Bắt đầu sử dụng Firebase Data Connect

Trong phần bắt đầu nhanh này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Thêm Firebase Data Connect vào dự án Firebase của bạn.
 • Thiết lập môi trường phát triển bao gồm Tiện ích mã Visual Studio để hoạt động với một phiên bản chính thức.
 • Sau đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách:
  • Tạo giản đồ cho ứng dụng email và triển khai ứng dụng chính thức.
  • Xác định truy vấn và trường hợp đột biến cho giản đồ của bạn.
  • Triển khai nguyên mẫu hoàn chỉnh vào kênh phát hành công khai.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng tính năng bắt đầu nhanh này, bạn cần có:

Thêm Data Connect vào dự án của bạn và tạo nguồn dữ liệu

 1. Tạo một dự án Firebase nếu bạn chưa tạo.
  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Thêm dự án, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 2. Nâng cấp dự án của bạn lên Gói linh hoạt. Việc này cho phép bạn tạo một Cloud SQL cho thực thể PostgreSQL.

 3. Chuyển đến mục Kết nối dữ liệu trong bảng điều khiển của Firebase và làm theo quy trình thiết lập sản phẩm.

 4. Chọn một vị trí cho cơ sở dữ liệu CloudSQL cho PostgreSQL.

 5. Ghi lại tên cũng như mã dự án, dịch vụ và cơ sở dữ liệu để xác nhận sau.

 6. Làm theo quy trình thiết lập còn lại, rồi nhấp vào Xong.

Chọn và thiết lập môi trường phát triển

Data Connect hỗ trợ 2 trải nghiệm phát triển để tạo nguyên mẫu:

 • Nếu là nhà phát triển web hoặc Kotlin Android, bạn có thể sử dụng tính năng Phát triển mã VS để tạo nguyên mẫu cho các giản đồ và thao tác trên máy trong khi kết nối với thực thể Cloud SQL cho PostgreSQL.
 • Nếu là nhà phát triển web, bạn có thể sử dụng công cụ Phát triển IDX để tạo nguyên mẫu trong không gian làm việc IDX bằng cách sử dụng mẫu IDX được định cấu hình sẵn với PostgreSQL, tiện ích Mã VS với trình mô phỏng Data Connect và thiết lập nhanh mã bắt đầu cho bạn.

Phát triển mã so với mã nguồn

Nếu bạn muốn phát triển cục bộ thay vì sử dụng IDX, hãy thiết lập tiện ích Mã VS Firebase để giúp bạn nhanh chóng lặp lại quy trình phát triển.

 1. Tạo một thư mục mới cho dự án cục bộ của bạn.
 2. Mở Mã VS trong thư mục mới.
 3. Tải tiện ích xuống, được đóng gói dưới dạng gói VSIX, từ Bộ nhớ Firebase.

 4. Trong VS Code, từ trình đơn Chế độ xem, hãy chọn Tiện ích.

 5. Trên thanh tiêu đề của bảng điều khiển Tiện ích, hãy nhấp vào biểu tượng trình đơn more_horiz, sau đó làm theo hướng dẫn Cài đặt từ VSIX....

Phát triển IDX

IDX là một môi trường được tối ưu hoá để phát triển ứng dụng web. Nếu bạn là nhà phát triển Android bằng Kotlin, hãy làm theo các bước trên thẻ Phát triển mã VS.

Cách thiết lập mẫu Data Connect IDX:

 1. Truy cập mẫu tại trang web Project IDX.
 2. Làm theo quy trình thiết lập.

Bạn có thể tuỳ ý cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL cục bộ để phát triển cục bộ bằng trình mô phỏng Data Connect. Quy trình thiết lập này được đề cập ở cuối hướng dẫn bắt đầu nhanh này.

Thiết lập dự án cục bộ

Cài đặt CLI, làm theo các hướng dẫn thông thường. Nếu bạn đã cài đặt npm, hãy chạy lệnh sau:

npm install -g firebase-tools

Để thiết lập dự án cục bộ, hãy khởi chạy thư mục dự án.

Thiết lập thư mục dự án

Để thiết lập dự án cục bộ, hãy khởi chạy thư mục dự án.

Trong bảng điều khiển bên trái Mã VS, hãy nhấp vào biểu tượng Firebase để mở giao diện người dùng tiện ích Mã VS Firebase.

