Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kuralları dilinin temel sözdizimini öğrenin

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kuralları, veritabanınızda depolanan verilere erişimi kontrol etmenize olanak tanır. Esnek kural sözdizimi, veritabanınıza yapılan tüm yazmalardan tek tek düğümlerdeki işlemlere kadar her şeyle eşleşen kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kuralları, veritabanınız için bildirime dayalı yapılandırmadır. Bu, kuralların ürün mantığından ayrı tanımlandığı anlamına gelir. Bunun bir dizi avantajı vardır: istemciler güvenliği uygulamaktan sorumlu değildir, hatalı uygulamalar verilerinizi tehlikeye atmaz ve belki de en önemlisi, verileri dünyadan korumak için sunucu gibi bir ara hakeme gerek yoktur.

Bu konuda, eksiksiz kural kümeleri oluşturmak için kullanılan Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kurallarının temel sözdizimi ve yapısı açıklanmaktadır.

Güvenlik Kurallarınızı Yapılandırma

Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kuralları, bir JSON belgesinde yer alan JavaScript benzeri ifadelerden oluşur. Kurallarınızın yapısı, veritabanınızda sakladığınız verilerin yapısını takip etmelidir.

Temel kurallar, güvenliği sağlanacak bir dizi düğümü , ilgili erişim yöntemlerini (örn. okuma, yazma) ve erişimin hangi koşullar altında izin verildiğini veya reddedildiğini tanımlar. Aşağıdaki örneklerde, koşullarımız basit true ve false ifadeler olacak, ancak bir sonraki konuda koşulları ifade etmenin daha dinamik yollarını ele alacağız.

Örneğin, bir child_node bir parent_node altında korumaya çalışıyorsak izlenecek genel sözdizimi şöyledir:

{
 "rules": {
  "parent_node": {
   "child_node": {
    ".read": <condition>,
    ".write": <condition>,
    ".validate": <condition>,
   }
  }
 }
}

Bu kalıbı uygulayalım. Örneğin, bir mesaj listesini takip ettiğinizi ve şuna benzer verilere sahip olduğunuzu varsayalım:

{
 "messages": {
  "message0": {
   "content": "Hello",
   "timestamp": 1405704370369
  },
  "message1": {
   "content": "Goodbye",
   "timestamp": 1405704395231
  },
  ...
 }
}

Kurallarınız benzer bir şekilde yapılandırılmalıdır. Burada, bu veri yapısı için anlamlı olabilecek salt okunur güvenlik için bir dizi kural verilmiştir. Bu örnek, kuralların uygulanacağı veritabanı düğümlerini nasıl belirlediğimizi ve bu düğümlerdeki kuralları değerlendirme koşullarını gösterir.

{
 "rules": {
  // For requests to access the 'messages' node...
  "messages": {
   // ...and the individual wildcarded 'message' nodes beneath
   // (we'll cover wildcarding variables more a bit later)....
   "$message": {

    // For each message, allow a read operation if <condition>. In this
    // case, we specify our condition as "true", so read access is always granted.
    ".read": "true",

    // For read-only behavior, we specify that for write operations, our
    // condition is false.
    ".write": "false"
   }
  }
 }
}

Temel Kural İşlemleri

Veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemin türüne bağlı olarak güvenliği zorlamak için üç tür kural vardır: .write , .read ve .validate . İşte amaçlarının kısa bir özeti:

Kural Türleri
.Okumak Verilerin kullanıcılar tarafından okunmasına izin verilip verilmediğini ve ne zaman izin verildiğini açıklar.
.yazmak Verilerin yazılmasına izin verilip verilmediğini ve ne zaman izin verildiğini açıklar.
.doğrula Doğru biçimlendirilmiş bir değerin nasıl görüneceğini, alt niteliklere sahip olup olmadığını ve veri türünü tanımlar.

