Giới hạn xác thực của Firebase

Các thao tác xác thực sau đây có giới hạn về tần suất mà bạn có thể thực hiện. Hãy liên hệ với Firebase trước vài tuần để thảo luận về các trường hợp sử dụng đặc biệt.

Hạn mức sử dụng hằng ngày không dùng công cụ

Các giới hạn sau đây là hạn mức sử dụng hằng ngày đối với người dùng tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng trong gói Spark miễn phí. Các hạn mức sử dụng này tương ứng trực tiếp với Các bậc giá của Google Cloud.

Hoạt động sử dụng Giới hạn không đo lường
Số người dùng hoạt động hằng ngày Cấp 1 3000 sự kiện mỗi ngày
Số người dùng hoạt động hằng ngày Cấp 2 2 lần mỗi ngày

Giới hạn tạo và xoá tài khoản

Hoạt động Giới hạn
Tạo tài khoản mới 100 tài khoản/giờ cho mỗi địa chỉ IP
Xoá tài khoản 10 tài khoản/giây
Xoá hàng loạt tài khoản 1 yêu cầu/giây
Thông tin cập nhật về cấu hình tài khoản 10 yêu cầu/giây

Hạn mức tài khoản

Loại tài khoản Giới hạn
Tài khoản người dùng ẩn danh 100 triệu
Tài khoản người dùng đã đăng ký Không giới hạn

Hạn mức gửi email

Hạn mức được liệt kê trong phần này sẽ thay đổi tỷ lệ theo số lượng người dùng.

Hoạt động Giới hạn của gói Spark Hạn mức của gói linh hoạt
Email xác minh địa chỉ 1000 email/ngày 100.000 email/ngày
Email thay đổi địa chỉ 1000 email/ngày 10.000 email/ngày
Email đặt lại mật khẩu 150 email/ngày 10.000 email/ngày
Gửi email đăng nhập bằng đường liên kết qua email 5 email/ngày 25.000 email/ngày

Hạn mức được liệt kê trong phần này sẽ thay đổi tỷ lệ theo số lượng người dùng.

Hoạt động Giới hạn của gói Spark Hạn mức của gói linh hoạt
Đường liên kết xác minh địa chỉ 10.000 email/ngày 1.000.000 email/ngày
Đường liên kết đặt lại mật khẩu 1500 email/ngày 100.000 email/ngày
Đường liên kết đăng nhập 20.000 email/ngày 250.000 email/ngày

Giới hạn đăng nhập bằng số điện thoại

Hoạt động Giới hạn
Hoạt động đăng nhập của người dùng 1600/phút, cũng như mức giá và giới hạn được chỉ định trên trang Định giá
Tin nhắn SMS có mã xác minh

Xác thực Firebase, miễn phí (Spark): 10 tin nhắn SMS đã gửi/ngày

Xác thực Firebase, thanh toán theo mức dùng (Linh động): hạn mức 3.000 tin nhắn SMS/ngày

Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, không mất phí (Spark): 10 tin nhắn SMS đã gửi/ngày

Xác thực Firebase với Nền tảng nhận dạng, thanh toán theo mức dùng (Blaze): Không giới hạn

Yêu cầu xác minh 150 yêu cầu/địa chỉ IP/giờ

Hạn mức gửi tin nhắn SMS xác minh

Hoạt động Giới hạn
Đã gửi tin nhắn SMS xác minh. 1.000 thư đã gửi/phút
SMS xác minh được gửi theo địa chỉ IP 50 thư gửi/phút, 500 thư gửi/giờ

Ngoài ra, có giới hạn về số lượng tin nhắn SMS xác minh mà một dự án có thể gửi đến một số điện thoại duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể thử nghiệm với số giả hoặc trên nhiều thiết bị để đảm bảo dự án không vượt quá các giới hạn này.

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi mã xác minh được gửi theo số điện thoại nếu đã bật tính năng Ghi nhật ký hoạt động trên dự án của mình.

Các giới hạn của API Bộ công cụ nhận dạng

Hoạt động Giới hạn
Số hoạt động trên mỗi tài khoản dịch vụ 500 yêu cầu/giây
Số hoạt động trên mỗi dự án 1000 yêu cầu/giây, 10 triệu yêu cầu/ngày
Số tài khoản tải lên cho mỗi dự án* 3.600 lượt tải lên/phút
Số lượt tải tài khoản xuống theo từng dự án* 21.000 yêu cầu/phút
Số truy vấn UserInfo cho mỗi dự án* 900 yêu cầu/phút
Số lần cập nhật cấu hình theo từng dự án* 300 yêu cầu/phút
Số lần cập nhật cấu hình theo từng dự án và người dùng* 300 yêu cầu/phút
Xoá hàng loạt tài khoản theo từng dự án* 3000 yêu cầu/phút
Số lượt đăng nhập bằng mã thông báo tuỳ chỉnh cho mỗi dự án 45.000 lần đăng nhập/phút
createAuthURI cuộc gọi trên mỗi địa chỉ IP 120 yêu cầu/giờ
Lệnh gọi hàm chặn cho mỗi dự án 2000 yêu cầu/phút
GetAccountInfo cho mỗi dự án* 500.000 yêu cầu/phút

* Thao tác chỉ dành cho quản trị viên.

Phương thức fetchProvidersForEmail()fetchSignInMethodsForEmail(email) tận dụng điểm cuối createAuthURI.

Giới hạn của Token Service API

Hoạt động Giới hạn
Trao đổi mã thông báo cho mỗi dự án 18.000 lượt trao đổi/phút