Trong giao diện người dùng của tiện ích Firebase:

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập.
 2. Nhấp vào nút Run firebase init (Chạy init Firebase).
 3. Kiểm tra thẻ Terminal (Thiết bị đầu cuối) trong Bảng điều khiển phía dưới Mã VS để tìm lời nhắc.
 4. Chọn Kết nối dữ liệu làm tính năng để sử dụng trong thư mục này.
 5. Khi được nhắc, hãy cung cấp mã dự án, dịch vụ và cơ sở dữ liệu của dự án Data Connect mà bạn đã tạo trước đó trong bảng điều khiển.

Tạo giản đồ và truy vấn Data Connect

Bắt đầu sử dụng GraphQL để lập mô hình người dùng và email. Bạn sẽ cập nhật các nguồn bằng:

 • /dataconnect/schema/schema.gql
 • /dataconnect/default-connector/queries.gql

Bắt đầu phát triển một giản đồ

Trong thư mục dự án Firebase, hãy ghi lại thư mục dataconnect. Đây là nơi bạn xác định mô hình dữ liệu cho cơ sở dữ liệu Cloud SQL bằng GraphQL.

Trong tệp /dataconnect/schema/schema.gql, hãy bắt đầu xác định giản đồ bao gồm người dùng và email.

Người dùng

Trong Data Connect, các trường trong GraphQL được liên kết với các cột. Người dùng có một uid, name và email address. Data Connect nhận dạng một số loại dữ liệu gốc: StringDate.

Sao chép đoạn mã sau hoặc huỷ nhận xét các dòng tương ứng trong tệp.

# File `/dataconnect/schema/schema.gql`

type User @table(key: "uid") {
  uid: String!
  name: String!
  address: String!
}

Theo mặc định, Firebase Data Connect sẽ thêm khoá id của UUID nếu không có khoá nào được cung cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn muốn uid của tôi làm khoá chính. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua lệnh @table(key: "uid").

Email

Giờ đây khi đã có người dùng, bạn có thể lập mô hình email. Tại đây, bạn có thể thêm các trường (hoặc cột) điển hình cho dữ liệu email. Lần này, chúng tôi bỏ qua bước thêm khoá chính vì bạn có thể dựa vào Data Connect để quản lý khoá đó.

# File `/dataconnect/schema/schema.gql`

type Email @table {
  subject: String!
  sent: Date!
  text: String!
  from: User!
}

Xin lưu ý rằng trường from được liên kết với một loại User. Data Connect hiểu rằng đây là mối quan hệ giữa EmailUser, đồng thời sẽ quản lý mối quan hệ này cho bạn.

Triển khai giản đồ vào môi trường thực tế

Nếu đang sử dụng tiện ích Firebase VS để làm việc với cơ sở dữ liệu chính thức, bạn cần triển khai giản đồ trước khi tiếp tục. Sau khi triển khai giản đồ cho cơ sở dữ liệu chính thức, bạn có thể xem giản đồ trên bảng điều khiển.

 1. Bạn có thể sử dụng phần mở rộng Mã Firebase VS để triển khai.
  • Trong giao diện người dùng của tiện ích, bên dưới bảng điều khiển Kết nối dữ liệu Firebase, hãy nhấp vào Triển khai tất cả.
 2. Có thể bạn sẽ cần xem xét các thay đổi đối với giản đồ và phê duyệt các nội dung sửa đổi có khả năng gây thiệt hại. Bạn sẽ được nhắc:
  • Xem xét các thay đổi đối với giản đồ bằng cách sử dụng firebase dataconnect:sql:diff
  • Khi bạn hài lòng với các thay đổi, hãy áp dụng các thay đổi đó bằng quy trình do firebase dataconnect:sql:migrate bắt đầu.

Thực thi các phép biến đổi để thêm dữ liệu vào bảng

Trong bảng điều khiển Trình soạn thảo mã VS, bạn có thể thấy các nút CodeLens xuất hiện trên các loại GraphQL trong /dataconnect/schema/schema.gql. Vì đã triển khai giản đồ cho phiên bản chính thức, bạn có thể sử dụng nút Thêm dữ liệuChạy (Bản chính thức) trong các tệp được tạo kết quả để thực hiện các thao tác này trên phần phụ trợ.

