Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Cloud Firestore'dan verileri silin

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Aşağıdaki örnekler belgelerin, alanların ve koleksiyonların nasıl silineceğini göstermektedir.

Belgeleri sil

Bir belgeyi silmek için aşağıdaki dile özel delete() yöntemlerini kullanın:

Web version 9

deleteDoc() yöntemini kullanın:

import { doc, deleteDoc } from "firebase/firestore";

await deleteDoc(doc(db, "cities", "DC"));

Web version 8

delete() yöntemini kullanın:

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(() => {
  console.log("Document successfully deleted!");
}).catch((error) => {
  console.error("Error removing document: ", error);
});
Süratli

delete() yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
db.collection("cities").document("DC").delete() { err in
  if let err = err {
    print("Error removing document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully removed!")
  }
}
Amaç-C

deleteDocumentWithCompletion: yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"DC"]
  deleteDocumentWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error removing document: %@", error);
   } else {
    NSLog(@"Document successfully removed!");
   }
}];

Kotlin+KTX

delete() yöntemini kullanın:

db.collection("cities").document("DC")
    .delete()
    .addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!") }
    .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Error deleting document", e) }

Java

delete() yöntemini kullanın:

db.collection("cities").document("DC")
    .delete()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot successfully deleted!");
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        Log.w(TAG, "Error deleting document", e);
      }
    });

Dart

delete() yöntemini kullanın:

db.collection("cities").doc("DC").delete().then(
   (doc) => print("Document deleted"),
   onError: (e) => print("Error updating document $e"),
  );
java

delete() yöntemini kullanın:

// asynchronously delete a document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = db.collection("cities").document("DC").delete();
// ...
System.out.println("Update time : " + writeResult.get().getUpdateTime());
Piton

delete() yöntemini kullanın:

db.collection(u'cities').document(u'DC').delete()

Python

delete() yöntemini kullanın:

await db.collection("cities").document("DC").delete()
C++

Delete() yöntemini kullanın:

db->Collection("cities").Document("DC").Delete().OnCompletion(
  [](const Future<void>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot successfully deleted!" << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error deleting document: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js

delete() yöntemini kullanın:

const res = await db.collection('cities').doc('DC').delete();
Gitmek

Delete() yöntemini kullanın:

_, err := client.Collection("cities").Doc("DC").Delete(ctx)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

delete() yöntemini kullanın:

$db->collection('samples/php/cities')->document('DC')->delete();
Birlik

DeleteAsync() yöntemini kullanın:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
cityRef.DeleteAsync();
C#

DeleteAsync() yöntemini kullanın:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("DC");
await cityRef.DeleteAsync();
Yakut

delete() yöntemini kullanın:

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/DC"
city_ref.delete

Bir belgeyi sildiğinizde Cloud Firestore, alt koleksiyonlarındaki belgeleri otomatik olarak silmez. Alt koleksiyon belgelerine referans olarak erişmeye devam edebilirsiniz. Örneğin, /mycoll/mydoc adresindeki üst belgeyi silseniz bile /mycoll/mydoc/mysubcoll/mysubdoc belgeye /mycoll/mydoc .

Var olmayan ata belgeleri konsolda görünür , ancak sorgu sonuçlarında ve anlık görüntülerde görünmezler.

Bir belgeyi ve alt koleksiyonlarındaki tüm belgeleri silmek isterseniz, bunu manuel olarak yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Koleksiyonları Silme .

Alanları sil

Bir belgeden belirli alanları silmek için, bir belgeyi güncellerken aşağıdaki dile özgü FieldValue.delete() yöntemlerini kullanın:

Web version 9

deleteField() yöntemini kullanın:

import { doc, updateDoc, deleteField } from "firebase/firestore";

const cityRef = doc(db, 'cities', 'BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
await updateDoc(cityRef, {
  capital: deleteField()
});

Web version 8

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

var cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
var removeCapital = cityRef.update({
  capital: firebase.firestore.FieldValue.delete()
});
Süratli

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
db.collection("cities").document("BJ").updateData([
  "capital": FieldValue.delete(),
]) { err in
  if let err = err {
    print("Error updating document: \(err)")
  } else {
    print("Document successfully updated")
  }
}
Amaç-C

fieldValueForDelete: yöntemini kullanın:

Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"BJ"] updateData:@{
 @"capital": [FIRFieldValue fieldValueForDelete]
} completion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error updating document: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Document successfully updated");
 }
}];

Kotlin+KTX

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

val docRef = db.collection("cities").document("BJ")

// Remove the 'capital' field from the document
val updates = hashMapOf<String, Any>(
    "capital" to FieldValue.delete()
)

docRef.update(updates).addOnCompleteListener { }

Java

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
Map<String,Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());

docRef.update(updates).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  // ...
  // ...

