Xác thực bằng OpenID Connect trên Android

Nếu đã nâng cấp lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể xác thực người dùng bằng Firebase bằng cách sử dụng nhà cung cấp tương thích với OpenID Connect (OIDC) mà bạn chọn. Điều này giúp bạn có thể sử dụng trình cung cấp danh tính không được Firebase hỗ trợ sẵn.

Trước khi bắt đầu

Để đăng nhập cho người dùng bằng cách sử dụng nhà cung cấp OIDC, trước tiên, bạn phải thu thập một số thông tin từ nhà cung cấp đó:

 • Mã ứng dụng khách: Một chuỗi duy nhất của nhà cung cấp giúp nhận dạng ứng dụng của bạn. Nhà cung cấp có thể chỉ định cho bạn một mã ứng dụng khách khác nhau cho từng nền tảng mà bạn hỗ trợ. Đây là một trong các giá trị của thông báo xác nhận quyền sở hữu aud trong mã thông báo mã nhận dạng do nhà cung cấp của bạn cấp.

 • Mật khẩu ứng dụng khách: Chuỗi bí mật mà nhà cung cấp sử dụng để xác nhận quyền sở hữu một mã ứng dụng khách. Đối với mỗi mã ứng dụng khách, bạn cần có một mật khẩu ứng dụng khách trùng khớp. (Giá trị này chỉ bắt buộc nếu bạn đang sử dụng quy trình mã xác thực, bạn nên làm như vậy.)

 • Công ty phát hành: Một chuỗi xác định nhà cung cấp. Giá trị này phải là một URL mà khi được thêm với /.well-known/openid-configuration, sẽ là vị trí của tài liệu khám phá OIDC của nhà cung cấp. Ví dụ: nếu tổ chức phát hành là https://auth.example.com, thì tài liệu khám phá phải có tại https://auth.example.com/.well-known/openid-configuration.

Sau khi bạn có các thông tin trên, hãy bật OpenID Connect làm nhà cung cấp đăng nhập cho dự án Firebase của bạn:

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn.

 2. Nếu bạn chưa nâng cấp lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, hãy thực hiện việc này. Phương thức xác thực OpenID Connect chỉ có trong các dự án đã nâng cấp.

 3. Trên trang Nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Thêm nhà cung cấp mới, sau đó nhấp vào OpenID Connect.

 4. Chọn xem bạn sẽ sử dụng quy trình mã uỷ quyền hay quy trình cấp quyền ngầm ẩn.

  Bạn nên luôn sử dụng luồng mã nếu nhà cung cấp hỗ trợ luồng mã này. Luồng ngầm ẩn sẽ kém an toàn hơn và bạn không nên sử dụng luồng này.

 5. Đặt tên cho nhà cung cấp này. Lưu ý mã nhà cung cấp được tạo: chẳng hạn như oidc.example-provider. Bạn sẽ cần mã nhận dạng này khi thêm mã đăng nhập vào ứng dụng của mình.

 6. Chỉ định mã ứng dụng khách, mật khẩu ứng dụng khách và chuỗi nhà phát hành của nhà cung cấp. Các giá trị này phải khớp chính xác với giá trị mà nhà cung cấp đã chỉ định cho bạn.

 7. Lưu thay đổi.

Xử lý quy trình đăng nhập bằng Firebase SDK

Nếu bạn đang tạo một ứng dụng Android, thì cách dễ nhất để xác thực người dùng với Firebase thông qua nhà cung cấp OIDC là xử lý toàn bộ quy trình đăng nhập bằng SDK Android của Firebase.

Để xử lý quy trình đăng nhập bằng SDK Android của Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thực thể của OAuthProvider bằng cách sử dụng Builder với mã nhận dạng của trình cung cấp

  Kotlin+KTX

  val providerBuilder = OAuthProvider.newBuilder("oidc.example-provider")

  Java

  OAuthProvider.Builder providerBuilder = OAuthProvider.newBuilder("oidc.example-provider");

 2. Không bắt buộc: Chỉ định các thông số OAuth tuỳ chỉnh khác mà bạn muốn gửi cùng với yêu cầu OAuth.

  Kotlin+KTX

  // Target specific email with login hint.
  providerBuilder.addCustomParameter("login_hint", "user@example.com")

  Java

  // Target specific email with login hint.
  providerBuilder.addCustomParameter("login_hint", "user@example.com");

  Hãy liên hệ với nhà cung cấp OIDC (OpenID Connect) của bạn để biết các tham số mà họ hỗ trợ. Xin lưu ý rằng bạn không thể truyền các tham số bắt buộc của Firebase bằng setCustomParameters(). Các tham số này là client_id, response_type, redirect_uri, state, scoperesponse_mode.

 3. Không bắt buộc: Chỉ định các phạm vi OAuth 2.0 khác ngoài hồ sơ cơ bản mà bạn muốn yêu cầu từ nhà cung cấp dịch vụ xác thực.

  Kotlin+KTX

  // Request read access to a user's email addresses.
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  providerBuilder.scopes = listOf("mail.read", "calendars.read")

  Java

  // Request read access to a user's email addresses.
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  List<String> scopes =
      new ArrayList<String>() {
        {
          add("mail.read");
          add("calendars.read");
        }
      };
  providerBuilder.setScopes(scopes);

  Hãy liên hệ với nhà cung cấp OIDC (OpenID Connect) của bạn để biết phạm vi mà họ sử dụng.

