Gói dữ liệu trên Cloud Firestore

Gói dữ liệu Cloud Firestore là các tệp dữ liệu tĩnh do bạn xây dựng từ tài liệu và bản tổng quan nhanh truy vấn trên Cloud Firestore và được bạn phát hành trên CDN, dịch vụ lưu trữ hoặc giải pháp khác. Gói dữ liệu bao gồm cả tài liệu bạn muốn cung cấp cho ứng dụng khách và siêu dữ liệu về các truy vấn đã tạo ra các gói đó. Bạn sử dụng SDK ứng dụng để tải các gói xuống qua mạng hoặc từ bộ nhớ cục bộ, sau đó tải dữ liệu gói vào bộ nhớ đệm cục bộ của Cloud Firestore. Sau khi gói được tải, ứng dụng khách có thể truy vấn các tài liệu từ bộ nhớ đệm cục bộ hoặc phần phụ trợ.

Với các gói dữ liệu, các ứng dụng của bạn có thể tải kết quả của các truy vấn phổ biến sớm hơn vì các tài liệu có sẵn khi khởi động mà không cần thực hiện lệnh gọi đến phần phụ trợ Cloud Firestore. Nếu kết quả được tải từ bộ nhớ đệm cục bộ, bạn cũng được hưởng lợi từ việc giảm chi phí truy cập. Thay vì phải trả tiền cho một triệu thực thể ứng dụng để truy vấn cùng 100 tài liệu ban đầu, bạn chỉ trả tiền cho các truy vấn cần thiết để gói 100 tài liệu đó.

Các gói dữ liệu Cloud Firestore được xây dựng để hoạt động tốt với các sản phẩm phụ trợ khác của Firebase. Hãy xem xét một giải pháp tích hợp, trong đó các gói được tạo bởi Cloud Functions và được phân phát cho người dùng bằng tính năng Lưu trữ Firebase.

Quy trình sử dụng gói trong ứng dụng bao gồm 3 bước:

 1. Tạo gói bằng SDK dành cho quản trị viên
 2. Phân phát gói từ bộ nhớ cục bộ hoặc từ CDN
 3. Tải gói trong ứng dụng

Gói dữ liệu là gì?

Gói dữ liệu là một tệp nhị phân tĩnh do bạn xây dựng để đóng gói một hoặc nhiều ảnh chụp nhanh về tài liệu và/hoặc truy vấn và từ đó bạn có thể trích xuất truy vấn đã đặt tên. Như chúng ta thảo luận dưới đây, SDK phía máy chủ cho phép bạn tạo gói và SDK ứng dụng cung cấp các phương thức để bạn tải các gói vào bộ nhớ đệm cục bộ.

Truy vấn được đặt tên là một tính năng đặc biệt mạnh mẽ của gói. Truy vấn được đặt tên là các đối tượng Query mà bạn có thể trích xuất từ một gói, sau đó sử dụng ngay để truy vấn dữ liệu từ bộ nhớ đệm hoặc từ phần phụ trợ, như bạn vẫn thường làm trong bất kỳ phần nào của ứng dụng giao tiếp với Cloud Firestore.

Xây dựng gói dữ liệu trên máy chủ

Việc sử dụng SDK quản trị Node.js hoặc Java cho phép bạn có toàn quyền kiểm soát nội dung cần đưa vào gói và cách phân phát những gói đó.

Node.js
var bundleId = "latest-stories";

var bundle = firestore.bundle(bundleId);

var docSnapshot = await firestore.doc('stories/stories').get();
var querySnapshot = await firestore.collection('stories').get();

// Build the bundle
// Note how querySnapshot is named "latest-stories-query"
var bundleBuffer = bundle.add(docSnapshot); // Add a document
          .add('latest-stories-query', querySnapshot) // Add a named query.
          .build()
   
Java
Firestore db = FirestoreClient.getFirestore(app);

// Query the 50 latest stories
QuerySnapshot latestStories = db.collection("stories")
  .orderBy("timestamp", Direction.DESCENDING)
  .limit(50)
  .get()
  .get();

