Android'de Firebase Auth ve Functions işlevlerini kullanarak Cloud Vision ile Resimleri Güvenli Şekilde Etiketleyin

Uygulamanızdan Google Cloud API çağırmak için yetkilendirmeyi yürüten ve API anahtarları gibi gizli anahtar değerlerini koruyan ara bir REST API oluşturmanız gerekir. Ardından, bu ara hizmetle kimlik doğrulaması yapmak ve bu hizmetle iletişim kurmak için mobil uygulamanızda kod yazmanız gerekir.

Bu REST API'yi oluşturmanın bir yolu da Firebase Authentication and Functions'ı kullanmaktır. Firebase Authentication and Functions, kimlik doğrulamayı gerçekleştiren ve önceden oluşturulmuş SDK'larla mobil uygulamanızdan çağrılabilen, Google Cloud API'lerine yönetilen, sunucusuz bir ağ geçidi sağlar.

Bu kılavuzda, uygulamanızdan Cloud Vision API'yi çağırmak için bu tekniğin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Bu yöntem, kimliği doğrulanmış tüm kullanıcıların Cloud projeniz üzerinden Cloud Vision tarafından faturalandırılan hizmetlere erişmesine olanak tanır. Bu nedenle, devam etmeden önce bu kimlik doğrulama mekanizmasının kullanım alanınız için yeterli olup olmadığını düşünün.

Başlamadan önce

Projenizi yapılandırın

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.
 2. Projeniz için Cloud tabanlı API'leri henüz etkinleştirmediyseniz hemen etkinleştirin:

  1. Firebase konsolunun Firebase ML API'leri sayfasını açın.
  2. Projenizi daha önce Blaze fiyatlandırma planına yükseltmediyseniz Yükselt'i tıklayarak yükseltme yapabilirsiniz. (Yalnızca projeniz Blaze planında değilse yükseltme yapmanız istenir.)

   Bulut tabanlı API'ler yalnızca Blaze düzeyindeki projelerde kullanılabilir.

  3. Cloud tabanlı API'ler henüz etkinleştirilmemişse Cloud tabanlı API'leri etkinleştir'i tıklayın.
 3. Mevcut Firebase API anahtarlarınızı, Cloud Vision API'ye erişime izin vermeyecek şekilde yapılandırın:
  1. Cloud Console'un Kimlik Bilgileri sayfasını açın.
  2. Listedeki her API anahtarı için düzenleme görünümünü açın ve Anahtar Kısıtlamaları bölümünde Cloud Vision API haricindeki tüm mevcut API'leri listeye ekleyin.

Çağrılabilir işlevi dağıtma

Ardından, uygulamanız ile Cloud Vision API arasında köprü oluşturmak için kullanacağınız Cloud Functions işlevini dağıtın. functions-samples deposu, kullanabileceğiniz bir örnek içerir.

Varsayılan olarak, Cloud Vision API'ye bu işlev üzerinden erişmek, yalnızca uygulamanızın kimliği doğrulanmış kullanıcılarının Cloud Vision API'ye erişmesine izin verir. İşlevi farklı şartlara göre değiştirebilirsiniz.

İşlevi dağıtmak için:

 1. functions-samples depoyu klonlayın veya indirin ve Node-1st-gen/vision-annotate-image dizinine geçin:
  git clone https://github.com/firebase/functions-samples
  cd Node-1st-gen/vision-annotate-image
  
 2. Bağımlılıkları yükleyin:
  cd functions
  npm install
  cd ..
  
 3. Firebase CLI'ınız yoksa yükleyin.
 4. vision-annotate-image dizininde bir Firebase projesi başlatın. İstendiğinde listeden projenizi seçin.
  firebase init
 5. İşlevi dağıtın:
  firebase deploy --only functions:annotateImage

Firebase Auth'u uygulamanıza ekleyin

Yukarıda dağıtılan çağrılabilir işlev, uygulamanızın kimliği doğrulanmamış kullanıcılarından gelen tüm istekleri reddeder. Henüz yapmadıysanız uygulamanıza Firebase Auth'u eklemeniz gerekir.