 4. Xác thực bằng Firebase bằng đối tượng nhà cung cấp OAuth. Xin lưu ý rằng không giống như các thao tác FirebaseAuth khác, thao tác này sẽ kiểm soát giao diện người dùng bằng cách bật lên Thẻ Chrome tuỳ chỉnh. Do đó, đừng tham chiếu đến Hoạt động của bạn trong OnSuccessListenerOnFailureListener mà bạn đính kèm vì chúng sẽ tách ra ngay lập tức khi thao tác này khởi động giao diện người dùng.

  Trước tiên, bạn nên kiểm tra xem mình đã nhận được phản hồi hay chưa. Khi đăng nhập bằng phương thức này, Hoạt động của bạn sẽ được chuyển sang chế độ nền, có nghĩa là hệ thống có thể xác nhận lại quyền sở hữu trong quy trình đăng nhập. Để đảm bảo rằng mình không yêu cầu người dùng thử lại trong trường hợp này, bạn nên kiểm tra xem đã có kết quả hay chưa.

  Để kiểm tra xem có kết quả đang chờ xử lý hay không, hãy gọi getPendingAuthResult:

  Kotlin+KTX

  val pendingResultTask = firebaseAuth.pendingAuthResult
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
      .addOnSuccessListener {
        // User is signed in.
        // IdP data available in
        // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
        // The OAuth access token can also be retrieved:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
        // The OAuth secret can be retrieved by calling:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
      }
      .addOnFailureListener {
        // Handle failure.
      }
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Java

  Task<AuthResult> pendingResultTask = firebaseAuth.getPendingAuthResult();
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<AuthResult>() {
              @Override
              public void onSuccess(AuthResult authResult) {
                // User is signed in.
                // IdP data available in
                // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
                // The OAuth access token can also be retrieved:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
                // The OAuth secret can be retrieved by calling:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Handle failure.
              }
            });
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Để bắt đầu quy trình đăng nhập, hãy gọi startActivityForSignInWithProvider:

  Kotlin+KTX

  firebaseAuth
    .startActivityForSignInWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is signed in.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  firebaseAuth
      .startActivityForSignInWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is signed in.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

 5. Mặc dù các ví dụ ở trên tập trung vào quy trình đăng nhập, nhưng bạn cũng có thể liên kết nhà cung cấp OIDC với người dùng hiện có bằng startActivityForLinkWithProvider. Ví dụ: bạn có thể liên kết nhiều nhà cung cấp với cùng một người dùng để cho phép họ đăng nhập bằng một trong hai nhà cung cấp đó.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForLinkWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // Provider credential is linked to the current user.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // authResult.getCredential().getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // authResult.getCredential().getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForLinkWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // Provider credential is linked to the current user.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // authResult.getCredential().getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // authResult.getCredential().getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

 6. Bạn có thể dùng cùng một mẫu với startActivityForReauthenticateWithProvider để truy xuất thông tin xác thực mới cho các thao tác nhạy cảm yêu cầu đăng nhập gần đây.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForReauthenticateWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is re-authenticated with fresh tokens and
      // should be able to perform sensitive operations
      // like account deletion and email or password
      // update.
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForReauthenticateWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is re-authenticated with fresh tokens and
              // should be able to perform sensitive operations
              // like account deletion and email or password
              // update.
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

Xử lý quy trình đăng nhập theo cách thủ công

Nếu đã triển khai quy trình đăng nhập OpenID Connect trong ứng dụng của mình, thì bạn có thể sử dụng trực tiếp mã thông báo mã nhận dạng để xác thực với Firebase:

Kotlin+KTX

val providerId = "oidc.example-provider" // As registered in Firebase console.
val credential = oAuthCredential(providerId) {
  setIdToken(idToken) // ID token from OpenID Connect flow.
}
Firebase.auth
  .signInWithCredential(credential)
  .addOnSuccessListener { authResult ->
    // User is signed in.

    // IdP data available in:
    //  authResult.additionalUserInfo.profile
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    // Handle failure.
  }

Java

AuthCredential credential = OAuthProvider
    .newCredentialBuilder("oidc.example-provider") // As registered in Firebase console.
    .setIdToken(idToken) // ID token from OpenID Connect flow.
    .build();
FirebaseAuth.getInstance()
    .signInWithCredential(credential)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onSuccess(AuthResult authResult) {
        // User is signed in.

        // IdP data available in:
        //  authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile()
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Handle failure.
      }
    });

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin của nhà cung cấp dịch vụ xác thực) mà người dùng đã đăng nhập. Tài khoản mới này được lưu trữ như một phần trong dự án Firebase và có thể được dùng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng FirebaseUser. Xem phần Quản lý người dùng.

 • Trong Quy tắc bảo mật của Cloud Storage và Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng riêng biệt của người dùng đã đăng nhập từ biến auth rồi sử dụng mã này để kiểm soát những dữ liệu mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi signOut:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();