber, secondFactorDisplayName) {
 return admin.auth().getUser(userId)
  .then((userRecord) => {
   const updatedList = (userRecord.multiFactor &&
    userRecord.multiFactor.toJSON().enrolledFactors) || [];
   updatedList.push({
    phoneNumber: secondFactorPhoneNumber,
    displayName: secondFactorDisplayName,
    factorId: 'phone',
   });
   return admin.auth().updateUser(userRecord.uid, {
    multiFactor: {
     enrolledFactors: updatedList,
    },
   });
  })
  .catch((error) => {
   console.log(error);
  });
}

Xoá yếu tố phụ

Để huỷ đăng ký hoàn toàn cho người dùng khỏi tính năng xác thực đa yếu tố, hãy đặt enrolledFactors thành null hoặc một mảng trống:

admin.auth().updateUser(uid: '123456789', {
 multiFactor: {
  enrolledFactors: null,
 },
})
.then((userRecord) => {
 console.log(userRecord.multiFactor);
})
.catch((error) => {
 console.log(error);
});