Xác thực bằng SAML trong ứng dụng web

Nếu đã nâng cấp lên Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể xác thực người dùng của mình bằng Firebase bằng cách sử dụng nhà cung cấp danh tính SAML mà bạn chọn. Điều này giúp bạn có thể sử dụng giải pháp SSO dựa trên SAML để đăng nhập người dùng vào ứng dụng Firebase của mình.

Xác thực Firebase chỉ hỗ trợ luồng SAML do nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo.

Trước khi bắt đầu

Để đăng nhập người dùng bằng nhà cung cấp danh tính SAML, trước tiên bạn phải thu thập một số thông tin từ nhà cung cấp:

 • ID thực thể của nhà cung cấp : URI xác định nhà cung cấp danh tính.
 • URL SSO SAML của nhà cung cấp : URL của trang đăng nhập của nhà cung cấp danh tính.
 • Chứng chỉ khóa công khai của nhà cung cấp : Chứng chỉ được sử dụng để xác thực mã thông báo được nhà cung cấp danh tính ký.
 • ID thực thể của ứng dụng của bạn : URI xác định ứng dụng của bạn, "nhà cung cấp dịch vụ".

Sau khi bạn có thông tin trên, hãy bật SAML làm nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập cho dự án Firebase của bạn:

 1. Thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn .

 2. Nếu bạn chưa nâng cấp lên Xác thực Firebase với Nền tảng nhận dạng, hãy làm như vậy. Xác thực SAML chỉ khả dụng trong các dự án đã nâng cấp.

 3. Trên trang Nhà cung cấp đăng nhập của bảng điều khiển Firebase, hãy nhấp vào Thêm nhà cung cấp mới rồi nhấp vào SAML .

 4. Đặt tên cho nhà cung cấp này. Lưu ý ID nhà cung cấp đã được tạo: đại loại như saml.example-provider . Bạn sẽ cần ID này khi thêm mã đăng nhập vào ứng dụng của mình.

 5. Chỉ định ID tổ chức, URL SSO và chứng chỉ khóa công khai của nhà cung cấp danh tính của bạn. Đồng thời chỉ định ID thực thể của ứng dụng của bạn (nhà cung cấp dịch vụ). Các giá trị này phải khớp chính xác với các giá trị mà nhà cung cấp đã chỉ định cho bạn.

 6. Lưu các thay đổi của bạn.

 7. Nếu bạn chưa ủy quyền miền ứng dụng của mình, hãy thêm miền đó vào danh sách cho phép trên trang Xác thực > Cài đặt của bảng điều khiển Firebase.

Xử lý luồng đăng nhập bằng SDK Firebase

Để xử lý luồng đăng nhập bằng SDK JavaScript Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo một phiên bản của SAMLAuthProvider bằng ID nhà cung cấp mà bạn có trong bảng điều khiển Firebase.

  API mô-đun web

  import { SAMLAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const provider = new SAMLAuthProvider('saml.example-provider');
  

  API không gian tên web

  var provider = new firebase.auth.SAMLAuthProvider('saml.example-provider');
  ``
  
 1. Xác thực với Firebase bằng đối tượng nhà cung cấp SAML.

  Bạn có thể chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập của nhà cung cấp hoặc mở trang đăng nhập trong cửa sổ trình duyệt bật lên.

  Luồng chuyển hướng

  Chuyển hướng đến trang đăng nhập của nhà cung cấp bằng cách gọi signInWithRedirect() :

  API mô-đun web

  import { getAuth, signInWithRedirect } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInWithRedirect(auth, provider);
  

  API không gian tên web

  firebase.auth().signInWithRedirect(provider);
  

  Sau khi người dùng hoàn tất đăng nhập và quay lại ứng dụng của bạn, bạn có thể nhận được kết quả đăng nhập bằng cách gọi getRedirectResult() .

  API mô-đun web

  import { getAuth, getRedirectResult, SAMLAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  getRedirectResult(auth)
   .then((result) => {
    // User is signed in.
  
    // Provider data available using getAdditionalUserInfo()
   })
   .catch((error) => {
    // Handle error.
   });
  

  API không gian tên web

  firebase.auth().getRedirectResult()
   .then((result) => {
    // User is signed in.
  
    // Provider data available in result.additionalUserInfo.profile,
    // or from the user's ID token obtained from result.user.getIdToken()
    // as an object in the firebase.sign_in_attributes custom claim.
   })
   .catch((error) => {
    // Handle error.
   });
  

  Luồng bật lên

  API mô-đun web

  import { getAuth, signInWithPopup, OAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInWithPopup(auth, provider)
   .then((result) => {
    // User is signed in.
  
    // Provider data available in result.additionalUserInfo.profile,
    // or from the user's ID token obtained from result.user.getIdToken()
    // as an object in the firebase.sign_in_attributes custom claim.
   })
   .catch((error) => {
    // Handle error.
   });
  

  API không gian tên web

  firebase.auth().signInWithPopup(provider)
   .then((result) => {
    // User is signed in.
  
    // Provider data available in result.additionalUserInfo.profile,
    // or from the user's ID token obtained from result.user.getIdToken()
    // as an object in the firebase.sign_in_attributes custom claim.
   })
   .catch((error) => {
    // Handle error.
   });
  

  Mã thông báo ID và đối tượng UserInfo chỉ chứa địa chỉ email của người dùng nếu địa chỉ đó được cung cấp trong thuộc tính NameID của xác nhận SAML từ nhà cung cấp danh tính:

  <Subject>
   <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">test@email.com</NameID>
  </Subject>
  
 2. Mặc dù các ví dụ trên tập trung vào luồng đăng nhập, bạn có thể sử dụng cùng một mẫu để liên kết nhà cung cấp SAML với người dùng hiện tại bằng cách sử dụng linkWithRedirect()linkWithPopup() và xác thực lại người dùng bằng reauthenticateWithRedirect()reauthenticateWithPopup() , có thể được sử dụng để truy xuất thông tin xác thực mới cho các hoạt động nhạy cảm yêu cầu đăng nhập gần đây.