Usuń dane z Cloud Firestore

Poniższe przykłady pokazują, jak usuwać dokumenty, pola i kolekcje.

Usuń dokumenty

Aby usunąć dokument, użyj następujących metod delete() specyficznych dla języka:

Web modular API

Użyj metody deleteDoc() :

import { doc, deleteDoc } from "firebase/firestore";

await deleteDoc(doc(db, "cities", "DC"));

Web namespaced API

Użyj metody delete() :

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(() => {
  console.log("Document successfully deleted!");
}).catch((error) => {
  console.error("Error removing document: ", error);
});
Szybki

Użyj metody delete() :

Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
do {
 try await db.collection("cities").document("DC").delete()
 print("Document successfully removed!")
} catch {
 print("Error removing document: \(error)")
}
Cel C

Użyj metody deleteDocumentWithCompletion: ::

Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"]
  deleteDocumentWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error removing document: %@", error);
   } else {
    NSLog(@"Document successfully removed!");
   }
}];

Kotlin+KTX

Użyj metody delete() :

db.collection("cities").document("DC")
  .delete()
  .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!") }
  .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error deleting document", e) }

Java

Użyj metody delete() :

db.collection("cities").document("DC")
    .delete()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error deleting document", e);
      }
    });

Dart

Użyj metody delete() :

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(
   (doc) => print("Document deleted"),
   onError: (e) => print("Error updating document $e"),
  );
Jawa

Użyj metody delete() :

// asynchronously delete a document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = db.collection("cities").document("DC").delete();
// ...
System.out.println("Update time : " + writeResult.get().getUpdateTime());
Pyton

Użyj metody delete() :

db.collection("cities").document("DC").delete()

Python

Użyj metody delete() :

await db.collection("cities").document("DC").delete()
C++

Użyj metody Delete() :

db->Collection("cities").Document("DC").Delete().OnCompletion(
  [](const Future<void>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot successfully deleted!" << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error deleting document: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js

Użyj metody delete() :

const res = await db.collection('cities').doc('DC').delete();
Iść

Użyj metody Delete() :


import (
	"context"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func deleteDoc(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	_, err := client.Collection("cities").Doc("DC").Delete(ctx)
	if err != nil {
		// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	return err
}
PHP

Użyj metody delete() :

$db->collection('samples/php/cities')->document('DC')->delete();
Jedność

Użyj metody DeleteAsync() :

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
cityRef.DeleteAsync();
C#

Użyj metody DeleteAsync() :

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
await cityRef.DeleteAsync();
Rubin

Użyj metody delete() :

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/DC"
city_ref.delete

Kiedy usuwasz dokument, Cloud Firestore nie usuwa automatycznie dokumentów ze swoich podkolekcji. Dostęp do dokumentów podkolekcji można uzyskać w dalszym ciągu przez odniesienie. Na przykład możesz uzyskać dostęp do dokumentu pod ścieżką /mycoll/mydoc/mysubcoll/mysubdoc nawet jeśli usuniesz dokument nadrzędny pod /mycoll/mydoc .

Nieistniejące dokumenty nadrzędne pojawiają się w konsoli , ale nie pojawiają się w wynikach zapytań i migawkach.

Jeśli chcesz usunąć dokument i wszystkie dokumenty w jego podkolekcjach, musisz to zrobić ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usuń kolekcje .

Usuń pola

Aby usunąć określone pola z dokumentu, podczas aktualizacji dokumentu użyj następujących metod FieldValue.delete() specyficznych dla języka:

Web modular API

Użyj metody deleteField() :

import { doc, updateDoc, deleteField } from "firebase/firestore";

const cityRef = doc(db, 'cities', 'BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
await updateDoc(cityRef, {
  capital: deleteField()
});

Web namespaced API

Użyj metody FieldValue.delete() :

var cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
var removeCapital = cityRef.update({
  capital: firebase.firestore.FieldValue.delete()
});
Szybki

Użyj metody FieldValue.delete() :

Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
do {

 try await db.collection("cities").document("BJ").updateData([
  "capital": FieldValue.delete(),
 ])
 print("Document successfully updated")
} catch {
 print("Error updating document: \(error)")
}
Cel C

Użyj metody fieldValueForDelete: ::

Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"BJ"] updateData:@{
 @"capital": [FIRFieldValue fieldValueForDelete]
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Kotlin+KTX

Użyj metody FieldValue.delete() :

val docRef = db.collection("cities").document("BJ")

// Remove the 'capital' field from the document
val updates = hashMapOf<String, Any>(
  "capital" to FieldValue.delete(),
)

docRef.update(updates).addOnCompleteListener { }

Java

Użyj metody FieldValue.delete() :

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
Map<String,Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());

docRef.update(updates).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  // ...
  // ...