// Build the bundle from the query results
FirestoreBundle bundle = db.bundleBuilder("latest-stories")
  .add("latest-stories-query", latestStories)
  .build();
   
Python
from google.cloud import firestore
from google.cloud.firestore_bundle import FirestoreBundle

db = firestore.Client()
bundle = FirestoreBundle("latest-stories")

doc_snapshot = db.collection("stories").document("news-item").get()
query = db.collection("stories")._query()

# Build the bundle
# Note how `query` is named "latest-stories-query"
bundle_buffer: str = bundle.add_document(doc_snapshot).add_named_query(
  "latest-stories-query", query,
).build()
   

Phân phát gói dữ liệu

Bạn có thể phân phát các gói đến các ứng dụng khách của mình từ một CDN hoặc bằng cách tải các gói xuống, ví dụ như Cloud Storage.

Giả sử gói được tạo trong phần trước đã được lưu vào một tệp có tên bundle.txt và đăng lên máy chủ. Tệp gói này giống như bất kỳ nội dung nào khác mà bạn có thể phân phát trên web, như được hiển thị ở đây đối với ứng dụng Node.js Express đơn giản.

const fs = require('fs');
const server = require('http').createServer();

server.on('request', (req, res) => {
 const src = fs.createReadStream('./bundle.txt');
 src.pipe(res);
});

server.listen(8000);

Tải gói dữ liệu trong ứng dụng

Bạn tải gói Firestore bằng cách tìm nạp chúng từ máy chủ từ xa, cho dù là bằng cách tạo yêu cầu HTTP, gọi API lưu trữ hay sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào khác để tìm nạp tệp nhị phân trên mạng.

Sau khi tìm nạp bằng SDK ứng dụng Cloud Firestore, ứng dụng của bạn sẽ gọi phương thức loadBundle. Phương thức này sẽ trả về một đối tượng theo dõi công việc. Bạn có thể theo dõi quá trình hoàn tất theo dõi trạng thái của một Lời hứa. Khi hoàn tất thành công tác vụ tải gói, nội dung gói sẽ có trong bộ nhớ đệm cục bộ.

Web

import { loadBundle, namedQuery, getDocsFromCache } from "firebase/firestore";

async function fetchFromBundle() {
 // Fetch the bundle from Firebase Hosting, if the CDN cache is hit the 'X-Cache'
 // response header will be set to 'HIT'
 const resp = await fetch('/createBundle');

 // Load the bundle contents into the Firestore SDK
 await loadBundle(db, resp.body);

 // Query the results from the cache
 const query = await namedQuery(db, 'latest-stories-query');
 const storiesSnap = await getDocsFromCache(query);

 // Use the results
 // ...
}

Web

// If you are using module bundlers.
import firebase from "firebase/app";
import "firebase/firestore";
import "firebase/firestore/bundle"; // This line enables bundle loading as a side effect.

// ...

async function fetchFromBundle() {
 // Fetch the bundle from Firebase Hosting, if the CDN cache is hit the 'X-Cache'
 // response header will be set to 'HIT'
 const resp = await fetch('/createBundle');

 // Load the bundle contents into the Firestore SDK
 await db.loadBundle(resp.body);

 // Query the results from the cache
 // Note: omitting "source: cache" will query the Firestore backend.
 const query = await db.namedQuery('latest-stories-query');
 const storiesSnap = await query.get({ source: 'cache' });

 // Use the results
 // ...
}
Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
// Utility function for errors when loading bundles.
func bundleLoadError(reason: String) -> NSError {
 return NSError(domain: "FIRSampleErrorDomain",
         code: 0,
         userInfo: [NSLocalizedFailureReasonErrorKey: reason])
}

func fetchRemoteBundle(for firestore: Firestore,
            from url: URL) async throws -> LoadBundleTaskProgress {
 guard let inputStream = InputStream(url: url) else {
  let error = self.bundleLoadError(reason: "Unable to create stream from the given url: \(url)")
  throw error
 }

 return try await firestore.loadBundle(inputStream)
}

// Fetches a specific named query from the provided bundle.
func loadQuery(named queryName: String,
        fromRemoteBundle bundleURL: URL,
        with store: Firestore) async throws -> Query {
 let _ = try await fetchRemoteBundle(for: store, from: bundleURL)
 if let query = await store.getQuery(named: queryName) {
  return query
 } else {
  throw bundleLoadError(reason: "Could not find query named \(queryName)")
 }
}