Gerekli bağımlılıkları uygulamanıza ekleyin

 • Cloud Functions for Firebase (istemci) ve gson Android kitaplıklarının bağımlılıklarını modül (uygulama düzeyi) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle) ekleyin:
  implementation("com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0")
  implementation("com.google.code.gson:gson:2.8.6")
 • Artık görüntüleri etiketlemeye hazırsınız.

  1. Giriş resmini hazırlama

  Cloud Vision'ı çağırmak için görüntünün base64 kodlu bir dize olarak biçimlendirilmelidir. Kayıtlı bir dosya URI'sındaki bir resmi işlemek için:
  1. Resmi Bitmap nesnesi olarak alın:

   Kotlin+KTX

   var bitmap: Bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(contentResolver, uri)
   

   Java

   Bitmap bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(getContentResolver(), uri);
  2. Dilerseniz bant genişliğinden tasarruf etmek için resmin ölçeğini küçültebilirsiniz. Cloud Vision'ın önerilen resim boyutlarına bakın.

   Kotlin+KTX

   private fun scaleBitmapDown(bitmap: Bitmap, maxDimension: Int): Bitmap {
     val originalWidth = bitmap.width
     val originalHeight = bitmap.height
     var resizedWidth = maxDimension
     var resizedHeight = maxDimension
     if (originalHeight > originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension
       resizedWidth =
         (resizedHeight * originalWidth.toFloat() / originalHeight.toFloat()).toInt()
     } else if (originalWidth > originalHeight) {
       resizedWidth = maxDimension
       resizedHeight =
         (resizedWidth * originalHeight.toFloat() / originalWidth.toFloat()).toInt()
     } else if (originalHeight == originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension
       resizedWidth = maxDimension
     }
     return Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, resizedWidth, resizedHeight, false)
   }

   Java

   private Bitmap scaleBitmapDown(Bitmap bitmap, int maxDimension) {
     int originalWidth = bitmap.getWidth();
     int originalHeight = bitmap.getHeight();
     int resizedWidth = maxDimension;
     int resizedHeight = maxDimension;
   
     if (originalHeight > originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension;
       resizedWidth = (int) (resizedHeight * (float) originalWidth / (float) originalHeight);
     } else if (originalWidth > originalHeight) {
       resizedWidth = maxDimension;
       resizedHeight = (int) (resizedWidth * (float) originalHeight / (float) originalWidth);
     } else if (originalHeight == originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension;
       resizedWidth = maxDimension;
     }
     return Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, resizedWidth, resizedHeight, false);
   }

   Kotlin+KTX

   // Scale down bitmap size
   bitmap = scaleBitmapDown(bitmap, 640)

   Java

   // Scale down bitmap size
   bitmap = scaleBitmapDown(bitmap, 640);
  3. Bit eşlem nesnesini, base64 kodlamalı bir dizeye dönüştürün:

   Kotlin+KTX

   // Convert bitmap to base64 encoded string
   val byteArrayOutputStream = ByteArrayOutputStream()
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream)
   val imageBytes: ByteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray()
   val base64encoded = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.NO_WRAP)

   Java

   // Convert bitmap to base64 encoded string
   ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream);
   byte[] imageBytes = byteArrayOutputStream.toByteArray();
   String base64encoded = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.NO_WRAP);
  4. Bitmap nesnesinin temsil ettiği resim, ek döndürme gerekmeden dik olmalıdır.

  2. Görüntüyü etiketlemek için çağrılabilir işlevi çağırın

  Bir görüntüdeki nesneleri etiketlemek için bir JSON Cloud Vision isteği ileten çağrılabilir işlevi çağırın.