Dart

Użyj metody FieldValue.delete() :

final docRef = db.collection("cities").doc("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
final updates = <String, dynamic>{
 "capital": FieldValue.delete(),
};

docRef.update(updates);
Jawa

Użyj metody FieldValue.delete() :

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");
Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());
// Update and delete the "capital" field in the document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = docRef.update(updates);
System.out.println("Update time : " + writeResult.get());
Pyton

Użyj metody firestore.DELETE_FIELD :

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")
city_ref.update({"capital": firestore.DELETE_FIELD})

Python

Użyj metody firestore.DELETE_FIELD :

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")
await city_ref.update({"capital": firestore.DELETE_FIELD})
C++

Użyj metody FieldValue::Delete() :

DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("BJ");
doc_ref.Update({{"capital", FieldValue::Delete()}})
  .OnCompletion([](const Future<void>& future) { /*...*/ });
Node.js

Użyj metody FieldValue.delete() :

// Create a document reference
const cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
const res = await cityRef.update({
 capital: FieldValue.delete()
});
Iść

Użyj metody firestore.Delete :


import (
	"context"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func deleteField(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	_, err := client.Collection("cities").Doc("BJ").Update(ctx, []firestore.Update{
		{
			Path: "capital",
			Value: firestore.Delete,
		},
	})
	if err != nil {
		// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	// ...
	return err
}
PHP

Użyj metody FieldValue::deleteField() :

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('BJ');
$cityRef->update([
  ['path' => 'capital', 'value' => FieldValue::deleteField()]
]);
Jedność

Użyj metody FieldValue.Delete :

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
C#

Użyj metody FieldValue.Delete :

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
await cityRef.UpdateAsync(updates);
Rubin

Użyj metody firestore.field_delete :

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/BJ"
city_ref.update({ capital: firestore.field_delete })

Usuń kolekcje

Aby usunąć całą kolekcję lub podkolekcję w Cloud Firestore, pobierz (przeczytaj) wszystkie dokumenty w ramach kolekcji lub podkolekcji i usuń je. Proces ten wiąże się z kosztami odczytu i usunięcia. Jeśli masz większe zbiory, możesz chcieć usuwać dokumenty w mniejszych partiach, aby uniknąć błędów związanych z brakiem pamięci. Powtarzaj ten proces, aż usuniesz całą kolekcję lub podkolekcję.

Usuwanie kolekcji wymaga koordynowania nieograniczonej liczby indywidualnych żądań usunięcia. Jeśli chcesz usunąć całe kolekcje, rób to tylko z zaufanego środowiska serwerowego. Chociaż możliwe jest usunięcie kolekcji z klienta mobilnego/internetowego, ma to negatywny wpływ na bezpieczeństwo i wydajność.

Poniższe fragmenty są nieco uproszczone i nie dotyczą obsługi błędów, bezpieczeństwa, usuwania podkolekcji ani maksymalizacji wydajności. Aby dowiedzieć się więcej na temat zalecanego podejścia do usuwania kolekcji w środowisku produkcyjnym, zobacz Usuwanie kolekcji i podkolekcji .

Sieć
// Deleting collections from a Web client is not recommended.
Szybki
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
// Deleting collections from an Apple client is not recommended.
Cel C
Uwaga: ten produkt nie jest dostępny w systemach docelowych watchOS i App Clip.
// Deleting collections from an Apple client is not recommended.
 

Kotlin+KTX

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Java

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Dart

Nie zaleca się usuwania kolekcji z klienta.

Jawa
/**
 * Delete a collection in batches to avoid out-of-memory errors. Batch size may be tuned based on
 * document size (atmost 1MB) and application requirements.
 */
void deleteCollection(CollectionReference collection, int batchSize) {
 try {
  // retrieve a small batch of documents to avoid out-of-memory errors
  ApiFuture<QuerySnapshot> future = collection.limit(batchSize).get();
  int deleted = 0;
  // future.get() blocks on document retrieval
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   document.getReference().delete();
   ++deleted;
  }
  if (deleted >= batchSize) {
   // retrieve and delete another batch
   deleteCollection(collection, batchSize);
  }
 } catch (Exception e) {
  System.err.println("Error deleting collection : " + e.getMessage());
 }
}
Pyton
def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  if batch_size == 0:
    return

  docs = coll_ref.list_documents(page_size=batch_size)
  deleted = 0

  for doc in docs:
    print(f"Deleting doc {doc.id} => {doc.get().to_dict()}")
    doc.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)