Joker Karakter Yakalama Değişkenleri

Tüm kural ifadeleri düğümlere işaret eder. Bir ifade, belirli bir düğüme işaret edebilir veya hiyerarşi düzeyindeki düğüm kümelerine işaret etmek için $ joker yakalama değişkenlerini kullanabilir. Sonraki kural ifadelerinde kullanmak üzere düğüm anahtarlarının değerini depolamak için bu yakalama değişkenlerini kullanın. Bu teknik, bir sonraki konuda daha ayrıntılı olarak ele alacağımız daha karmaşık Kural koşulları yazmanıza olanak tanır.

{
 "rules": {
  "rooms": {
   // this rule applies to any child of /rooms/, the key for each room id
   // is stored inside $room_id variable for reference
   "$room_id": {
    "topic": {
     // the room's topic can be changed if the room id has "public" in it
     ".write": "$room_id.contains('public')"
    }
   }
  }
 }
}

Dinamik $ değişkenleri, sabit yol adlarıyla paralel olarak da kullanılabilir. Bu örnekte, widget title ve color dışında alt öğesi olmamasını sağlayan bir .validate kuralı bildirmek için $other değişkenini kullanıyoruz. Ek alt öğelerin oluşturulmasına neden olacak herhangi bir yazma işlemi başarısız olur.

{
 "rules": {
  "widget": {
   // a widget can have a title or color attribute
   "title": { ".validate": true },
   "color": { ".validate": true },

   // but no other child paths are allowed
   // in this case, $other means any key excluding "title" and "color"
   "$other": { ".validate": false }
  }
 }
}

Okuma ve Yazma Kuralları Kademeli

.read ve .write kuralları, daha derin kuralları geçersiz kılan daha sığ kurallarla yukarıdan aşağıya çalışır. Bir kural, belirli bir yolda okuma veya yazma izinleri veriyorsa, altındaki tüm alt düğümlere erişim de verir. Aşağıdaki yapıyı göz önünde bulundurun:

{
 "rules": {
   "foo": {
    // allows read to /foo/*
    ".read": "data.child('baz').val() === true",
    "bar": {
     /* ignored, since read was allowed already */
     ".read": false
    }
   }
 }
}

Bu güvenlik yapısı, / /foo/ true değerine sahip bir çocuk baz içerdiği her durumda / /bar/ öğesinin okunmasına izin verir. /foo/bar/ altındaki ".read": false kuralının burada bir etkisi yoktur, çünkü erişim bir alt yol tarafından iptal edilemez.

Hemen sezgisel görünmese de bu, kural dilinin güçlü bir parçasıdır ve çok karmaşık erişim ayrıcalıklarının minimum çabayla uygulanmasına izin verir. Bu, bu kılavuzun ilerleyen kısımlarında kullanıcı tabanlı güvenliğe girdiğimizde açıklanacaktır.

.validate kurallarının kademeli olmadığını unutmayın. Yazmaya izin verilmesi için tüm doğrulama kurallarının hiyerarşinin tüm düzeylerinde karşılanması gerekir.

Kurallar Filtre Değildir

Kurallar atomik bir şekilde uygulanır. Bu, söz konusu konumda veya üst konumda erişim sağlayan bir kural yoksa okuma veya yazma işleminin hemen başarısız olduğu anlamına gelir. Etkilenen her alt yola erişilebilir olsa bile, üst konumda okuma tamamen başarısız olacaktır. Bu yapıyı göz önünde bulundurun:

{
 "rules": {
  "records": {
   "rec1": {
    ".read": true
   },
   "rec2": {
    ".read": false
   }
  }
 }
}

Kuralların atomik olarak değerlendirildiğini anlamadan, /records/ yolunu getirmek rec1 döndürürken rec2 döndürmez gibi görünebilir. Ancak asıl sonuç bir hatadır:

