Phân phát nội dung động và lưu trữ các dịch vụ vi mô bằng Cloud Run

Ghép nối Cloud Run với tính năng Lưu trữ Firebase để tạo và phân phát nội dung động hoặc tạo các API REST dưới dạng các dịch vụ vi mô.

Khi sử dụng Cloud Run, bạn có thể triển khai một ứng dụng được đóng gói trong hình ảnh vùng chứa. Sau đó, bằng cách sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase, bạn có thể chuyển hướng các yêu cầu HTTPS để kích hoạt ứng dụng trong vùng chứa của mình.

 • Cloud Run hỗ trợ một số ngôn ngữ (bao gồm Go, Node.js, Python và Java), cho phép bạn linh hoạt sử dụng ngôn ngữ lập trình và khung mà bạn muốn.
 • Cloud Run tự động và theo chiều ngang điều chỉnh hình ảnh vùng chứa của bạn để xử lý các yêu cầu nhận được, sau đó thu nhỏ khi nhu cầu giảm xuống.
 • Bạn chỉ trả tiền cho CPU, bộ nhớ và mạng tiêu thụ trong quá trình xử lý yêu cầu.

Để xem ví dụ về các trường hợp sử dụng và mẫu cho Cloud Run được tích hợp với tính năng Lưu trữ Firebase, hãy truy cập vào thông tin tổng quan về mô hình không máy chủ của chúng tôi.


Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách:

 1. Viết một ứng dụng Hello World đơn giản
 2. Vùng chứa một ứng dụng và tải lên Sổ đăng ký vùng chứa
 3. Triển khai hình ảnh vùng chứa cho Cloud Run
 4. Yêu cầu lưu trữ trực tiếp đến ứng dụng trong vùng chứa của bạn

Lưu ý rằng để cải thiện hiệu suất phân phát nội dung động, bạn có thể tinh chỉnh chế độ cài đặt bộ nhớ đệm (không bắt buộc).

Trước khi bắt đầu

Trước khi sử dụng Cloud Run, bạn cần hoàn thành một số nhiệm vụ ban đầu, trong đó có việc thiết lập tài khoản thanh toán Cloud, bật API Cloud Run và cài đặt công cụ dòng lệnh gcloud.

Thiết lập thông tin thanh toán cho dự án của bạn

Cloud Run cung cấp hạn mức sử dụng miễn phí, nhưng bạn vẫn phải có tài khoản thanh toán Cloud liên kết với dự án Firebase để sử dụng hoặc dùng thử Cloud Run.

Bật API và cài đặt SDK

 1. Bật Cloud Run API trong bảng điều khiển API của Google:

  1. Mở trang Cloud Run API trong bảng điều khiển API của Google.

  2. Khi được nhắc, hãy chọn dự án Firebase của bạn.

  3. Nhấp vào Bật trên trang Cloud Run API.

 2. Cài đặt và khởi chạy SDK đám mây.

 3. Hãy kiểm tra để đảm bảo công cụ gcloud được định cấu hình cho đúng dự án:

  gcloud config list

Bước 1: Viết ứng dụng mẫu

Xin lưu ý rằng Cloud Run hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác ngoài các ngôn ngữ như trong mẫu sau.

Tiến hành

 1. Tạo một thư mục mới có tên helloworld-go, sau đó thay đổi thư mục vào thư mục đó:

  mkdir helloworld-go
  cd helloworld-go
 2. Tạo tệp mới có tên helloworld.go, sau đó thêm đoạn mã sau:

  package main
  
  import (
  	"fmt"
  	"log"
  	"net/http"
  	"os"
  )
  
  func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  	log.Print("helloworld: received a request")
  	target := os.Getenv("TARGET")
  	if target == "" {
  		target = "World"
  	}
  	fmt.Fprintf(w, "Hello %s!\n", target)
  }
  
  func main() {
  	log.Print("helloworld: starting server...")
  
  	http.HandleFunc("/", handler)
  
  	port := os.Getenv("PORT")
  	if port == "" {
  		port = "8080"
  	}
  
  	log.Printf("helloworld: listening on port %s", port)
  	log.Fatal(http.ListenAndServe(fmt.Sprintf(":%s", port), nil))
  }
  

  Mã này tạo một máy chủ web cơ bản để theo dõi trên cổng do biến môi trường PORT xác định.