Python

async def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  docs = coll_ref.limit(batch_size).stream()
  deleted = 0

  async for doc in docs:
    print(f"Deleting doc {doc.id} => {doc.to_dict()}")
    await doc.reference.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)
C++
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
 
Node.js
async function deleteCollection(db, collectionPath, batchSize) {
 const collectionRef = db.collection(collectionPath);
 const query = collectionRef.orderBy('__name__').limit(batchSize);

 return new Promise((resolve, reject) => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve).catch(reject);
 });
}

async function deleteQueryBatch(db, query, resolve) {
 const snapshot = await query.get();

 const batchSize = snapshot.size;
 if (batchSize === 0) {
  // When there are no documents left, we are done
  resolve();
  return;
 }

 // Delete documents in a batch
 const batch = db.batch();
 snapshot.docs.forEach((doc) => {
  batch.delete(doc.ref);
 });
 await batch.commit();

 // Recurse on the next process tick, to avoid
 // exploding the stack.
 process.nextTick(() => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve);
 });
}
Iść

import (
	"context"
	"fmt"
	"io"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

func deleteCollection(w io.Writer, projectID, collectionName string,
	batchSize int) error {

	// Instantiate a client
	ctx := context.Background()
	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return err
	}

	col := client.Collection(collectionName)
	bulkwriter := client.BulkWriter(ctx)

	for {
		// Get a batch of documents
		iter := col.Limit(batchSize).Documents(ctx)
		numDeleted := 0

		// Iterate through the documents, adding
		// a delete operation for each one to the BulkWriter.
		for {
			doc, err := iter.Next()
			if err == iterator.Done {
				break
			}
			if err != nil {
				return err
			}

			bulkwriter.Delete(doc.Ref)
			numDeleted++
		}

		// If there are no documents to delete,
		// the process is over.
		if numDeleted == 0 {
			bulkwriter.End()
			break
		}

		bulkwriter.Flush()
	}
	fmt.Fprintf(w, "Deleted collection \"%s\"", collectionName)
	return nil
}
PHP
function data_delete_collection(string $projectId, string $collectionName, int $batchSize)
{
  // Create the Cloud Firestore client
  $db = new FirestoreClient([
    'projectId' => $projectId,
  ]);
  $collectionReference = $db->collection($collectionName);
  $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  while (!$documents->isEmpty()) {
    foreach ($documents as $document) {
      printf('Deleting document %s' . PHP_EOL, $document->id());
      $document->reference()->delete();
    }
    $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  }
}
Jedność
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
C#
private static async Task DeleteCollection(CollectionReference collectionReference, int batchSize)
{
  QuerySnapshot snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
  IReadOnlyList<DocumentSnapshot> documents = snapshot.Documents;
  while (documents.Count > 0)
  {
    foreach (DocumentSnapshot document in documents)
    {
      Console.WriteLine("Deleting document {0}", document.Id);
      await document.Reference.DeleteAsync();
    }
    snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
    documents = snapshot.Documents;
  }
  Console.WriteLine("Finished deleting all documents from the collection.");
}
Rubin
cities_ref = firestore.col collection_path
query   = cities_ref

query.get do |document_snapshot|
 puts "Deleting document #{document_snapshot.document_id}."
 document_ref = document_snapshot.ref
 document_ref.delete
end

Usuń dane za pomocą interfejsu wiersza polecenia Firebase

Możesz także użyć interfejsu wiersza polecenia Firebase, aby usunąć dokumenty i kolekcje. Użyj następującego polecenia, aby usunąć dane:

firebase firestore:delete [options] <<path>>

Usuń dane za pomocą konsoli

Możesz usuwać dokumenty i kolekcje ze strony Cloud Firestore w konsoli . Usunięcie dokumentu z konsoli powoduje usunięcie wszystkich danych zagnieżdżonych w tym dokumencie, łącznie ze wszystkimi podkolekcjami.

Usuń dane za pomocą zasad TTL

Polityka TTL wyznacza dane pole jako termin ważności dokumentów w danej grupie inkasowej. Operacje usuwania TTL wliczają się do kosztów usunięcia dokumentu.

Aby uzyskać informacje na temat ustawiania TTL, zobacz Zarządzanie przechowywaniem danych za pomocą zasad TTL .

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i sposobów rozwiązywania problemów z opóźnieniami podczas usuwania danych, odwiedź stronę rozwiązywania problemów .

Usuń dane za pomocą Dataflow

Dataflow to świetne narzędzie do masowych operacji na bazie danych Firestore. W poście na blogu wprowadzającym do oprogramowania łącznika Firestore dla Dataflow znajduje się przykład usuwania wszystkich dokumentów w grupie kolekcji.