Chia sẻ tài nguyên dự án trên nhiều trang web

Bạn có thể thiết lập một hoặc nhiều trang web Lưu trữ Firebase trong một dự án Firebase. Vì tất cả các trang web đều nằm trong cùng một dự án Firebase, nên tất cả các trang web đều có thể truy cập vào các tài nguyên Firebase khác của dự án.

Bằng cách thiết lập nhiều trang web Lưu trữ trong cùng một dự án Firebase, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài nguyên Firebase giữa các trang web và ứng dụng có liên quan. Ví dụ: nếu bạn thiết lập blog, bảng điều khiển quản trị và ứng dụng công khai dưới dạng các trang web riêng lẻ trong cùng một dự án Firebase, thì tất cả các trang web đó đều có thể chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu người dùng Xác thực Firebase, đồng thời vẫn có các miền hoặc nội dung riêng biệt.

Bước 1: Cập nhật phiên bản Firebase CLI

Bạn có thể sử dụng các tính năng mới nhất của tính năng Lưu trữ Firebase bằng cách cập nhật lên phiên bản mới nhất của Firebase CLI.

Bước 2: Thêm trang web bổ sung

Thêm các trang web khác vào dự án Firebase bằng một trong các phương pháp sau:

 • Sử dụng quy trình công việc trong Trang lưu trữ của bảng điều khiển của Firebase

 • Sử dụng lệnh Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase: firebase hosting:sites:create SITE_ID

 • Sử dụng API REST của lưu trữ: projects.sites.create

Đối với mỗi phương thức nêu trên, bạn sẽ chỉ định một SITE_ID dùng để tạo miền con mặc định được Firebase cấp phép cho trang web:

 • SITE_ID.web.app
 • SITE_ID.firebaseapp.com

SITE_ID được sử dụng cho các URL này nên mã trang web có các yêu cầu sau:

 • Phải là nhãn tên máy chủ hợp lệ, nghĩa là nhãn không được chứa ., _, v.v.
 • Không được vượt quá 30 ký tự
 • Phải là duy nhất trên toàn hệ thống trong Firebase

Đối với mỗi trang web, bạn cũng có thể tuỳ ý thêm miền tuỳ chỉnh để phân phát cùng một nội dung và cấu hình cho nhiều URL.

Xoá trang web phụ

Xoá các trang web không mong muốn khỏi dự án Firebase bằng một trong các phương thức sau:

 • Sử dụng quy trình công việc trong Trang lưu trữ của bảng điều khiển của Firebase

 • Sử dụng lệnh Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase: firebase hosting:sites:delete SITE_ID

 • Sử dụng API REST của lưu trữ: projects.sites.delete

Lưu ý rằng bạn không thể xoá trang web mặc định có cùng SITE_ID với mã dự án Firebase.

Bước 3: Thiết lập mục tiêu triển khai cho các trang web

Khi bạn có nhiều trang web và bạn chạy các lệnh triển khai CLI của Firebase, CLI cần có một cách để thông báo về chế độ cài đặt nào sẽ được triển khai cho từng trang web. Với triển khai mục tiêu, bạn có thể xác định duy nhất một trang web cụ thể bằng TARGET_NAME trong tệp cấu hình firebase.json và trong lệnh CLI của Firebase để kiểm thử hoặc triển khai cho các trang web của bạn.

Để tạo mục tiêu triển khai và áp dụng TARGET_NAME cho trang web Lưu trữ, hãy chạy lệnh CLI sau đây từ gốc của thư mục dự án:

firebase target:apply hosting TARGET_NAME RESOURCE_IDENTIFIER

Trong đó các thông số:

 • TARGET_NAME – tên riêng biệt (do bạn tự xác định) cho trang web Lưu trữ mà bạn đang triển khai

 • RESOURCE_IDENTIFIERSITE_ID cho trang web Lưu trữ như được liệt kê trong dự án Firebase của bạn

Ví dụ: nếu đã tạo hai trang web (myapp-blogmyapp-app) trong dự án Firebase, bạn có thể áp dụng một TARGET_NAME duy nhất (blogapp tương ứng) cho mỗi trang web bằng cách chạy các lệnh sau:

firebase target:apply hosting blog myapp-blog
firebase target:apply hosting app myapp-app

Chế độ cài đặt cho các mục tiêu triển khai được lưu trữ trong tệp .firebaserc trong thư mục dự án, vì vậy, bạn chỉ cần thiết lập mục tiêu triển khai một lần cho mỗi dự án.

Bước 4: Xác định cấu hình lưu trữ cho mỗi trang web

Hãy sử dụng TARGET_NAME được áp dụng của trang web khi bạn xác định cấu hình lưu trữ của trang web đó trong tệp firebase.json.

 • Nếu tệp firebase.json của bạn xác định cấu hình cho nhiều trang web, hãy sử dụng định dạng mảng:

  {
   "hosting": [ {
     "target": "blog", // "blog" is the applied TARGET_NAME for the Hosting site "myapp-blog"
     "public": "blog/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-blog"
  
     // ...
    },
    {
     "target": "app", // "app" is the applied TARGET_NAME for the Hosting site "myapp-app"
     "public": "app/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-app"
  
     // ...
  
     "rewrites": [...] // You can define specific Hosting configurations for each site
    }
   ]
  }
  
 • Nếu tệp firebase.json của bạn xác định cấu hình chỉ cho một trang web, thì bạn không cần phải sử dụng định dạng mảng:

  {
   "hosting": {
     "target": "blog",
     "public": "dist",
  
     // ...
  
     "rewrites": [...]
   }
  }
  

Bước 5: Thử nghiệm cục bộ, xem trước các thay đổi và triển khai cho trang web của bạn

Chạy bất kỳ lệnh nào sau đây từ gốc của thư mục dự án cục bộ.

Lệnh Mô tả
firebase emulators:start --only hosting Mô phỏng nội dung Lưu trữ và cấu hình của trang web Lưu trữ mặc định tại một URL được lưu trữ cục bộ
firebase emulators:start --only hosting:TARGET_NAME Mô phỏng nội dung Lưu trữ và cấu hình của trang web Lưu trữ được chỉ định tại một URL được lưu trữ cục bộ
firebase hosting:channel:deploy \
CHANNEL_ID
Triển khai nội dung Lưu trữ và cấu hình của trang web Lưu trữ mặc định tại một URL xem trước
firebase hosting:channel:deploy \
CHANNEL_ID --only TARGET_NAME
Triển khai nội dung Lưu trữ và cấu hình của trang web Lưu trữ được chỉ định tại một URL xem trước
firebase deploy --only hosting Triển khai nội dung và cấu hình Lưu trữ cho kênh trực tiếp của tất cả trang web Lưu trữ đã định cấu hình trong firebase.json
firebase deploy --only hosting:TARGET_NAME Triển khai nội dung và cấu hình Lưu trữ cho kênh trực tiếp của trang web Lưu trữ được chỉ định
Lệnh Mô tả
(không nên dùng; hãy dùng emulators:start)
firebase serve --only hosting
Phân phát nội dung Lưu trữ và cấu hình của trang web Lưu trữ mặc định tại một URL được lưu trữ cục bộ
(không nên dùng; hãy dùng emulators:start)
firebase serve --only hosting:TARGET_NAME
Phân phát nội dung Lưu trữ và cấu hình của trang web Lưu trữ được chỉ định tại một URL được lưu trữ cục bộ