Dart

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

final docRef = db.collection("cities").doc("BJ");

// Remove the 'capital' field from the document
final updates = <String, dynamic>{
 "capital": FieldValue.delete(),
};

docRef.update(updates);
java

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");
Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
updates.put("capital", FieldValue.delete());
// Update and delete the "capital" field in the document
ApiFuture<WriteResult> writeResult = docRef.update(updates);
System.out.println("Update time : " + writeResult.get());
Piton

firestore.DELETE_FIELD yöntemini kullanın:

city_ref = db.collection(u'cities').document(u'BJ')
city_ref.update({
  u'capital': firestore.DELETE_FIELD
})

Python

firestore.DELETE_FIELD yöntemini kullanın:

city_ref = db.collection("cities").document("BJ")
await city_ref.update({"capital": firestore.DELETE_FIELD})
C++

FieldValue::Delete() yöntemini kullanın:

DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("BJ");
doc_ref.Update({{"capital", FieldValue::Delete()}})
  .OnCompletion([](const Future<void>& future) { /*...*/ });
Node.js

FieldValue.delete() yöntemini kullanın:

// Create a document reference
const cityRef = db.collection('cities').doc('BJ');

// Remove the 'capital' field from the document
const res = await cityRef.update({
 capital: FieldValue.delete()
});
Gitmek

firestore.Delete yöntemini kullanın:

_, err := client.Collection("cities").Doc("BJ").Update(ctx, []firestore.Update{
	{
		Path: "capital",
		Value: firestore.Delete,
	},
})
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP

FieldValue::deleteField() yöntemini kullanın:

$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('BJ');
$cityRef->update([
  ['path' => 'capital', 'value' => FieldValue::deleteField()]
]);
Birlik

FieldValue.Delete yöntemini kullanın:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
C#

FieldValue.Delete yöntemini kullanın:

DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Capital", FieldValue.Delete }
};
await cityRef.UpdateAsync(updates);
Yakut

firestore.field_delete yöntemini kullanın:

city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/BJ"
city_ref.update({ capital: firestore.field_delete })

Koleksiyonları sil

Cloud Firestore'da bir koleksiyonun veya alt koleksiyonun tamamını silmek için koleksiyon veya alt koleksiyondaki tüm belgeleri alın ve silin. Daha büyük koleksiyonlarınız varsa, yetersiz bellek hatalarını önlemek için belgeleri daha küçük gruplar halinde silmek isteyebilirsiniz. Tüm koleksiyonu veya alt koleksiyonu silene kadar işlemi tekrarlayın.

Bir koleksiyonun silinmesi, sınırsız sayıda bireysel silme isteğinin koordine edilmesini gerektirir. Tüm koleksiyonları silmeniz gerekiyorsa, bunu yalnızca güvenilir bir sunucu ortamından yapın. Bir mobil/web istemcisinden bir koleksiyonu silmek mümkün olsa da, bunun güvenlik ve performans üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Aşağıdaki parçacıklar biraz basitleştirilmiştir ve hata işleme, güvenlik, alt koleksiyonları silme veya performansı en üst düzeye çıkarma ile ilgilenmez. Üretimdeki koleksiyonları silmek için önerilen bir yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Koleksiyonları ve Alt Koleksiyonları Silme .

// Deleting collections from a Web client is not recommended.
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Deleting collections from an Apple client is not recommended.
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Deleting collections from an Apple client is not recommended.
 

Kotlin+KTX

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Java

// Deleting collections from an Android client is not recommended.

