Xử lý sự phụ thuộc


Có hai cách để chỉ định các phần phụ thuộc cho Hàm đám mây được viết bằng Python: sử dụng tệp requirements.txt của trình quản lý gói pip hoặc đóng gói các phần phụ thuộc cục bộ cùng với hàm của bạn.

Thông số phụ thuộc sử dụng tiêu chuẩn Pipfile/Pipfile.lock không được hỗ trợ. Dự án của bạn không nên bao gồm các tệp này.

Chỉ định phụ thuộc với pip

Các phần phụ thuộc trong Python được quản lý bằng pip và được thể hiện trong tệp siêu dữ liệu có tên là requirements.txt . Tệp này phải nằm trong cùng thư mục với tệp main.py chứa mã chức năng của bạn.

Khi bạn triển khai hàm của mình, Cloud Functions sẽ tải xuống và cài đặt các phần phụ thuộc được khai báo trong tệp requirements.txt bằng pip.

Tệp requirements.txt chứa một dòng trên mỗi gói. Mỗi dòng chứa tên gói và tùy chọn phiên bản được yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu tham khảo requirements.txt .

Sau đây là một tệp requirements.txt mẫu:

requests==2.20.0
numpy

Đóng gói phụ thuộc cục bộ

Bạn cũng có thể đóng gói và triển khai các phần phụ thuộc cùng với chức năng của mình. Cách tiếp cận này hữu ích nếu phần phụ thuộc của bạn không có sẵn thông qua trình quản lý gói pip hoặc nếu quyền truy cập internet của môi trường Chức năng đám mây của bạn bị hạn chế.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng cấu trúc thư mục như sau:

myfunction/
├── main.py
└── localpackage/
    ├── __init__.py
    └── script.py

Sau đó, bạn có thể nhập mã như bình thường từ localpackage bằng cách sử dụng câu lệnh import sau.

# Code in main.py
from localpackage import script

Lưu ý rằng phương pháp này sẽ không chạy bất kỳ tệp setup.py nào. Các gói chứa các tệp đó vẫn có thể được nhóm lại nhưng có thể không chạy chính xác trên Cloud Functions.