Điều kiện kích hoạt Cloud Storage


Bạn có thể kích hoạt một hàm để phản hồi việc tải lên, cập nhật hoặc xoá các tệp và thư mục trong Cloud Storage.

Các ví dụ trong trang này dựa trên một hàm mẫu kích hoạt khi tệp hình ảnh được tải lên Cloud Storage. Hàm mẫu này minh hoạ cách truy cập vào các thuộc tính của sự kiện, cách tải tệp xuống phiên bản Cloud Functions và các kiến thức cơ bản khác về cách xử lý các sự kiện trong Cloud Storage.

Để biết thêm ví dụ về các trường hợp sử dụng, hãy xem phần Tôi có thể làm gì với Cloud Functions?

Kích hoạt một hàm cho các thay đổi trong Cloud Storage

Sử dụng functions.storage để tạo một hàm xử lý các sự kiện trên Cloud Storage. Tuỳ thuộc vào việc bạn muốn đặt phạm vi cho hàm vào một bộ chứa cụ thể trong Cloud Storage hay dùng bộ chứa mặc định, hãy sử dụng một trong những cách sau:

Ví dụ: mẫu trình tạo hình thu nhỏ nằm trong phạm vi bộ chứa mặc định cho dự án:

exports.firstGenGenerateThumbnail = functions.storage.object().onFinalize(async (object) => {
 // ...
});

Cloud Storage hỗ trợ những sự kiện sau:

 • onArchive Chỉ được gửi khi bộ chứa đã bật tính năng tạo phiên bản đối tượng. Sự kiện này cho biết rằng phiên bản trực tiếp của một đối tượng đã trở thành phiên bản lưu trữ, vì đối tượng đó đã được lưu trữ hoặc vì đối tượng đó đã bị ghi đè bằng việc tải một đối tượng có cùng tên lên.
 • onDelete Được gửi khi một đối tượng đã bị xoá vĩnh viễn. Trong đó bao gồm cả những đối tượng bị ghi đè hoặc bị xoá trong cấu hình vòng đời của bộ chứa. Đối với những nhóm đã bật tính năng tạo phiên bản đối tượng, thông báo này sẽ không được gửi khi đối tượng được lưu trữ (xem onArchive), ngay cả khi quá trình lưu trữ diễn ra thông qua phương thức storage.objects.delete.
 • onFinalize Được gửi khi tạo thành công một đối tượng mới (hoặc thế hệ mới của đối tượng hiện có) trong bộ chứa. Điều này bao gồm việc sao chép hoặc viết lại đối tượng hiện có. Việc tải lên không thành công sẽ không kích hoạt sự kiện này.
 • onMetadataUpdate Được gửi khi siêu dữ liệu của một đối tượng hiện có thay đổi.

Đặt sự kiện trong trình xử lý sự kiện on như minh hoạ ở trên cho onFinalize.

Truy cập vào các thuộc tính của đối tượng Cloud Storage

Cloud Functions hiển thị một số thuộc tính đối tượng của Cloud Storage như sizecontentType cho tệp được cập nhật. Thuộc tính 'metagenerate' sẽ tăng lên mỗi khi có thay đổi đối với siêu dữ liệu của đối tượng. Đối với đối tượng mới, giá trị metageneration1.

const fileBucket = object.bucket; // The Storage bucket that contains the file.
const filePath = object.name; // File path in the bucket.
const contentType = object.contentType; // File content type.

Mẫu tạo hình thu nhỏ sẽ sử dụng một số thuộc tính sau đây để phát hiện các trường hợp thoát mà hàm trả về:

// Exit if this is triggered on a file that is not an image.
if (!contentType.startsWith('image/')) {
 return functions.logger.log('This is not an image.');
}

// Get the file name.
const fileName = path.basename(filePath);
// Exit if the image is already a thumbnail.
if (fileName.startsWith('thumb_')) {
 return functions.logger.log('Already a Thumbnail.');
}

Tải xuống, biến đổi và tải tệp lên

Đối với một số trường hợp, bạn có thể không cần tải các tệp xuống từ Cloud Storage. Tuy nhiên, để thực hiện các tác vụ chuyên sâu như tạo hình thu nhỏ từ một tệp được lưu trữ trong Cloud Storage, bạn cần tải các tệp xuống thực thể hàm – tức là máy ảo chạy mã của bạn.

Để dễ dàng tải và tải lại các đối tượng lên Cloud Storage, hãy cài đặt gói Google Cloud Storage bằng npm install --save @google-cloud/storage rồi nhập gói đó. Để sử dụng JavaScript hứa hẹn xử lý các quy trình bên ngoài như tác vụ xử lý hình thu nhỏ trong mẫu, hãy nhập cả child-process-promise:

const functions = require('firebase-functions/v1');
const admin = require('firebase-admin');
admin.initializeApp()
const path = require('path');

//library for resizing images
const sharp = require('sharp');

Sử dụng gcs.bucket.file(filePath).download để tải tệp xuống một thư mục tạm thời trên thực thể Cloud Functions. Ở vị trí này, bạn có thể xử lý tệp nếu cần, sau đó tải lên Cloud Storage. Khi thực hiện các tác vụ không đồng bộ, hãy nhớ trả về một lời hứa JavaScript trong lệnh gọi lại.

Ví dụ: biến đổi hình ảnh

Khi sử dụng Cloud Functions cùng với các chương trình xử lý hình ảnh như sharp, bạn có thể thao tác trên tệp hình ảnh đồ hoạ. Sau đây là ví dụ về cách tạo hình thu nhỏ cho một tệp hình ảnh được tải lên:

// Download file from bucket.
const bucket = admin.storage().bucket(fileBucket);
const metadata = {
 contentType: contentType,
};
const downloadResponse = await bucket.file(filePath).download();
const imageBuffer = downloadResponse[0];
functions.logger.log("Image downloaded!");

// Generate a thumbnail using sharp.
const thumbnailBuffer = await sharp(imageBuffer).resize({
 width: 200,
 height: 200,
 withoutEnlargement: true,
}).toBuffer();
functions.logger.log("Thumbnail created");

// Upload the thumbnail with a 'thumb_' prefix.
const thumbFileName = `thumb_${fileName}`;
const thumbFilePath = path.join(path.dirname(filePath), thumbFileName);
await bucket.file(thumbFilePath).save(thumbnailBuffer, {
 metadata: metadata,
});
return functions.logger.log("Thumbnail uploaded!");

Mã này tạo một hình thu nhỏ có kích thước 200x200 cho hình ảnh được lưu trong thư mục tạm thời, sau đó tải hình ảnh lên lại Cloud Storage.

Khám phá các ví dụ khác

Ví dụ khác về các hàm biến đổi nội dung nghe nhìn phổ biến bao gồm chuyển mã hình ảnh, kiểm duyệt nội dung, trích xuất siêu dữ liệu EXIF. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các ví dụ trên GitHub.