Liên kết nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản trên Android

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của trình cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có. Người dùng có thể được nhận dạng bằng cùng một mã nhận dạng người dùng Firebase, bất kể họ đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào để đăng nhập. Ví dụ: người dùng đã đăng nhập bằng mật khẩu có thể liên kết Tài khoản Google và đăng nhập bằng một trong hai phương thức trong tương lai. Hoặc người dùng ẩn danh có thể liên kết tài khoản Facebook rồi sau đó đăng nhập bằng Facebook để tiếp tục sử dụng ứng dụng của bạn.

Trước khi bắt đầu

Thêm tính năng hỗ trợ cho 2 hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực (có thể bao gồm cả phương thức xác thực ẩn danh) vào ứng dụng của bạn.

Cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có:

 1. Đăng nhập người dùng bằng bất kỳ phương thức hoặc nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào.
 2. Hoàn tất quy trình đăng nhập cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới, tối đa nhưng không bao gồm việc gọi một trong các phương thức FirebaseAuth.signInWith. Ví dụ: lấy mã nhận dạng trên Google, mã truy cập Facebook hoặc email và mật khẩu của người dùng.
 3. Nhận AuthCredential cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới:

  Đăng nhập bằng tài khoản Google

  Kotlin+KTX

  val credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null)

  Java

  AuthCredential credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null);
  Đăng nhập Facebook

  Kotlin+KTX

  val credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.token)

  Java

  AuthCredential credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.getToken());
  Đăng nhập bằng email bằng mật khẩu

  Kotlin+KTX

  val credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password)

  Java

  AuthCredential credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password);
 4. Truyền đối tượng AuthCredential đến phương thức linkWithCredential của người dùng đã đăng nhập:

  Kotlin+KTX

  auth.currentUser!!.linkWithCredential(credential)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        Log.d(TAG, "linkWithCredential:success")
        val user = task.result?.user
        updateUI(user)
      } else {
        Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }
    }

  Java

  mAuth.getCurrentUser().linkWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            Log.d(TAG, "linkWithCredential:success");
            FirebaseUser user = task.getResult().getUser();
            updateUI(user);
          } else {
            Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(AnonymousAuthActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
        }
      });

  Lệnh gọi đến linkWithCredential sẽ không thành công nếu thông tin đăng nhập đã được liên kết với một tài khoản người dùng khác. Trong trường hợp này, bạn phải xử lý việc hợp nhất các tài khoản và dữ liệu liên kết sao cho phù hợp với ứng dụng của mình:

  Kotlin+KTX

  val prevUser = auth.currentUser
  auth.signInWithCredential(credential)
    .addOnSuccessListener { result ->
      val currentUser = result.user
      // Merge prevUser and currentUser accounts and data
      // ...
    }
    .addOnFailureListener {
      // ...
    }

  Java

  FirebaseUser prevUser = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
  mAuth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          FirebaseUser currentUser = task.getResult().getUser();
          // Merge prevUser and currentUser accounts and data
          // ...
        }
      });

Nếu lệnh gọi đến linkWithCredential thành công, thì giờ đây, người dùng có thể đăng nhập bằng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào đã liên kết và truy cập vào cùng một dữ liệu Firebase.

Bạn có thể huỷ liên kết nhà cung cấp dịch vụ xác thực khỏi một tài khoản để người dùng không thể đăng nhập bằng tài khoản nhà cung cấp đó nữa.

Để huỷ liên kết trình cung cấp dịch vụ xác thực khỏi tài khoản người dùng, hãy chuyển mã nhà cung cấp vào phương thức unlink. Bạn có thể lấy mã nhà cung cấp của các trình cung cấp dịch vụ xác thực được liên kết với người dùng bằng cách gọi getProviderData.

Kotlin+KTX

Firebase.auth.currentUser!!.unlink(providerId)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Auth provider unlinked from account
      // ...
    }
  }

Java

mAuth.getCurrentUser().unlink(providerId)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Auth provider unlinked from account
          // ...
        }
      }
    });