ทริกเกอร์ Pub/Sub


Pub/Sub ของ Google Cloud คือบัสข้อความที่กระจายไปทั่วโลกซึ่งปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามที่คุณต้องการ คุณสร้างฟังก์ชันที่จัดการเหตุการณ์ Pub/Sub ได้โดยใช้ functions.pubsub

ทริกเกอร์ฟังก์ชัน pub/sub

คุณทริกเกอร์ฟังก์ชันได้เมื่อมีการส่งข้อความ Pub/Sub ใหม่ไปยังหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องระบุชื่อหัวข้อ Pub/Sub ที่ต้องการทริกเกอร์ฟังก์ชัน และตั้งค่าเหตุการณ์ภายในเครื่องจัดการเหตุการณ์ onPublish() ดังนี้

exports.helloPubSub = functions.pubsub.topic('topic-name').onPublish((message) => {
 // ...
});

เข้าถึงเพย์โหลดข้อความ pub/sub {:#access-pub/sub}

คุณเข้าถึงเพย์โหลดของข้อความ Pub/Sub ได้จากออบเจ็กต์ Message ที่ส่งคืนไปยังฟังก์ชัน สำหรับข้อความที่มี JSON ในเนื้อหาข้อความ Pub/Sub นั้น Firebase SDK สำหรับ Cloud Functions จะมีพร็อพเพอร์ตี้ตัวช่วยในการถอดรหัสข้อความ เช่น ต่อไปนี้เป็นข้อความที่เผยแพร่ด้วยเพย์โหลด JSON แบบง่าย

gcloud pubsub topics publish topic-name --message '{"name":"Xenia"}'

คุณสามารถเข้าถึงเพย์โหลดข้อมูล JSON ได้ดังนี้ผ่านพร็อพเพอร์ตี้ json

 // Get the `name` attribute of the PubSub message JSON body.
 let name = null;
 try {
  name = message.json.name;
 } catch (e) {
  functions.logger.error('PubSub message was not JSON', e);
 }

ส่วนเพย์โหลดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ JSON จะอยู่ในข้อความ Pub/Sub เป็นสตริงที่เข้ารหัสแบบ base64 ในออบเจ็กต์ข้อความ หากต้องการอ่านข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คุณต้องถอดรหัสสตริงที่เข้ารหัส base64 ตามที่ปรากฏ

gcloud pubsub topics publish topic-name --message 'MyMessage'

// Decode the PubSub Message body.
const messageBody = message.data ? Buffer.from(message.data, 'base64').toString() : null;

เข้าถึงแอตทริบิวต์ข้อความ {:#access-message}

คุณส่งข้อความ Pub/Sub ไปพร้อมกับชุดแอตทริบิวต์ข้อมูลได้ในคำสั่ง "publish" ตัวอย่างเช่น คุณเผยแพร่ข้อความที่มีแอตทริบิวต์ name ได้ ดังนี้

gcloud pubsub topics publish topic-name --attribute name=Xenia

คุณจะอ่านแอตทริบิวต์ดังกล่าวได้จาก Message.attributes

// Get the `name` attribute of the message.
const name = message.attributes.name;

คุณอาจสังเกตเห็นว่าข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง เช่น รหัสข้อความหรือเวลาเผยแพร่ข้อความ ไม่พร้อมใช้งานใน Message.attributes หากต้องการแก้ปัญหานี้ คุณเข้าถึงรายละเอียดเหล่านี้ได้ในเหตุการณ์ทริกเกอร์ EventContext เช่น

exports.myFunction = functions.pubsub.topic('topic1').onPublish((message, context) => {
  console.log('The function was triggered at ', context.timestamp);
  console.log('The unique ID for the event is', context.eventId);
});