JavaScript
var db = firebase.database();
db.ref("records").once("value", function(snap) {
 // success method is not called
}, function(err) {
 // error callback triggered with PERMISSION_DENIED
});
Amaç-C
Not: Bu Firebase ürünü, Uygulama Klibi hedefinde mevcut değildir.
FIRDatabaseReference *ref = [[FIRDatabase database] reference];
[[_ref child:@"records"] observeSingleEventOfType:FIRDataEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot *snapshot) {
 // success block is not called
} withCancelBlock:^(NSError * _Nonnull error) {
 // cancel block triggered with PERMISSION_DENIED
}];
Süratli
Not: Bu Firebase ürünü, Uygulama Klibi hedefinde mevcut değildir.
var ref = FIRDatabase.database().reference()
ref.child("records").observeSingleEventOfType(.Value, withBlock: { snapshot in
  // success block is not called
}, withCancelBlock: { error in
  // cancel block triggered with PERMISSION_DENIED
})
java
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference ref = database.getReference("records");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {
  // success method is not called
 }

 @Override
 public void onCancelled(FirebaseError firebaseError) {
  // error callback triggered with PERMISSION_DENIED
 });
});
DİNLENMEK
curl https://docs-examples.firebaseio.com/rest/records/
# response returns a PERMISSION_DENIED error

/records/ adresindeki okuma işlemi atomik olduğundan ve /records/ altındaki tüm verilere erişim sağlayan bir okuma kuralı olmadığından, bu bir PERMISSION_DENIED hatası verir. Bu kuralı Firebase konsolumuzdaki güvenlik simülatöründe değerlendirirsek, hiçbir okuma kuralının /records/ yoluna erişime izin vermediği için okuma işleminin reddedildiğini görebiliriz. Ancak, rec1 kuralının, istediğimiz yolda olmadığı için hiçbir zaman değerlendirilmediğini unutmayın. rec1 getirmek için ona doğrudan erişmemiz gerekir:

JavaScript
var db = firebase.database();
db.ref("records/rec1").once("value", function(snap) {
 // SUCCESS!
}, function(err) {
 // error callback is not called
});
Amaç-C
Not: Bu Firebase ürünü, Uygulama Klibi hedefinde mevcut değildir.
FIRDatabaseReference *ref = [[FIRDatabase database] reference];
[[ref child:@"records/rec1"] observeSingleEventOfType:FEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot *snapshot) {
  // SUCCESS!
}];
Süratli
Not: Bu Firebase ürünü, Uygulama Klibi hedefinde mevcut değildir.
var ref = FIRDatabase.database().reference()
ref.child("records/rec1").observeSingleEventOfType(.Value, withBlock: { snapshot in
  // SUCCESS!
})
java
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference ref = database.getReference("records/rec1");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {
  // SUCCESS!
 }

 @Override
 public void onCancelled(FirebaseError firebaseError) {
  // error callback is not called
 }
});
DİNLENMEK
curl https://docs-examples.firebaseio.com/rest/records/rec1
# SUCCESS!

Çakışan İfadeler

Birden fazla kuralın bir düğüme uygulanması mümkündür. Birden çok kural ifadesinin bir düğümü tanımlaması durumunda, koşullardan herhangi biri false erişim yöntemi reddedilir:

{
 "rules": {
  "messages": {
   // A rule expression that applies to all nodes in the 'messages' node
   "$message": {
    ".read": "true",
    ".write": "true"
   },
   // A second rule expression applying specifically to the 'message1` node
   "message1": {
    ".read": "false",
    ".write": "false"
   }
  }
 }
}

Yukarıdaki örnekte, ilk kural her zaman false olsa da ikinci kural her zaman true olduğundan, message1 düğümüne yapılan okumalar reddedilecektir.

Sonraki adımlar

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kuralları konusundaki anlayışınızı derinleştirebilirsiniz:

 • Kurallarınızın kullanıcı yetkilendirmesini kontrol etmesine, mevcut ve gelen verileri karşılaştırmasına, gelen verileri doğrulamasına, istemciden gelen sorguların yapısını kontrol etmesine ve daha fazlasına olanak tanıyan, Kurallar dilinin bir sonraki ana konsepti olan dinamik koşulları öğrenin.

 • Tipik güvenlik kullanım durumlarını ve bunları ele alan Firebase Güvenlik Kuralları tanımlarını inceleyin.