Ứng dụng của bạn đã hoàn tất và sẵn sàng để được đưa vào vùng chứa cũng như tải lên Sổ đăng ký vùng chứa.

Node.js

 1. Tạo một thư mục mới có tên helloworld-nodejs, sau đó thay đổi thư mục trong đó:

  mkdir helloworld-nodejs
  cd helloworld-nodejs
 2. Tạo tệp package.json có nội dung sau:

  {
   "name": "knative-serving-helloworld",
   "version": "1.0.0",
   "description": "Simple hello world sample in Node",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "start": "node index.js"
   },
   "author": "",
   "license": "Apache-2.0",
   "dependencies": {
    "express": "^4.19.2"
   }
  }
  
 3. Tạo tệp mới có tên index.js, sau đó thêm đoạn mã sau:

  const express = require('express');
  const app = express();
  
  app.get('/', (req, res) => {
   console.log('Hello world received a request.');
  
   const target = process.env.TARGET || 'World';
   res.send(`Hello ${target}!\n`);
  });
  
  const port = process.env.PORT || 8080;
  app.listen(port, () => {
   console.log('Hello world listening on port', port);
  });
  

  Mã này tạo một máy chủ web cơ bản để theo dõi trên cổng do biến môi trường PORT xác định.

Ứng dụng của bạn đã hoàn tất và sẵn sàng để được đưa vào vùng chứa cũng như tải lên Sổ đăng ký vùng chứa.

Python

 1. Tạo một thư mục mới có tên helloworld-python, sau đó thay đổi thư mục trong đó:

  mkdir helloworld-python
  cd helloworld-python
 2. Tạo tệp mới có tên app.py, sau đó thêm đoạn mã sau:

  import os
  
  from flask import Flask
  
  app = Flask(__name__)
  
  @app.route('/')
  def hello_world():
    target = os.environ.get('TARGET', 'World')
    return 'Hello {}!\n'.format(target)
  
  if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True,host='0.0.0.0',port=int(os.environ.get('PORT', 8080)))
  

  Mã này tạo một máy chủ web cơ bản để theo dõi trên cổng do biến môi trường PORT xác định.

Ứng dụng của bạn đã hoàn tất và sẵn sàng để được đưa vào vùng chứa cũng như tải lên Sổ đăng ký vùng chứa.

Java

 1. Cài đặt JDK Java SE 8 trở lênCURL.

  Xin lưu ý rằng chúng ta chỉ cần thực hiện việc này để tạo dự án web mới trong bước tiếp theo. Dockerfile (được mô tả ở phần sau) sẽ tải tất cả các phần phụ thuộc vào vùng chứa.

 2. Trên bảng điều khiển, hãy tạo một dự án web trống mới bằng cURL, sau đó giải nén các lệnh:

  curl https://start.spring.io/starter.zip \
    -d dependencies=web \
    -d name=helloworld \
    -d artifactId=helloworld \
    -o helloworld.zip
  unzip helloworld.zip

  Thao tác này sẽ tạo một dự án SpringBoot.

 3. Cập nhật lớp SpringBootApplication trong src/main/java/com/example/helloworld/HelloworldApplication.java bằng cách thêm @RestController để xử lý mục ánh xạ /, đồng thời thêm trường @Value để cung cấp biến môi trường TARGET:

  package com.example.helloworld;
  
  import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
  import org.springframework.boot.SpringApplication;
  import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
  import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
  
  @SpringBootApplication
  public class HelloworldApplication {
  
   @Value("${TARGET:World}")
   String target;
  
   @RestController
   class HelloworldController {
    @GetMapping("/")
    String hello() {
     return "Hello " + target + "!";
    }
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(HelloworldApplication.class, args);
   }
  }
  

  Mã này tạo một máy chủ web cơ bản để theo dõi trên cổng do biến môi trường PORT xác định.

Ứng dụng của bạn đã hoàn tất và sẵn sàng để được đưa vào vùng chứa cũng như tải lên Sổ đăng ký vùng chứa.