// Load a query and fetch its results from a bundle.
func runStoriesQuery() async {
 let queryName = "latest-stories-query"
 let firestore = Firestore.firestore()
 let remoteBundle = URL(string: "https://example.com/createBundle")!

 do {
  let query = try await loadQuery(named: queryName,
                  fromRemoteBundle: remoteBundle,
                  with: firestore)
  let snapshot = try await query.getDocuments()
  print(snapshot)
  // handle query results
 } catch {
  print(error)
 }
}
Objective-C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
// Utility function for errors when loading bundles.
- (NSError *)bundleLoadErrorWithReason:(NSString *)reason {
 return [NSError errorWithDomain:@"FIRSampleErrorDomain"
               code:0
             userInfo:@{NSLocalizedFailureReasonErrorKey: reason}];
}

// Loads a remote bundle from the provided url.
- (void)fetchRemoteBundleForFirestore:(FIRFirestore *)firestore
               fromURL:(NSURL *)url
              completion:(void (^)(FIRLoadBundleTaskProgress *_Nullable,
                        NSError *_Nullable))completion {
 NSInputStream *inputStream = [NSInputStream inputStreamWithURL:url];
 if (inputStream == nil) {
  // Unable to create input stream.
  NSError *error =
    [self bundleLoadErrorWithReason:
      [NSString stringWithFormat:@"Unable to create stream from the given url: %@", url]];
  completion(nil, error);
  return;
 }

 [firestore loadBundleStream:inputStream
          completion:^(FIRLoadBundleTaskProgress * _Nullable progress,
                NSError * _Nullable error) {
  if (progress == nil) {
   completion(nil, error);
   return;
  }

  if (progress.state == FIRLoadBundleTaskStateSuccess) {
   completion(progress, nil);
  } else {
   NSError *concreteError =
     [self bundleLoadErrorWithReason:
       [NSString stringWithFormat:
         @"Expected bundle load to be completed, but got %ld instead",
         (long)progress.state]];
   completion(nil, concreteError);
  }
  completion(nil, nil);
 }];
}

// Loads a bundled query.
- (void)loadQueryNamed:(NSString *)queryName
  fromRemoteBundleURL:(NSURL *)url
     withFirestore:(FIRFirestore *)firestore
      completion:(void (^)(FIRQuery *_Nullable, NSError *_Nullable))completion {
 [self fetchRemoteBundleForFirestore:firestore
               fromURL:url
              completion:^(FIRLoadBundleTaskProgress *progress, NSError *error) {
  if (error != nil) {
   completion(nil, error);
   return;
  }

  [firestore getQueryNamed:queryName completion:^(FIRQuery *query) {
   if (query == nil) {
    NSString *errorReason =
      [NSString stringWithFormat:@"Could not find query named %@", queryName];
    NSError *error = [self bundleLoadErrorWithReason:errorReason];
    completion(nil, error);
    return;
   }
   completion(query, nil);
  }];
 }];
}

- (void)runStoriesQuery {
 NSString *queryName = @"latest-stories-query";
 FIRFirestore *firestore = [FIRFirestore firestore];
 NSURL *bundleURL = [NSURL URLWithString:@"https://example.com/createBundle"];
 [self loadQueryNamed:queryName
  fromRemoteBundleURL:bundleURL
     withFirestore:firestore
      completion:^(FIRQuery *query, NSError *error) {
  // Handle query results
 }];
}

Kotlin+KTX

@Throws(IOException::class)
fun getBundleStream(urlString: String?): InputStream {
  val url = URL(urlString)
  val connection = url.openConnection() as HttpURLConnection
  return connection.inputStream
}

@Throws(IOException::class)
fun fetchFromBundle() {
  val bundleStream = getBundleStream("https://example.com/createBundle")
  val loadTask = db.loadBundle(bundleStream)

  // Chain the following tasks
  // 1) Load the bundle
  // 2) Get the named query from the local cache
  // 3) Execute a get() on the named query
  loadTask.continueWithTask<Query> { task ->
    // Close the stream
    bundleStream.close()

    // Calling .result propagates errors
    val progress = task.getResult(Exception::class.java)

    // Get the named query from the bundle cache
    db.getNamedQuery("latest-stories-query")
  }.continueWithTask { task ->
    val query = task.getResult(Exception::class.java)!!

