Uwierzytelniaj za pomocą Firebase za pomocą kont opartych na haśle za pomocą Unity

Uwierzytelnianie Firebase pozwala użytkownikom na uwierzytelnianie w Firebase za pomocą ich adresów e-mail i haseł oraz do zarządzania kontami opartymi na hasłach w aplikacji.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z Uwierzytelniania Firebase, musisz:

 • Zarejestruj projekt Unity i skonfiguruj go pod kątem korzystania z Firebase.

  • Jeśli Twój projekt w Unity korzysta już z Firebase, oznacza to, że został zarejestrowany i skonfigurowany pod kątem Firebase.

  • Jeśli nie masz projektu w Unity, możesz pobrać przykładową aplikację.

 • Dodaj pakiet SDK Firebase Unity (a konkretnie FirebaseAuth.unitypackage) do projektu Unity.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu Unity wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w otwartym projekcie Unity (np. musisz pobrać z konsoli pliki konfiguracyjne Firebase, a następnie przenieść je do projektu Unity).

Uzyskaj dostęp do zajęć Firebase.Auth.FirebaseAuth

Klasa FirebaseAuth jest bramą dla wszystkich wywołań interfejsu API. Jest dostępna przez FirebaseAuth.DefaultInstance.
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;

Tworzenie konta opartego na haśle

Aby utworzyć nowe konto użytkownika z hasłem, wykonaj te czynności w kodzie logowania do aplikacji:

 1. Gdy nowy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego w aplikacji, musisz wykonać wszystkie nowe kroki weryfikacji konta, które są wymagane w tej aplikacji. Sprawdź np., czy hasło do nowego konta jest wpisane prawidłowo i czy spełnia Twoje wymagania.
 2. Utwórz nowe konto, przesyłając jego adres e-mail i hasło na adres FirebaseAuth.CreateUserWithEmailAndPassword:
  auth.CreateUserWithEmailAndPasswordAsync(email, password).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("CreateUserWithEmailAndPasswordAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("CreateUserWithEmailAndPasswordAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   // Firebase user has been created.
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("Firebase user created successfully: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  });
  

Logowanie użytkownika za pomocą adresu e-mail i hasła

Procedura logowania użytkownika za pomocą hasła jest podobna do procedury tworzenia nowego konta. W funkcji logowania w aplikacji wykonaj te czynności:

 1. Gdy użytkownik zaloguje się w Twojej aplikacji, przekaż jego adres e-mail i hasło do FirebaseAuth.SignInWithEmailAndPassword:
  auth.SignInWithEmailAndPasswordAsync(email, password).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("SignInWithEmailAndPasswordAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("SignInWithEmailAndPasswordAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  });
  
 2. Możesz też utworzyć dane logowania i zalogować się tak jak w przypadku innych przepływów pracy:
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.EmailAuthProvider.GetCredential(email, password);
  auth.SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync(credential).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  });
  

Zalecane: włącz ochronę wyliczania e-maili

Niektóre metody uwierzytelniania Firebase, które przyjmują adresy e-mail jako parametry, powodują wystąpienie błędów, jeśli adres e-mail nie jest zarejestrowany, gdy trzeba go zarejestrować (np. podczas logowania się za pomocą adresu e-mail i hasła), lub rejestruje, gdy musi być nieużywany (np. podczas zmiany adresu e-mail użytkownika). Może to być pomocne przy podpowiadaniu użytkownikom konkretnych środków zaradczych. Może też być wykorzystywane przez nieuczciwe podmioty do wykrycia adresów e-mail zarejestrowanych przez użytkowników.

Aby ograniczyć to ryzyko, zalecamy włączenie w projekcie ochrony przed wyliczeniem adresów e-mail za pomocą narzędzia Google Cloud gcloud. Pamiętaj, że włączenie tej funkcji zmienia sposób raportowania błędów Uwierzytelniania Firebase: dopilnuj, aby aplikacja nie korzystała z bardziej szczegółowych błędów.

Następne kroki

Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, tworzone jest nowe konto użytkownika, które jest łączone z danymi logowania (nazwa użytkownika i hasło, numer telefonu lub informacje o dostawcy uwierzytelniania). Nowe konto jest przechowywane w ramach Twojego projektu Firebase i może być używane do identyfikowania użytkowników we wszystkich aplikacjach w Twoim projekcie niezależnie od tego, jak się on loguje.

 • W swoich aplikacjach możesz uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika z obiektu Firebase.Auth.FirebaseUser:

  Firebase.Auth.FirebaseUser user = auth.CurrentUser;
  if (user != null) {
   string name = user.DisplayName;
   string email = user.Email;
   System.Uri photo_url = user.PhotoUrl;
   // The user's Id, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
   // have one; use User.TokenAsync() instead.
   string uid = user.UserId;
  }
  
 • W regułach zabezpieczeń Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase i Cloud Storage możesz pobrać ze zmiennej auth unikalny identyfikator użytkownika zalogowanego użytkownika i użyć go do kontrolowania, do jakich danych użytkownik ma dostęp.

Możesz zezwolić użytkownikom na logowanie się w aplikacji przy użyciu różnych dostawców uwierzytelniania, łącząc dane logowania dostawcy uwierzytelniania z istniejącym kontem użytkownika.

Aby wylogować użytkownika, wywołaj SignOut():

auth.SignOut();