Bước 2: Vùng chứa một ứng dụng và tải ứng dụng đó lên Sổ đăng ký vùng chứa

 1. Vùng chứa ứng dụng mẫu bằng cách tạo một tệp mới có tên Dockerfile trong cùng thư mục với tệp nguồn. Sao chép nội dung sau đây vào tệp.

  Tiến hành

  # Use the official Golang image to create a build artifact.
  # This is based on Debian and sets the GOPATH to /go.
  FROM golang:latest as builder
  
  ARG TARGETOS
  ARG TARGETARCH
  
  # Create and change to the app directory.
  WORKDIR /app
  
  # Retrieve application dependencies using go modules.
  # Allows container builds to reuse downloaded dependencies.
  COPY go.* ./
  RUN go mod download
  
  # Copy local code to the container image.
  COPY . ./
  
  # Build the binary.
  # -mod=readonly ensures immutable go.mod and go.sum in container builds.
  RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=${TARGETOS} GOARCH=${TARGETARCH} go build -mod=readonly -v -o server
  
  # Use the official Alpine image for a lean production container.
  # https://hub.docker.com/_/alpine
  # https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/#use-multi-stage-builds
  FROM alpine:3
  RUN apk add --no-cache ca-certificates
  
  # Copy the binary to the production image from the builder stage.
  COPY --from=builder /app/server /server
  
  # Run the web service on container startup.
  CMD ["/server"]
  

  Node.js

  # Use the official lightweight Node.js 12 image.
  # https://hub.docker.com/_/node
  FROM node:12-slim
  
  # Create and change to the app directory.
  WORKDIR /usr/src/app
  
  # Copy application dependency manifests to the container image.
  # A wildcard is used to ensure both package.json AND package-lock.json are copied.
  # Copying this separately prevents re-running npm install on every code change.
  COPY package*.json ./
  
  # Install production dependencies.
  RUN npm install --only=production
  
  # Copy local code to the container image.
  COPY . ./
  
  # Run the web service on container startup.
  CMD [ "npm", "start" ]
  

  Python

  # Use the official lightweight Python image.
  # https://hub.docker.com/_/python
  FROM python:3.7-slim
  
  # Allow statements and log messages to immediately appear in the Knative logs
  ENV PYTHONUNBUFFERED True
  
  # Copy local code to the container image.
  ENV APP_HOME /app
  WORKDIR $APP_HOME
  COPY . ./
  
  # Install production dependencies.
  RUN pip install Flask gunicorn
  
  # Run the web service on container startup. Here we use the gunicorn
  # webserver, with one worker process and 8 threads.
  # For environments with multiple CPU cores, increase the number of workers
  # to be equal to the cores available.
  CMD exec gunicorn --bind :$PORT --workers 1 --threads 8 --timeout 0 app:app
  

  Java

  # Use the official maven/Java 8 image to create a build artifact: https://hub.docker.com/_/maven
  FROM maven:3.5-jdk-8-alpine as builder
  
  # Copy local code to the container image.
  WORKDIR /app
  COPY pom.xml .
  COPY src ./src
  
  # Build a release artifact.
  RUN mvn package -DskipTests
  
  # Use the Official OpenJDK image for a lean production stage of our multi-stage build.
  # https://hub.docker.com/_/openjdk
  # https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/#use-multi-stage-builds
  FROM openjdk:8-jre-alpine
  
  # Copy the jar to the production image from the builder stage.
  COPY --from=builder /app/target/helloworld-*.jar /helloworld.jar
  
  # Run the web service on container startup.
  CMD ["java", "-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom", "-jar", "/helloworld.jar"]
  

 2. Tạo hình ảnh vùng chứa bằng Cloud Build bằng cách chạy lệnh sau từ thư mục chứa Dockerfile của bạn:

  gcloud builds submit --tag gcr.io/PROJECT_ID/helloworld

  Sau khi thành công, bạn sẽ thấy thông báo THÀNH CÔNG chứa tên hình ảnh
  (gcr.io/PROJECT_ID/helloworld).

Hình ảnh vùng chứa hiện được lưu trữ trong Container Registry và có thể được sử dụng lại nếu muốn.

Lưu ý rằng, thay vì Cloud Build, bạn có thể sử dụng phiên bản Docker được cài đặt cục bộ để tạo vùng chứa cục bộ.

