ลิงก์ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายกับบัญชีโดยใช้ JavaScript

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ใช้จะระบุตัวผู้ใช้ได้ด้วยรหัสผู้ใช้ Firebase เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ เช่น ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสามารถลิงก์บัญชี Google และลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอนาคต หรือผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถเชื่อมโยงบัญชี Facebook แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook ในภายหลังเพื่อใช้แอปของคุณต่อไป

ก่อนเริ่มต้น

เพิ่มการรองรับผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ 2 รายขึ้นไป (อาจรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุตัวตน) ในแอป

หากต้องการลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบจากผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น Google หรือ Facebook กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยใช้ผู้ให้บริการหรือวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใดก็ได้
 2. รับออบเจ็กต์ AuthProvider ที่สอดคล้องกับผู้ให้บริการที่คุณต้องการลิงก์กับบัญชีของผู้ใช้ ตัวอย่าง:

  Web

  import { GoogleAuthProvider, FacebookAuthProvider, TwitterAuthProvider, GithubAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const googleProvider = new GoogleAuthProvider();
  const facebookProvider = new FacebookAuthProvider();
  const twitterProvider = new TwitterAuthProvider();
  const githubProvider = new GithubAuthProvider();

  Web

  var googleProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
  var facebookProvider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
  var twitterProvider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
  var githubProvider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
 3. แจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ให้บริการที่ต้องการลิงก์ คุณแจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ได้โดยการเปิดหน้าต่างป๊อปอัปหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ของผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้ใช้วิธีเปลี่ยนเส้นทางในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยหน้าต่างป๊อปอัป โปรดโทรหา linkWithPopup

   Web

   import { getAuth, linkWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithPopup(auth.currentUser, provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    const user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web

   auth.currentUser.linkWithPopup(provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    var credential = result.credential;
    var user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  • หากต้องการลงชื่อเข้าใช้โดยการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ของผู้ให้บริการ โปรดโทรหา linkWithRedirect โดยทำดังนี้ ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำเมื่อใช้ "linkWithRedirect"

   Web

   import { getAuth, linkWithRedirect, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithRedirect(auth.currentUser, provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);

   Web

   auth.currentUser.linkWithRedirect(provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);
   หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้กลับมาที่หน้าเว็บของคุณ จากนั้น คุณจะเรียกข้อมูลผลการลงชื่อเข้าใช้ได้โดยเรียกใช้ getRedirectResult เมื่อโหลดหน้าเว็บ:

   Web

   import { getRedirectResult } from "firebase/auth";
   getRedirectResult(auth).then((result) => {
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    if (credential) {
     // Accounts successfully linked.
     const user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web

   auth.getRedirectResult().then((result) => {
    if (result.credential) {
     // Accounts successfully linked.
     var credential = result.credential;
     var user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ บัญชีของผู้ใช้กับผู้ให้บริการดังกล่าวจะลิงก์กับบัญชีของผู้ใช้ในโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

  การลิงก์บัญชีจะไม่สำเร็จหากข้อมูลเข้าสู่ระบบลิงก์กับบัญชีผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว ในกรณีนี้ คุณต้องจัดการการผสานรวมบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมสำหรับแอป

  Web

  import { getAuth, signInWithCredential, linkWithCredential, OAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  const repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  const auth = getAuth();
  const prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  const prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  signInWithCredential(auth, newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   const currentUser = result.user;
   const currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   const mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   const credential = OAuthProvider.credentialFromResult(result);
   return linkWithCredential(prevUser, credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     const linkCredential = OAuthProvider.credentialFromResult(linkResult);
     return signInWithCredential(auth, linkCredential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

  Web

  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  var repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  var prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  var prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  auth.signInWithCredential(newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   var currentUser = result.user;
   var currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   var mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   return prevUser.linkWithCredential(result.credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     return auth.signInWithCredential(linkResult.credential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

วิธีเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบอีเมลและรหัสผ่านลงในบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยใช้ผู้ให้บริการหรือวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใดก็ได้
 2. แจ้งให้ผู้ใช้ทราบอีเมลและรหัสผ่านใหม่
 3. สร้างออบเจ็กต์ AuthCredential ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน ดังนี้

  Web

  import { EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);

  Web

  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 4. ส่งออบเจ็กต์ AuthCredential ไปยังเมธอด linkWithCredential ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนี้

  Web

  import { getAuth, linkWithCredential } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  linkWithCredential(auth.currentUser, credential)
   .then((usercred) => {
    const user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Web

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then((usercred) => {
    var user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  การเรียก linkWithCredential จะล้มเหลวหากข้อมูลเข้าสู่ระบบลิงก์กับบัญชีผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว ในกรณีนี้ คุณต้องจัดการการผสานรวมบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมสำหรับแอป (ดูตัวอย่างด้านบน)

คุณยกเลิกการลิงก์ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีได้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้กับผู้ให้บริการรายนั้นได้อีก

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์จากบัญชีผู้ใช้ ให้ส่งรหัสผู้ให้บริการไปยังเมธอด unlink คุณรับรหัสผู้ให้บริการของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่ลิงก์กับผู้ใช้ได้จากพร็อพเพอร์ตี้ providerData

Web

import { getAuth, unlink } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
unlink(auth.currentUser, providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});

Web

user.unlink(providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});