    // get() the query results from the cache
    query.get(Source.CACHE)
  }.addOnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
      Log.w(TAG, "Bundle loading failed", task.exception)
      return@addOnCompleteListener
    }

    // Get the QuerySnapshot from the bundle
    val storiesSnap = task.result

    // Use the results
    // ...
  }
}

Java

public InputStream getBundleStream(String urlString) throws IOException {
  URL url = new URL(urlString);
  HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
  return connection.getInputStream();
}

public void fetchBundleFrom() throws IOException {
  final InputStream bundleStream = getBundleStream("https://example.com/createBundle");
  LoadBundleTask loadTask = db.loadBundle(bundleStream);

  // Chain the following tasks
  // 1) Load the bundle
  // 2) Get the named query from the local cache
  // 3) Execute a get() on the named query
  loadTask.continueWithTask(new Continuation<LoadBundleTaskProgress, Task<Query>>() {
    @Override
    public Task<Query> then(@NonNull Task<LoadBundleTaskProgress> task) throws Exception {
      // Close the stream
      bundleStream.close();

      // Calling getResult() propagates errors
      LoadBundleTaskProgress progress = task.getResult(Exception.class);

      // Get the named query from the bundle cache
      return db.getNamedQuery("latest-stories-query");
    }
  }).continueWithTask(new Continuation<Query, Task<QuerySnapshot>>() {
    @Override
    public Task<QuerySnapshot> then(@NonNull Task<Query> task) throws Exception {
      Query query = task.getResult(Exception.class);

      // get() the query results from the cache
      return query.get(Source.CACHE);
    }
  }).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
      if (!task.isSuccessful()) {
        Log.w(TAG, "Bundle loading failed", task.getException());
        return;
      }

      // Get the QuerySnapshot from the bundle
      QuerySnapshot storiesSnap = task.getResult();

      // Use the results
      // ...
    }
  });
}
C++
db->LoadBundle("bundle_name", [](const LoadBundleTaskProgress& progress) {
 switch(progress.state()) {
  case LoadBundleTaskProgress::State::kError: {
   // The bundle load has errored. Handle the error in the returned future.
   return;
  }
  case LoadBundleTaskProgress::State::kInProgress: {
   std::cout << "Bytes loaded from bundle: " << progress.bytes_loaded()
        << std::endl;
   break;
  }
  case LoadBundleTaskProgress::State::kSuccess: {
   std::cout << "Bundle load succeeeded" << std::endl;
   break;
  }
 }
}).OnCompletion([db](const Future<LoadBundleTaskProgress>& future) {
 if (future.error() != Error::kErrorOk) {
  // Handle error...
  return;
 }

 const std::string& query_name = "latest_stories_query";
 db->NamedQuery(query_name).OnCompletion([](const Future<Query>& query_future){
  if (query_future.error() != Error::kErrorOk) {
   // Handle error...
   return;
  }

  const Query* query = query_future.result();
  query->Get().OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot> &){
   // ...
  });
 });
});

Xin lưu ý rằng nếu bạn tải truy vấn có tên từ một gói được tạo trước đó chưa đến 30 phút, thì sau khi sử dụng gói đó để đọc từ phần phụ trợ thay vì bộ nhớ đệm, bạn sẽ chỉ trả tiền cho các lượt đọc cơ sở dữ liệu cần thiết để cập nhật tài liệu cho khớp với nội dung lưu trữ trên phần phụ trợ; tức là bạn chỉ trả tiền cho các delta.

Tiếp theo là gì?