Zarządzaj użytkownikami w Firebase

Tworzenie konta użytkownika

Nowego użytkownika możesz utworzyć w projekcie Firebase, wywołując metodę createUserWithEmailAndPassword lub logując użytkownika po raz pierwszy przy użyciu dostawcy tożsamości sfederowanego, takiego jak Logowanie przez Google lub Logowanie przez Facebooka.

Nowych użytkowników z uwierzytelnianiem za pomocą hasła możesz też utworzyć w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase, na stronie Użytkownicy lub za pomocą pakietu Admin SDK.

Pobierz informacje o zalogowanym użytkowniku

Aby uzyskać bieżącego użytkownika, najlepiej ustawić obserwatora w obiekcie Auth:

Web

import { getAuth, onAuthStateChanged } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
onAuthStateChanged(auth, (user) => {
 if (user) {
  // User is signed in, see docs for a list of available properties
  // https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth.user
  const uid = user.uid;
  // ...
 } else {
  // User is signed out
  // ...
 }
});

Web

firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
 if (user) {
  // User is signed in, see docs for a list of available properties
  // https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.User
  var uid = user.uid;
  // ...
 } else {
  // User is signed out
  // ...
 }
});

Dzięki obserwatorowi masz pewność, że po otrzymaniu bieżącego użytkownika obiekt Auth nie znajduje się w stanie pośrednim, np. jako inicjalizacja. Gdy używasz metody signInWithRedirect, przed aktywacją obserwator onAuthStateChanged czeka, aż getRedirectResult zakończy działanie.

Informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku możesz też poznać, korzystając z właściwości currentUser. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, currentUser ma wartość null:

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

if (user) {
 // User is signed in, see docs for a list of available properties
 // https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth.user
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
}

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

if (user) {
 // User is signed in, see docs for a list of available properties
 // https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.User
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
}

Pobieranie profilu użytkownika

Aby uzyskać informacje o profilu użytkownika, użyj właściwości instancji User. Przykład:

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;
if (user !== null) {
 // The user object has basic properties such as display name, email, etc.
 const displayName = user.displayName;
 const email = user.email;
 const photoURL = user.photoURL;
 const emailVerified = user.emailVerified;

 // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use
 // this value to authenticate with your backend server, if
 // you have one. Use User.getToken() instead.
 const uid = user.uid;
}

Web

const user = firebase.auth().currentUser;
if (user !== null) {
 // The user object has basic properties such as display name, email, etc.
 const displayName = user.displayName;
 const email = user.email;
 const photoURL = user.photoURL;
 const emailVerified = user.emailVerified;

 // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use
 // this value to authenticate with your backend server, if
 // you have one. Use User.getIdToken() instead.
 const uid = user.uid;
}

Uzyskiwanie informacji o profilu użytkownika specyficznych dla dostawcy

Aby pobrać informacje profilowe pobrane od dostawców logowania połączonych z użytkownikiem, użyj właściwości providerData. Przykład:

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

if (user !== null) {
 user.providerData.forEach((profile) => {
  console.log("Sign-in provider: " + profile.providerId);
  console.log(" Provider-specific UID: " + profile.uid);
  console.log(" Name: " + profile.displayName);
  console.log(" Email: " + profile.email);
  console.log(" Photo URL: " + profile.photoURL);
 });
}

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

if (user !== null) {
 user.providerData.forEach((profile) => {
  console.log("Sign-in provider: " + profile.providerId);
  console.log(" Provider-specific UID: " + profile.uid);
  console.log(" Name: " + profile.displayName);
  console.log(" Email: " + profile.email);
  console.log(" Photo URL: " + profile.photoURL);
 });
}

Aktualizowanie profilu użytkownika

Za pomocą metody updateProfile możesz aktualizować podstawowe informacje profilowe użytkownika – wyświetlaną nazwę i adres URL zdjęcia profilowego. Przykład:

Web

import { getAuth, updateProfile } from "firebase/auth";
const auth = getAuth();
updateProfile(auth.currentUser, {
 displayName: "Jane Q. User", photoURL: "https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"
}).then(() => {
 // Profile updated!
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

user.updateProfile({
 displayName: "Jane Q. User",
 photoURL: "https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"
}).then(() => {
 // Update successful
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
}); 

Ustawianie adresu e-mail użytkownika

Adres e-mail użytkownika możesz skonfigurować za pomocą metody updateEmail. Przykład:

Web

import { getAuth, updateEmail } from "firebase/auth";
const auth = getAuth();
updateEmail(auth.currentUser, "user@example.com").then(() => {
 // Email updated!
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

user.updateEmail("user@example.com").then(() => {
 // Update successful
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

Wysyłanie e-maila weryfikacyjnego do użytkownika

Aby wysłać do użytkownika e-maila na potrzeby weryfikacji adresu, użyj metody sendEmailVerification. Przykład:

Web

import { getAuth, sendEmailVerification } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
sendEmailVerification(auth.currentUser)
 .then(() => {
  // Email verification sent!
  // ...
 });

Web

firebase.auth().currentUser.sendEmailVerification()
 .then(() => {
  // Email verification sent!
  // ...
 });

Na stronie Szablony e-maili możesz dostosować szablon e-maila w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase. Przeczytaj artykuł Szablony e-maili w Centrum pomocy Firebase.

