Liên kết nhiều nhà cung cấp xác thực với một tài khoản bằng C++

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình bằng nhiều nhà cung cấp xác thực bằng cách liên kết thông tin xác thực của nhà cung cấp xác thực với tài khoản người dùng hiện có. Người dùng có thể được nhận dạng bằng cùng một ID người dùng Firebase bất kể nhà cung cấp xác thực mà họ đã sử dụng để đăng nhập. Ví dụ: người dùng đã đăng nhập bằng mật khẩu có thể liên kết tài khoản Google và đăng nhập bằng một trong hai phương pháp trong tương lai. Hoặc, người dùng ẩn danh có thể liên kết tài khoản Facebook và sau đó đăng nhập bằng Facebook để tiếp tục sử dụng ứng dụng của bạn.

Trước khi bắt đầu

Thêm hỗ trợ cho hai hoặc nhiều nhà cung cấp xác thực (có thể bao gồm xác thực ẩn danh) vào ứng dụng của bạn.

Để liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp xác thực với tài khoản người dùng hiện có:

 1. Đăng nhập người dùng bằng bất kỳ nhà cung cấp hoặc phương thức xác thực nào.
 2. Hoàn tất quy trình đăng nhập cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới tối đa nhưng không bao gồm việc gọi một trong các phương thức firebase::auth::Auth::SignInWithCredential . Ví dụ: lấy mã thông báo Google ID, mã thông báo truy cập Facebook hoặc email và mật khẩu của người dùng.
 3. Nhận firebase::auth::Credential cho nhà cung cấp xác thực mới:

  Đăng nhập bằng Google
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::GoogleAuthProvider::GetCredential(google_id_token,
                             nullptr);
  
  Đăng nhập Facebook
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::FacebookAuthProvider::GetCredential(access_token);
  
  Đăng nhập email-mật khẩu
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::EmailAuthProvider::GetCredential(email, password);
  
 4. Truyền đối tượng firebase::auth::Credential cho phương thức LinkWithCredential của người dùng đã đăng nhập:

  // Link the new credential to the currently active user.
  firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    current_user.LinkWithCredential(credential);
  

  Cuộc gọi tới LinkWithCredential sẽ không thành công nếu thông tin đăng nhập đã được liên kết với tài khoản người dùng khác. Trong tình huống này, bạn phải xử lý việc hợp nhất các tài khoản và dữ liệu liên quan sao cho phù hợp với ứng dụng của mình:

  // Gather data for the currently signed in User.
  firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
  std::string current_email = current_user.email();
  std::string current_provider_id = current_user.provider_id();
  std::string current_display_name = current_user.display_name();
  std::string current_photo_url = current_user.photo_url();
  
  // Sign in with the new credentials.
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInAndRetrieveDataWithCredential(credential);
  
  // To keep example simple, wait on the current thread until call completes.
  while (result.status() == firebase::kFutureStatusPending) {
   Wait(100);
  }
  
  // The new User is now active.
  if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
   firebase::auth::User* new_user = *result.result();
  
   // Merge new_user with the user in details.
   // ...
   (void)new_user;
  }
  

Nếu lệnh gọi tới LinkWithCredential thành công, giờ đây người dùng có thể đăng nhập bằng bất kỳ nhà cung cấp xác thực được liên kết nào và truy cập vào cùng một dữ liệu Firebase.

Bạn có thể hủy liên kết nhà cung cấp dịch vụ xác thực khỏi tài khoản để người dùng không thể đăng nhập bằng nhà cung cấp đó nữa.

Để hủy liên kết nhà cung cấp xác thực khỏi tài khoản người dùng, hãy chuyển ID nhà cung cấp sang phương thức Unlink . Bạn có thể lấy ID nhà cung cấp của nhà cung cấp xác thực được liên kết với người dùng bằng cách gọi ProviderData .

// Unlink the sign-in provider from the currently active user.
firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  current_user.Unlink(providerId);