Dart

Koleksiyonların istemciden silinmesi önerilmez.

java
/**
 * Delete a collection in batches to avoid out-of-memory errors. Batch size may be tuned based on
 * document size (atmost 1MB) and application requirements.
 */
void deleteCollection(CollectionReference collection, int batchSize) {
 try {
  // retrieve a small batch of documents to avoid out-of-memory errors
  ApiFuture<QuerySnapshot> future = collection.limit(batchSize).get();
  int deleted = 0;
  // future.get() blocks on document retrieval
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   document.getReference().delete();
   ++deleted;
  }
  if (deleted >= batchSize) {
   // retrieve and delete another batch
   deleteCollection(collection, batchSize);
  }
 } catch (Exception e) {
  System.err.println("Error deleting collection : " + e.getMessage());
 }
}
Piton
def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  docs = coll_ref.list_documents(page_size=batch_size)
  deleted = 0

  for doc in docs:
    print(f'Deleting doc {doc.id} => {doc.get().to_dict()}')
    doc.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)

Python

async def delete_collection(coll_ref, batch_size):
  docs = coll_ref.limit(batch_size).stream()
  deleted = 0

  async for doc in docs:
    print(f"Deleting doc {doc.id} => {doc.to_dict()}")
    await doc.reference.delete()
    deleted = deleted + 1

  if deleted >= batch_size:
    return delete_collection(coll_ref, batch_size)
C++
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
 
Node.js
async function deleteCollection(db, collectionPath, batchSize) {
 const collectionRef = db.collection(collectionPath);
 const query = collectionRef.orderBy('__name__').limit(batchSize);

 return new Promise((resolve, reject) => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve).catch(reject);
 });
}

async function deleteQueryBatch(db, query, resolve) {
 const snapshot = await query.get();

 const batchSize = snapshot.size;
 if (batchSize === 0) {
  // When there are no documents left, we are done
  resolve();
  return;
 }

 // Delete documents in a batch
 const batch = db.batch();
 snapshot.docs.forEach((doc) => {
  batch.delete(doc.ref);
 });
 await batch.commit();

 // Recurse on the next process tick, to avoid
 // exploding the stack.
 process.nextTick(() => {
  deleteQueryBatch(db, query, resolve);
 });
}
Gitmek
func deleteCollection(ctx context.Context, client *firestore.Client,
	ref *firestore.CollectionRef, batchSize int) error {

	for {
		// Get a batch of documents
		iter := ref.Limit(batchSize).Documents(ctx)
		numDeleted := 0

		// Iterate through the documents, adding
		// a delete operation for each one to a
		// WriteBatch.
		batch := client.Batch()
		for {
			doc, err := iter.Next()
			if err == iterator.Done {
				break
			}
			if err != nil {
				return err
			}

			batch.Delete(doc.Ref)
			numDeleted++
		}

		// If there are no documents to delete,
		// the process is over.
		if numDeleted == 0 {
			return nil
		}

		_, err := batch.Commit(ctx)
		if err != nil {
			return err
		}
	}
}
PHP
function data_delete_collection(string $projectId, string $collectionName, int $batchSize)
{
  // Create the Cloud Firestore client
  $db = new FirestoreClient([
    'projectId' => $projectId,
  ]);
  $collectionReference = $db->collection($collectionName);
  $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  while (!$documents->isEmpty()) {
    foreach ($documents as $document) {
      printf('Deleting document %s' . PHP_EOL, $document->id());
      $document->reference()->delete();
    }
    $documents = $collectionReference->limit($batchSize)->documents();
  }
}
Birlik
// This is not supported. Delete data using CLI as discussed below.
C#
private static async Task DeleteCollection(CollectionReference collectionReference, int batchSize)
{
  QuerySnapshot snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
  IReadOnlyList<DocumentSnapshot> documents = snapshot.Documents;
  while (documents.Count > 0)
  {
    foreach (DocumentSnapshot document in documents)
    {
      Console.WriteLine("Deleting document {0}", document.Id);
      await document.Reference.DeleteAsync();
    }
    snapshot = await collectionReference.Limit(batchSize).GetSnapshotAsync();
    documents = snapshot.Documents;
  }
  Console.WriteLine("Finished deleting all documents from the collection.");
}
Yakut
cities_ref = firestore.col collection_path
query   = cities_ref

query.get do |document_snapshot|
 puts "Deleting document #{document_snapshot.document_id}."
 document_ref = document_snapshot.ref
 document_ref.delete
end

Firebase CLI ile verileri silin

Belgeleri ve koleksiyonları silmek için Firebase CLI'yi de kullanabilirsiniz. Verileri silmek için aşağıdaki komutu kullanın:

firebase firestore:delete [options] <<path>>

Verileri konsol ile silin

Belgeleri ve koleksiyonları konsoldaki Cloud Firestore sayfasından silebilirsiniz . Bir belgenin konsoldan silinmesi, alt koleksiyonlar da dahil olmak üzere o belgedeki tüm iç içe geçmiş verileri siler.