Cách thêm bản ghi vào bảng UserEmail:

 1. Trong schema.gql, hãy nhấp vào nút Add data (Thêm dữ liệu) phía trên phần khai báo loại User.
  Nút Thêm dữ liệu của Code Ống kính cho Firebase Data Connect
 2. Trong tệp User_insert.gql được tạo, dữ liệu mã cứng cho 3 trường.
 3. Nhấp vào nút Run (Phát hành công khai).
  Nút Chạy Code Ống kính cho Firebase Data Connect
 4. Lặp lại các bước trước đó để thêm một bản ghi vào bảng Email, cung cấp uid của người dùng trong trường fromUid, như được nhắc trong đột biến Email_insert đã tạo.

Viết một truy vấn để liệt kê email

Phần thú vị nhất là truy vấn. Là một nhà phát triển, bạn đã quen viết các truy vấn SQL thay vì truy vấn GraphQL, vì vậy thoạt đầu bạn có thể thấy hơi khác. Tuy nhiên, GraphQL ngắn gọn và an toàn về kiểu hơn nhiều so với SQL thô. Ngoài ra, tiện ích VS Code của chúng tôi giúp trải nghiệm phát triển đơn giản hơn.

Bắt đầu chỉnh sửa tệp /dataconnect/default-connector/queries.gql. Nếu bạn muốn nhận tất cả email, hãy sử dụng truy vấn như thế này.

# File `/dataconnect/default-connector/queries.gql`

query ListEmails @auth(level: NO_ACCESS) {
 emails {
  id, subject, text, sent
  from {
   name
  }
 }
}

Thực thi truy vấn bằng cách sử dụng nút CodeLens ở gần.

Một tính năng thực sự thú vị ở đây là khả năng xử lý các mối quan hệ của cơ sở dữ liệu như một biểu đồ. Vì Email có trường from tham chiếu đến một Người dùng, nên bạn có thể lồng vào trường này và nhận lại thông tin về người dùng.

Triển khai nguyên mẫu đã hoàn thiện vào giai đoạn phát hành công khai

Bạn đã thực hiện một bước lặp trong quá trình phát triển. Giờ đây, bạn có thể triển khai giản đồ, dữ liệu và truy vấn của mình tới máy chủ bằng giao diện người dùng tiện ích Firebase hoặc Firebase CLI, giống như cách bạn làm với giản đồ của mình.

Nếu bạn sử dụng tiện ích Firebase VS để triển khai, hãy nhấp vào nút Deploy all (Triển khai tất cả).

Sau khi được triển khai, bạn cũng sẽ có thể xem và chạy các thao tác của mình trên bảng điều khiển. Dịch vụ Data Connect của bạn sẽ sẵn sàng xử lý các hoạt động của ứng dụng. Phiên bản Cloud SQL cho thực thể PostgreSQL sẽ được cập nhật với giản đồ và dữ liệu được tạo đã triển khai cuối cùng.

(Không bắt buộc) Cài đặt PostgreSQL cục bộ

Việc cài đặt PostgreSQL cục bộ và tích hợp với trình mô phỏng cho phép bạn tạo nguyên mẫu trong môi trường phát triển cục bộ hoàn toàn.

Bạn có thể cài đặt một thực thể mới của PostgreSQL hoặc sử dụng một thực thể hiện có.

Cài đặt PostgreSQL

Cài đặt PostgreSQL phiên bản 15.x theo hướng dẫn dành cho nền tảng của bạn.

Lưu ý đầu ra tên máy chủ, cổng, tên người dùng, mật khẩu và các tham số liên quan trong trình tự cài đặt.

Để kết nối với phiên bản PostgreSQL, trình mô phỏng cần:

 • Các thông số cấu hình thiết lập này
 • Tên cơ sở dữ liệu từ dataconnect.yaml và một cơ sở dữ liệu có tên tương ứng được khởi động trong thực thể cục bộ của bạn.

Cập nhật .firebaserc bằng chuỗi kết nối

Sử dụng thông tin cấu hình PostgreSQL cục bộ, bao gồm cả tên người dùng và mật khẩu PostgreSQL cục bộ, cho một chuỗi kết nối để thêm vào khoá sau trong tệp .firebaserc của bạn.

{
 "projects": {},
 ...,
 ...,
 "dataconnectEmulatorConfig": {
  "postgres": {
   "localConnectionString": "postgresql://postgresusername:postgrespassword@localhost:5432?sslmode=disable"
  }}
}

Kết nối với thực thể PostgreSQL cục bộ

Với cấu hình này được hoàn tất, để kết nối với cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn:

 1. Trong Mã VS, trên bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Firebase để mở giao diện người dùng tiện ích Firebase VS Code.
 2. Nhấp vào nút Kết nối với PostgreSQL cục bộ.

Các bước tiếp theo