  1. Öncelikle, bir Cloud Functions örneğini başlatın:

   Kotlin+KTX

   private lateinit var functions: FirebaseFunctions
   // ...
   functions = Firebase.functions
   

   Java

   private FirebaseFunctions mFunctions;
   // ...
   mFunctions = FirebaseFunctions.getInstance();
   
  2. İşlevin çağrılması için bir yöntem tanımlayın:

   Kotlin+KTX

   private fun annotateImage(requestJson: String): Task<JsonElement> {
     return functions
       .getHttpsCallable("annotateImage")
       .call(requestJson)
       .continueWith { task ->
         // This continuation runs on either success or failure, but if the task
         // has failed then result will throw an Exception which will be
         // propagated down.
         val result = task.result?.data
         JsonParser.parseString(Gson().toJson(result))
       }
   }
   

   Java

   private Task<JsonElement> annotateImage(String requestJson) {
     return mFunctions
         .getHttpsCallable("annotateImage")
         .call(requestJson)
         .continueWith(new Continuation<HttpsCallableResult, JsonElement>() {
           @Override
           public JsonElement then(@NonNull Task<HttpsCallableResult> task) {
             // This continuation runs on either success or failure, but if the task
             // has failed then getResult() will throw an Exception which will be
             // propagated down.
             return JsonParser.parseString(new Gson().toJson(task.getResult().getData()));
           }
         });
   }
   
  3. Type (Tür) LABEL_DETECTION olarak ayarlanmış bir JSON isteği oluşturun:

   Kotlin+KTX

   // Create json request to cloud vision
   val request = JsonObject()
   // Add image to request
   val image = JsonObject()
   image.add("content", JsonPrimitive(base64encoded))
   request.add("image", image)
   // Add features to the request
   val feature = JsonObject()
   feature.add("maxResults", JsonPrimitive(5))
   feature.add("type", JsonPrimitive("LABEL_DETECTION"))
   val features = JsonArray()
   features.add(feature)
   request.add("features", features)
   

   Java

   // Create json request to cloud vision
   JsonObject request = new JsonObject();
   // Add image to request
   JsonObject image = new JsonObject();
   image.add("content", new JsonPrimitive(base64encoded));
   request.add("image", image);
   //Add features to the request
   JsonObject feature = new JsonObject();
   feature.add("maxResults", new JsonPrimitive(5));
   feature.add("type", new JsonPrimitive("LABEL_DETECTION"));
   JsonArray features = new JsonArray();
   features.add(feature);
   request.add("features", features);
   
  4. Son olarak, işlevi çağırın:

   Kotlin+KTX

   annotateImage(request.toString())
     .addOnCompleteListener { task ->
       if (!task.isSuccessful) {
         // Task failed with an exception
         // ...
       } else {
         // Task completed successfully
         // ...
       }
     }
   

   Java

   annotateImage(request.toString())
       .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<JsonElement>() {
         @Override
         public void onComplete(@NonNull Task<JsonElement> task) {
           if (!task.isSuccessful()) {
             // Task failed with an exception
             // ...
           } else {
             // Task completed successfully
             // ...
           }
         }
       });
   

  3. Etiketli nesneler hakkında bilgi edinme

  Görüntü etiketleme işlemi başarılı olursa görevin sonucunda BatchAnnotateImagesResponse JSON yanıtı döndürülür. labelAnnotations dizisindeki her nesne, resimde etiketli olan bir şeyi temsil eder. Her etiket için etiketin metin açıklamasını, Bilgi Grafiği varlık kimliğini (varsa) ve eşleşmenin güven puanını alabilirsiniz. Örnek:

  Kotlin+KTX

  for (label in task.result!!.asJsonArray[0].asJsonObject["labelAnnotations"].asJsonArray) {
    val labelObj = label.asJsonObject
    val text = labelObj["description"]
    val entityId = labelObj["mid"]
    val confidence = labelObj["score"]
  }
  

  Java

  for (JsonElement label : task.getResult().getAsJsonArray().get(0).getAsJsonObject().get("labelAnnotations").getAsJsonArray()) {
    JsonObject labelObj = label.getAsJsonObject();
    String text = labelObj.get("description").getAsString();
    String entityId = labelObj.get("mid").getAsString();
    float score = labelObj.get("score").getAsFloat();
  }