Można też przekazać stan za pomocą adresu URL kontynuacji, aby przekierowywać użytkowników z powrotem do aplikacji podczas wysyłania e-maila weryfikacyjnego.

Możesz też zlokalizować e-maila weryfikacyjnego, aktualizując kod języka w instancji Auth przed wysłaniem wiadomości. Przykład:

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
auth.languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// auth.useDeviceLanguage();

Web

firebase.auth().languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// firebase.auth().useDeviceLanguage();

Ustawianie hasła użytkownika

Hasło użytkownika możesz ustawić za pomocą metody updatePassword. Przykład:

Web

import { getAuth, updatePassword } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();

const user = auth.currentUser;
const newPassword = getASecureRandomPassword();

updatePassword(user, newPassword).then(() => {
 // Update successful.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;
const newPassword = getASecureRandomPassword();

user.updatePassword(newPassword).then(() => {
 // Update successful.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Wyślij e-maila do resetowania hasła

Za pomocą metody sendPasswordResetEmail możesz wysłać do użytkownika e-maila z prośbą o zresetowanie hasła. Przykład:

Web

import { getAuth, sendPasswordResetEmail } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
sendPasswordResetEmail(auth, email)
 .then(() => {
  // Password reset email sent!
  // ..
 })
 .catch((error) => {
  const errorCode = error.code;
  const errorMessage = error.message;
  // ..
 });

Web

firebase.auth().sendPasswordResetEmail(email)
 .then(() => {
  // Password reset email sent!
  // ..
 })
 .catch((error) => {
  var errorCode = error.code;
  var errorMessage = error.message;
  // ..
 });

Na stronie Szablony e-maili możesz dostosować szablon e-maila w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase. Przeczytaj artykuł Szablony e-maili w Centrum pomocy Firebase.

Możesz też przekazywać stan za pomocą adresu URL kontynuacji, aby przekierowywać użytkowników z powrotem do aplikacji podczas wysyłania e-maila do resetowania hasła.

Możesz też zlokalizować e-maila do resetowania hasła, aktualizując kod języka w instancji Auth przed wysłaniem wiadomości. Przykład:

Web

import { getAuth } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
auth.languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// auth.useDeviceLanguage();

Web

firebase.auth().languageCode = 'it';
// To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
// firebase.auth().useDeviceLanguage();

Możesz też wysyłać e-maile dotyczące resetowania hasła z konsoli Firebase.

Usuwanie konta użytkownika

Konto użytkownika możesz usunąć za pomocą metody delete. Przykład:

Web

import { getAuth, deleteUser } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

deleteUser(user).then(() => {
 // User deleted.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

user.delete().then(() => {
 // User deleted.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Użytkowników możesz też usuwać w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase na stronie Użytkownicy.

Ponowne uwierzytelnianie użytkownika

Niektóre działania związane z bezpieczeństwem (takie jak usunięcie konta, ustawienie podstawowego adresu e-mail lub zmiana hasła) wymagają ostatniego zalogowania się. Jeśli wykonasz jedną z tych czynności, a użytkownik zaloguje się zbyt dawno temu, nie powiedzie się i wyświetli się błąd. W takim przypadku ponownie uwierzytelnij użytkownika, uzyskując od niego nowe dane logowania i przekazując je do usługi reauthenticateWithCredential. Przykład:

Web

import { getAuth, reauthenticateWithCredential } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
const user = auth.currentUser;

// TODO(you): prompt the user to re-provide their sign-in credentials
const credential = promptForCredentials();

reauthenticateWithCredential(user, credential).then(() => {
 // User re-authenticated.
}).catch((error) => {
 // An error ocurred
 // ...
});

Web

const user = firebase.auth().currentUser;

// TODO(you): prompt the user to re-provide their sign-in credentials
const credential = promptForCredentials();

user.reauthenticateWithCredential(credential).then(() => {
 // User re-authenticated.
}).catch((error) => {
 // An error occurred
 // ...
});

Importowanie kont użytkowników

Aby zaimportować konta użytkowników z pliku do projektu Firebase, użyj polecenia auth:import interfejsu wiersza poleceń Firebase. Przykład:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14