Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Lập lịch chức năng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nếu bạn muốn lên lịch để các hàm chạy vào những thời điểm cụ thể, hãy sử dụng functions.pubsub.schedule().onRun() Phương pháp tiện lợi này tạo một chủ đề Pub / Sub và sử dụng Cloud Scheduler để kích hoạt các sự kiện về chủ đề đó, đảm bảo rằng hàm của bạn chạy trên lịch trình mong muốn.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng giải pháp này trong dự án Firebase của bạn, dự án của bạn phải nằm trong gói định giá Blaze. Nếu nó chưa có trong gói Blaze, hãy nâng cấp gói định giá của bạn .

Mặc dù thanh toán là bắt buộc, nhưng bạn có thể mong đợi chi phí tổng thể có thể quản lý được, vì mỗi công việc của Cloud Scheduler có giá 0,10 đô la (USD) mỗi tháng và có ba công việc cho mỗi tài khoản Google, miễn phí. Sử dụng công cụ tính giá Blaze để tạo ước tính chi phí dựa trên mức sử dụng dự kiến ​​của bạn.

Các API Pub / Sub và Cloud Scheduler phải được bật cho dự án của bạn. Những điều này đã được bật cho hầu hết các dự án Firebase; bạn có thể xác minh trong Google Cloud Platform Console .

Viết một hàm đã lên lịch

Trong Chức năng đám mây cho Firebase, logic lập lịch nằm trong mã chức năng của bạn, không có yêu cầu đặc biệt về thời gian triển khai. Để tạo một hàm đã lên lịch, hãy sử dụng functions.pubsub.schedule('your schedule').onRun((context)) . Ví dụ: để chạy một hàm cứ sau 5 phút với cú pháp cron.yaml của App Engine , hãy làm như sau:

exports.scheduledFunction = functions.pubsub.schedule('every 5 minutes').onRun((context) => {
  console.log('This will be run every 5 minutes!');
  return null;
});

Cả cú pháp Unix Crontab và App Engine đều được Cloud Scheduler hỗ trợ. Ví dụ: để sử dụng Crontab để chọn múi giờ cụ thể để chạy một chức năng đã lên lịch, hãy làm như sau:

exports.scheduledFunctionCrontab = functions.pubsub.schedule('5 11 * * *')
  .timeZone('America/New_York') // Users can choose timezone - default is America/Los_Angeles
  .onRun((context) => {
  console.log('This will be run every day at 11:05 AM Eastern!');
  return null;
});

Giá trị cho timeZone phải là tên múi giờ từ cơ sở dữ liệu tz . Xem phần tham khảo Cloud Scheduler để biết thêm thông tin về các thuộc tính được hỗ trợ.

Triển khai một chức năng đã lên lịch

Khi bạn triển khai một chức năng đã lên lịch, công việc của bộ lập lịch có liên quan và chủ đề pub / sub sẽ được tạo tự động. Firebase CLI lặp lại tên chủ đề và bạn có thể xem công việc và chủ đề trong Bảng điều khiển GCP . Chủ đề được đặt tên theo quy ước sau:

firebase-Schedule- function_name - region

Ví dụ:

firebase-Sched-ScheduleFunctionCrontab-us-East1.