Bước 3: Triển khai hình ảnh vùng chứa cho Cloud Run

 1. Triển khai bằng lệnh sau:

  gcloud run deploy --image gcr.io/PROJECT_ID/helloworld

 2. Khi được nhắc:

Để đạt được hiệu suất tốt nhất, hãy bố trí dịch vụ Cloud Run cùng với dịch vụ Lưu trữ thông qua những khu vực sau:

 • us-west1
 • us-central1
 • us-east1
 • europe-west1
 • asia-east1

Việc ghi lại cho Cloud Run từ máy chủ lưu trữ được hỗ trợ ở các khu vực sau:

 • asia-east1
 • asia-east2
 • asia-northeast1
 • asia-northeast2
 • asia-northeast3
 • asia-south1
 • asia-south2
 • asia-southeast1
 • asia-southeast2
 • australia-southeast1
 • australia-southeast2
 • europe-central2
 • europe-north1
 • europe-southwest1
 • europe-west1
 • europe-west12
 • europe-west2
 • europe-west3
 • europe-west4
 • europe-west6
 • europe-west8
 • europe-west9
 • me-central1
 • me-west1
 • northamerica-northeast1
 • northamerica-northeast2
 • southamerica-east1
 • southamerica-west1
 • us-central1
 • us-east1
 • us-east4
 • us-east5
 • us-south1
 • us-west1
 • us-west2
 • us-west3
 • us-west4
 • us-west1
 • us-central1
 • us-east1
 • europe-west1
 • asia-east1
 1. Hãy đợi vài phút để quá trình triển khai hoàn tất. Khi thành công, dòng lệnh sẽ hiển thị URL dịch vụ. Ví dụ: https://helloworld-RANDOM_HASH-us-central1.a.run.app

 2. Truy cập vào vùng chứa đã triển khai bằng cách mở URL dịch vụ trong trình duyệt web.

Bước tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập vào ứng dụng trong vùng chứa này từ một URL lưu trữ Firebase để ứng dụng này có thể tạo nội dung động cho trang web được lưu trữ trên Firebase của bạn.

Bước 4: Lưu trữ trực tiếp các yêu cầu đến ứng dụng trong vùng chứa của bạn

Với quy tắc ghi lại, bạn có thể hướng các yêu cầu khớp với các mẫu cụ thể đến một đích đến duy nhất.

Ví dụ sau cho thấy cách chuyển tất cả các yêu cầu từ trang /helloworld trên trang web Lưu trữ của bạn để kích hoạt quá trình khởi động và chạy thực thể vùng chứa helloworld.

 1. Đảm bảo rằng:

  Để biết hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt CLI và khởi chạy Lưu trữ, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu lưu trữ.

 2. Mở tệp firebase.json.

 3. Thêm cấu hình rewrite sau trong phần hosting:

  "hosting": {
   // ...
  
   // Add the "rewrites" attribute within "hosting"
   "rewrites": [ {
    "source": "/helloworld",
    "run": {
     "serviceId": "helloworld", // "service name" (from when you deployed the container image)
     "region": "us-central1",  // optional (if omitted, default is us-central1)
     "pinTag": true       // optional (see note below)
    }
   } ]
  }
  
 4. Triển khai cấu hình lưu trữ cho trang web của bạn bằng cách chạy lệnh sau từ gốc của thư mục dự án:

  firebase deploy --only hosting

Vùng chứa của bạn hiện có thể truy cập được qua các URL sau:

 • Các miền con Firebase của bạn:
  PROJECT_ID.web.app/PROJECT_ID.firebaseapp.com/

 • Mọi miền tuỳ chỉnh được kết nối:
  CUSTOM_DOMAIN/

Truy cập trang Cấu hình lưu trữ để biết thêm thông tin về các quy tắc ghi lại. Bạn cũng có thể tìm hiểu về thứ tự ưu tiên của phản hồi cho nhiều cấu hình Lưu trữ.

Kiểm thử cục bộ

Trong quá trình phát triển, bạn có thể chạy và kiểm tra cục bộ hình ảnh vùng chứa. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy truy cập vào tài liệu về Cloud Run.

Các bước tiếp theo